http://hrcak.srce.hr/medicina

 
Repozitorij članaka objavljenih u Medicini Fluminensis od 2007. godine dostupan je na internetskim stranicama Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Hrčak:
 
 
Članci objavljeni u Medicini Fluminensis prije 2007. godine dostupni su samo u tiskanom izdanju u Knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 


Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u Medicini Fluminensis dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. 
ISSN (tiskano izdanje) 1847-6864
ISSN (online izdanje) 1848-820X
Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
The Journal of Croatian Medical Association - Rijeka Branch and Faculty of Medicne  - Univerity of Rijeka

 
 
 
.