LABORATORIJI ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU
 
HISTOLOŠKI LABORATORIJ
 
Histološki laboratorij djeluje od osnutka Zavoda te obavlja djelatnost obrade tkivnih uzoraka od fiksacije do izrade histoloških preparata te pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, kao i potrebe znanstveno istraživačkih djelatnosti u sklopu nastavnog procesa te posjeduje arhivirane tkivne uzorke koji se mogu po potrebi koristiti u sudskim postupcima, za istraživanja, revizije medicinskih postupaka, edukaciju medicinskog osoblja i drugo. 
Djelatnost se odvija kroz nekoliko faza, od zaprimanja i preuzimanja uzoraka, pripreme parafinskih kocki i rezova do histokemijskog bojenja (Hemalaun-Eozin bojenje) koje osigurava prepoznavanje raznih struktura stanica i tkiva. Laboratorij vodi Silvia Arbanas, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike te  osigurava standardizirani postupak procesiranja, uklapanja, bojenja i arhiviranja tkivnih uzoraka.
Korisnici usluga: laboratorij pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda te u sklopu obdukcija obavlja pretrage za potrebe Državnog odvjetništva te KBC Rijeka i Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko- goranske županije.
TOKSIKOLOŠKI LABORATORIJ
 
Toksikološki  laboratorij djeluje od osnutka Zavoda te obavlja djelatnost utvrđivanja koncentracije  alkohola u biološkim uzorcima (krv, mokraća, staklovina), metodom plinske kromatografije na plinskom kromatografu  "Shimadzu " GC-2014.  ( http://www.shimadzu.com/an/gc/gc2014.html )
"Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola,opojnih droga i psihoaktivnih tvari ("Narodne novine" broj 107/99) donešeno je Rješenje o dopuni  Rješenja o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari  "Narodne novine" broj 101/00 od 13.10.2000."
 
Laboratorij pokriva potrebe stručne djelatnosti Zavoda, kao i potrebe znanstveno istraživačkih djelatnosti u sklopu nastavnog procesa. Pruža mogućnost strankama da na privatni zahtjev utvrde koncentraciju  alkohola, npr. kod prometnih nesreća i šteta na vozilu za potrebe osiguravajućih kuća,  te u sklopu obdukcija obavlja analize za potrebe Državnog odvjetništva,  te KBC Rijeka  i  Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko- goranske županije.
U djelatnost laboratorija spada i utvđivanje očinstva – DNA analize, u suradnji sa laboratorijem za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku pod vodstvom  prof.dr.sc. Blaženke Grahovac, dipl.ing.med.biokemije, koje se provodi na osobni zahtjev ili na zahtjev nadležnog suda.  Materijali za analize su uzorci periferne krvi  i bris bukalne sluznice.
 
Djelatnici laboratorija:
Dolores Koljanin, bacc.med.lab.ing. - viši laborant
Lea Žunić, medicinsko-laboratorijski tehničar
 
.