JAVNA NABAVA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet kao javni naručitelj objavljuje da je, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima u sukobu interesa:
 
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, OIB: 20950636972
TENA PRODUKT j.d.o.o., Marinići 59, Marinići, 51216 Viškovo, OIB: 25946527978
XAN & CO d.o.o., Klanac 176, 51222 Bakar, OIB: 45846797672 
 


JEDNOSTAVNA NABAVA
 
Naputak za provedbu postupaka jednostavne nabavePoziv za prikupljanje ponuda postupkom jednostavne nabave

Poziv za prikupljanje ponuda postupkom jednostavne nabave objavljen 8.04.2019. se poništava.


Objavljeno 09.04.2019.Poziv za prikupljanje ponuda postupkom jednostavne nabave 
 
Predmet nabave: Tablet računalo Lenovo Model Tab 4 10 (ZA2K0124BG) ili jednakovrijedno s uključenom uslugom sistemske i aplikativne podrške  
 
Medicinski fakultet u Rijeci pokreće postupak jednostavne nabave tablet računala Lenovo Model Tab 4 10 (ZA2K0124BG) ili jednakovrijednog s uključenom uslugom sistemske i aplikativne šestomjesečne podrške za potrebe europskog projekta pod nazivom "Social Engagement Framework for Addressing the Chronic – disease - challenge" (Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti, broj projekta 738202) akronim: SEFAC, European Union's Health Programme (2017.-2020.), koji se izvodi na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
Pravo podnošenja ponude u predmetnom postupku jednostavne nabave imaju svi gospodarski subjekti sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponude. 
Ponuda se podnosi za cjelokupan predmet nabave usluge u skladu s uvjetima iz poziva za prikupljanje ponuda. 
Rok za dostavu ponuda je 4 dana od dana objave poziva. 
 
JN 2019-SEFAC-Poziv na dostavu ponude.PDF
JN 2019-SEFAC-Troškovnik.pdf
JN 2019-SEFAC-Izjava o nekažnjavanju.pdf
JN 2019-SEFAC-Podaci o naručitelju i postupku nabave.pdf
JN 2019-SEFAC-Ponudbeni list.pdf

Objavljeno 08.04.2019.Poziv za prikupljanje ponuda postupkom jednostavne nabave 
 
Predmet nabave: Softverska licenca za softver za karte Predictor LimA Standard tip AU-7810-G ili jednakovrijedna te softver za određivanje buke AU-7816 ili jednakovrijedan uz trogodišnje održavanje i podršku 
 
Medicinski fakultet u Rijeci pokreće postupak jednostavne nabave softverske licence za softver za karte buke Predictor LimA Standard tip AU-7810-G ili jednakovrijedne i nabavu softvera za određivanje buke AU-7816  ili jednakovrijednog uz trogodišnje održavanje i podršku za potrebe europskog projekta pod nazivom ‘Port IoT for Environmental Leverage’ — ‘akronim: PIXEL’ br. ugovora: 769355,  EU Framework Programme for Research and Innovation, HORIZON 2020: „Mobility for Growth“, Topic: MG-7-3-2017 „The Port of the Future“. 
 
Pravo podnošenja ponude u predmetnom postupku jednostavne nabave imaju svi gospodarski subjekti sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponude. 
Ponuda se podnosi za cjelokupan predmet nabave usluge u skladu s uvjetima iz poziva za prikupljanje ponuda. 
Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave poziva. 

JN 2019-PIXEL_Poziv.pdf
JN 2019-PIXEL_Izjava o nekaznjavanju.pdf
JN 2019-Ponudbeni list_PROJEKT PIXEL.pdf
JN 2019-Poziv na dostavu ponude_PROJEKT PIXEL.pdf
JN 2019-Troskovnik_PIXEL.pdf

Objavljeno 08.03.2019.


 
REGISTAR UGOVORA I PLAN NABAVE

Registar ugovora za 2020.
 
 
.