Obrazovna izdanja

2021. godina

Akademsko pisanje

Autori

Vanja Pupovac

Sažetak

Priručnik Akademsko pisanje izrađen je s ciljem upoznavanja studenata s osnovama akademske komunikacije i pisanjem akademskih radova, neovisno o studiju koji pohađaju ili godini studiranja. Preciznije pojašnjen je proces pisanja kroz četiri faze: istraživanje, pisanje radne verzije rada, ispravljanje i uređivanje, a naglasak je stavljen na argumentacijskom stilu pisanja. Istraživanje je faza odabire teme i cilja rada putem pretraživanja znanstvenih i stručnih radova na određenu temu. U ovoj fazi je stavljen naglasak na kritičko čitanje literature i razlučivanje bitnih od nebitnih podataka te uspješno vođenje bilješki. U drugoj fazi se pojašnjava kako prikupljene podatke i informacije oblikovati u akademski rad. Pojašnjena je struktura preglednog i istraživačkog rada te su predstavljeni osnovni dijelovi odlomka s time da je poseban naglasak stavljen na pisanje argumentiranih odlomaka. Treća faza pojašnjava tehnike kako poboljšati cjelokupan rad i pojedine odlomke u radu te nudi alat za lakše snalaženje u ispravljanju vlastitog rada, no isto tako se savjeti iz ove faze pisanja mogu primijeniti pri recenziranju tuđeg rada. I na kraju, četvrta faza je posvećena stilskom, pravopisnom i gramatičkom uređivanju akademskog rada te nudi niz savjeta kako unaprijediti čitljivost rada. Faze pisanja su detaljno opisane, dodatno pojašnjene primjerima te su za pojedine aktivnosti izrađeni alati koji omogućuju bolje razumijevanje i olakšavaju postizanje njihova cilja. Osim procesa pisanja, u priručniku se posebno ističe akademska čestitost te definicija i oblici plagiranje te se pojašnjava zašto je plagiranja pogrešno. Kako bi studenti uspješno izbjegli plagiranje navedeni su primjeri plagiranja i ispravnog navođenja izvora te pojašnjenja kako uspješno integrirati citate i parafraze u vlastiti tekst. Detaljno su pojašnjeni stilovi citiranja uz primjere najčešće citiranih oblika literature .

Iz recenzija:

… stručno relevantno jer kroz stjecanje vještine pisanja razvija i vještinu kritičnog razmišljanja koje temelj zdravstvene profesije i donošenja odluka u zdravstvu. Pored toga, djelo pomaže razviti i znanstvene vještine, koje su potrebne za izradu završnih radova studenata …

Kroz ovaj priručnik studenti lakše usvajaju vještinu akademskog pisanja … izrazito kvalitetno metodički i didaktički uređeno, uz niz grafičkih i tabelarnih rješenja koja sumiraju poruke i olakšavaju snalaženje u postupku akademskog pisanja …

prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med.

… Jedna od važnijih odlika ovog priručnika je izuzetno jasan i jednostavan stil pisanja, a kako se i samo djelo u svom sadržaju bavi upravo bibliografskim normama, one su sasvim prikladne. Autorica se koristi tablicama i sličnim grafičkim prikazima u svrhu sistematizacije ili preglednosti u izlaganju sadržaja, što olakšava čitanje i snalaženje u sadržaju …

doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš

Bolesti stopala i gležanjskog zgloba

Autori

Ivica Lucijanić

Sažetak

Djelo pregledno prikazuje složenu problematiku bolesti i ozljede stopala. Stopala imaju statičku i dinamičku funkciju i zbog svoje građe i funkcije, te obuće koja se nosi su veoma često izložena različitim pritiscima i naporima, kako pri svakodnevnom hodanju, tako i u sportu, te su kao takve podložne čestim bolestima i ozljedama. Veoma su često zapostavljena od strane pacijenata i liječnika kao periferni organ, te punu pažnju plijene tek kada počmu stvarati ozbilljne probleme. U djelu je opisano 225 originalnih bolesti stopala. Iz ovog detaljnog prikaza, evidentna je potreba multidisciplinarnog pristupa navedenoj problematici. Opisane su prednosti novih dijagnostičkih metoda. Prikazani su i pojedini rijetki slučajevi. U usporedbi s drugim djelima o istim ili srodnim predmetima s komparativnom ocjenom kvalitete: U RH , ali i u bližem okruženju nema publikacije koja nalikuje ovoj, jer su veoma često bolesti i ozljede stopala opisane u udžbenicima iz opće ortopedije, gdje im se nije moglo posvetiti ovoliko prostora, te ovo djelo predstavlja pozitivni iskorak kako u straučnom tako i u znanstvenom pogledu. Tematika je opisana na prikladan, jasan i detaljan način, omogućavajući čitatelju stjecanje potpune slike bolesti stopala od anatomije i mehanike do detaljnih patoloških stanja bolesti. Djelo je bogato ilustrirano sa originalnim slikama koje pripadaju autoru. Ovo je djelo prvenstveno namijenjeno studentima, te specijalizantima i specijalistima ortopedije i traumatologije, kao i fizikalne medicine i reumatologije, medicine rada i sporta, reumatologije i kineziologije, te liječnicima obiteljske medicine i samim pacijentima.

Iz recenzija:

… djelo predstavlja pozitivni iskorak kako u stručnom tako i u znanstvenom pogledu…

… nastoji približiti vrlo složenu problematiku patologije stopala zainteresiranim studentima i specijalizantima te svim liječnicima koji dolaze u dodir s problematikom stopala … tematika je opisana na prikladan, jasan i detaljan način, omogućavajući čitatelju stjecanje potpune slike bolesti stopala od anatomije i mehanike do detaljnih patoloških stanja bolesti … bogato ilustrirano sa originalnim slikama koje pripadaju autoru …

prof. dr. sc. Anton Tudor, dr. med.

… u dva uvodna poglavlja iznesena funkcionalna anatomija i biomehanika, kao i dijagnostika bolesti gležnja i stopala koja omogućavaju razumijevanje dalje iznesenih patoloških stanja koja su veoma dobro razvrstana u idućih trinaest poglavlja … ilustracija (originalne iz autorove zbirke) dobro nadopunjuju tekst. Tekst je učinjen zanimljivim s kratkim napomenama o eponimima …

… naglašava suradnju među različitim specijalnostima i važnost holističkog pristupa … bolesti gležnja i stopala se isprepliću, jedan drugu uvjetuju ili prelaze jedna u drugu …

… obrađene su i one bolesti koje nisu česte u današnjoj kliničkoj praksi kako bi se na njih posumnjalo …

prof. dr. sc. Zvonimir Lovrić, dr. med.

Emergencies in Otorhinolaryngology / Hitna stanja u otorinolaringologiji

Autori

Tamara Braut, Marko Velepič, Milodar Kujundžić, Diana Maržić, Blažen Marijić, Eduard Oštarijaš

Sažetak

Otorinolaringološke hitnoće relativno su česte u svakodnevnoj liječničkoj praksi. Stoga je potrebno informirati i educirati mlade liječnike kako bi bolesnicima mogli pružiti najbolju moguću skrb sukladno smjernicama. Tekst na metodičan i razumljiv način predstavlja najvažnije recentne podatke i stavove potrebne za pravodobno prepoznavanje i liječenje hitnih stanja u otorinolaringologiji. Hitna stanja izložena su po anatomskim regijama, te istaknute najbitnije i najčešće hitnoće. U udžbeniku su opisane simptomatologija i problematika otorinolaringoloških hitnoća, te njihove kliničke manifestacije. Naglašena je važnost detaljnog uzimanja anarnneze za ispravno postavljanje dijagnoze, prikazani osnovni dijagnostički postupci, te osnove suvremene terapije i najnovijih stavova i smjernica u otorinolaringološkim hitnoćama. Nastavni materijal je podijeljen u tri poglavlja. Tekst prate slike i tablice, kako bi se studentima slikovito pojasnile otorinolaringološke hitnoće.

Iz recenzija:

… na vrlo jednostavan i koncizan način opisuje kako u algoritmu postupaka prepoznati i zbrinuti bolesnika s najčešćima hitnim stanjima u otorinolaringologiji. Knjiga je napisana razumljivo i jasno i biti će izvrstan repetitorij s jedne strane, a s druge strane nastavno gradivo za diplomski i poslijediplomski studij. Osim toga nastavni tekst je pristupačan i za čitanje liječnicima te medicinskim sestrama …

… po prvi put u Republici Hrvatskoj donosi metodološki prihvatljiv način prikaz takvih stanja namijenjenih studentima i specijalizantima ORL i srodnih struka … udžbenik donosi novi pristup ovoj temi …

dr. sc. Srđan Ante Anžić

… otorinološke hitnoće česte su u svakodnevnoj liječničkoj praksi ovaj nastavni tekst olakšati će liječnicima procjenu ozbiljnosti određene hitnoće, trijažiranje i procjenu da li pacijenta može liječiti sam ili uputiti u bolnicu. Vro je jasno objašnjen način liječenja nekih lakših hitnih stanja, te su isto tako jasno postavljeni algoritmi postupaka za ostale ORL hitnoće …

… na jednom mjestu čitatelj može pronaći sva najbitnija hitna stanja u otorinolaringologiji, te pristup njihovom liječenju. Prikazana su i objašnjena nja razumljiv način, sa brojnim vrlo edukativnim slikovnim prikazom …

prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić

Handbook of anesthesiology, reanimatology and intensive care medicine for student of medicine and dental medicine

Urednici

Alan Šustić i Vlatka Sotošek

Autori

Sažetak:

Udžbenik naslova „Handbook of Anesthesiology, Reanimatology and Intensive Care Medicine for students of medicine and dental medicine“ prvi je udžbenik namijenjen studentima medicine i dentalne medicine pisan na engleskom jeziku. Nastao je na osnovu udžbenika pod naslovom „Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija“ izdanog 2014. godine.

Udžbenik u potpunosti pokriva nastavu koja se provodi na sastavnicama Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli. Sveukupno sadrži dvadeset i sedam poglavlja. Udžbenik je podijeljen na tri sastavnice: prvi dio podnaslova Anesthesiology uključuje jedanaest poglavlja koja obuhavaćaju gradivo usmjereno na prijeoperacijsku obradu pacijenta, osnovne i napredne metode zbrinjavanja dišnog puta, anesteziološku farmakologiju, osnove liječenja boli te osobitosti anestezije u dentalnoj medicini. Drugi dio podnaslova Reanimatology uključuje četiri poglavlja usmjerena na osnovno i napredno održavanje života u bolničkim i izvanbolničkim uvjetima prema trenutnim važećim smjernicama europskog reanimatološkog društva. Treći dio podnaslova Intensive Medicine uključuje dvanaest poglavlja vezanih uz osnove rada i liječenja bolesnika smještenih u jedinici intenzivnog liječenja. Svaki od navedena tri dijela podijeljen je u manje podnaslove koji olakšavaju čitanje i praćenje sadržaja. Sadržaj samog udžbenika je stručan i primjeren studentima medicine i dentalne medicine na engleskom jeziku. Obogaćen je originalnim fotografijama i ilustracijama koji pomažu u lakšem razumijevanju i savladavanju pojedinih segmenata udžbenika.

Dodatno, u sklopu udžbenika ukomponirani su dijelovi pod nazivom appendix, reference values of imortant labarotory parameters, list of abbreviations, useful websites, index. Navedeni dijelovi udžbenika olakšavaju direktno usmjeravanje čitatelja prema pojmu od interesa. Također, navode se najvažniji laboratorijski parametri kao i korisne internetske stranice kako bi čitatelji imali mogućnost dodatnog proučavanja pojedinih poglavlja.

Iz recenzija:

… ovaj udžbenik važna je komponenta edukacije studenata iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te je kao takav opravdano izdan u cilju poticanja daljnje edukacije studenata na engleskom jeziku uz potrebno olakšanje puta ka završetku fakultetsku obrazovanja, a možda i temelj stvaranja novih specijalista anesteziologije, intenzivne medicine i liječenja boli …

izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.

… is quality textbook that cover all important areas of interest in modern anesthesiology, resuscitation and intensive care … is well prepared, the approach to the topic is appropriate, and all chapters exudes an expert approach

Matej Podbregar, MD PhD, Full professor

Handbook with case reports in Medical genetics / Priručnik s prikazima slučajeva iz Medicinske genetike

Urednik 

Nina Pereza 

Autori

Anita Barišić, Sanja Dević Pavlić, Sergej Nadalin, Nina Pereza, Jadranka Vraneković, Nada Starčević Čizmarević, Bojana Brajenović–Milić, Alena Buretić–Tomljanović, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Dragan Primorac, Smiljana Ristić 

Sažetak

Priručnik s prikazima slučajeva iz Medicinske genetike obavezna je literatura za istoimeni kolegij koji se održava na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Osnovni su ciljevi priručnika i pripadajuće nastave omogućiti stjecanje temeljnih znanja i vještina za cjelovit pristup pacijentu s genetičkom bolešću ili poremećajem, odnosno povišenim rizikom za njih. Nastavnici polaznike tijekom nastave cijelo vrijeme strukturirano vode kroz priručnik na predavanjima, seminarima i vježbama. Svako poglavlje koncipirano je kroz pet osnovnih sastavnica:

 1. priče o pacijentima (slučajevi),
 2. pitanja kao vođeni put do ispravnog rješenja za pacijenta,
 3. primjeri nalaza,
 4. tekst o važnosti učenja prikazane bolesti i medicinskog stanja i
 5. kratki teorijski sažeci o spominjanim bolestima i medicinskim stanjima i/ili algoritmi za dijagnostiku.

Primjeri genetičkih bolesti i poremećaja koji su prikazani u priručniku isključivo su oni s kojima se liječnici najčešće susreću po završenom studiju. Većina primjera vlastiti su primjeri autora iz kardiogenetike, neurogenetike, onkogenetike, pedijatrijske genetike, ginekologije i drugih specijalizacija.

Tijekom kolegija Medicinska genetika i u priručniku, poseban je naglasak stavljen na razvijanje afektivne domene, jer je ključno da, osim navedenih specifičnih znanja i vještina, budući liječnici razviju osviještenost za multidimenzionalnost genetičkih bolesti i poremećaja.

Genetika prožima sve grane medicine, ali i ljudskosti, od strukture i funkcije jezgrine ili mitohondrijske DNA, jedne stanice, tkiva, integriranih organa, sve do psihološke nadgradnje čovjekovog organizma. Kao takva, medicinska genetika spada u najsloženije medicinske specijalizacije, jer zahtijeva integraciju svih znanja o strukturiranju i funkcioniranju ljudskog tijela i duha.

Iz recenzija:

… Priručnik je izvorno djelo izrađeno na temelju izvrsnog znanja, nastavnog iskustva i suvremene koncepcije poučavanja predmeta medicinska genetika – problemski orijentirane nastave i iskustvenom učenju…

Brojni zadaci olakšavaju savladavanje različitih razina znanja, vještina te vrijednosti i stavova, a pri tom omogućavaju samostalan i timski rad s argumentiranom raspravom. Posebna je vrijednost ovog priručnika razvijanje afektivne domene, obzirom na presudnu važnost da budući liječnici, osim specifičnih znanja i vještina, razviju osviještenost za kompleksnost i multidimenzionalnost genetičkih poremećaja. Sadržaj priručnika je iznesen pregledno i jasno, u jezičnom i konceptualnom smislu. Metodički je u cijelosti prilagođen predmetu.

prof. dr. sc. Jelena Roganović

… Smatram da se ovim udžbenikom konačno zadovoljava potreba za suvremenijim i praktičnijim udžbenikom za buduće liječnike opće prakse. Ovaj udžbenik nudi sva potrebna znanja, ne gubi se u informacijama kojima se bave specijalisti medicinske genetike, a pri tome naglašava važnost poznavanja i ispravnog testiranja genetičke podloge bolesti. Udžbenik je izvrsno napisan, interaktivan i suvremen …

prof. dr. sc. Marija Heffer

Hidronefroza jučer, danas, sutra

Autori

Vlatka Martinović, Vajdana Tomić, Valentina Lasić, Aleks Finderle

Sažetak

Sadržaj udžbenika u skladu je s potrebama dijela nastavnog plana i programa predavanja, seminara i vježbi poslijediplomskog stručnog studija Ginekologija i opstetricija, te obrađuje kliničko pitanje hidronefroze sa više aspekata – u doba embionalnog i fetalnog razvoja, tj antepartalno razdoblje, novorođenačko razdoblje pa dalje dojenačno razdoblje nakon kojega slijedi razvoj djeteta i adolescencija te odrasla dob, kao i pojava hidronefroze tijekom trudnoće. Hidronefroza se prati kroz poglavlja koja su logično i pragmatično postavljena i koja sustavno obrađuju pojedine značajke same bolesti. Sadržaj teksta je podijeljen u 9 poglavlja sa podnaslovima – kako slijedi: I. Embriologija mokraćnog sustava II. Mišićni ustroj stijenke pijelona, pijeloureteralnog vrata i uretera III. Inervacija i fiziologija pijeloureteralnog vrata i uretera IV. Etiologija hidronefroze V. Patogeneza hidronefroze VI. Simptomatologija, klinička slika i dijagnostika hidronefroze 1) Simptomatologija i klinička slika 2) Dijagnostika a) Dijagnostika hidronefroze u prošlosti u ranijim vremenima b) Novije dijagnostičke metode: sonografska prepartalna i postpartalna dijagnostika VII.Opstrukcija pijeloureteralnog vrata kao etiologija hidronefroze 1) Značenje antibiotičke profilakse u postnatalnom praćenju djeteta s antenatalnom hidronefrozom VIII. Popratne anomalije mokraćnog sustava kao moguća etiološka podloga hidronefroze 1) Vezikoureteralni refluks i refluksni megaureter 2) Ureterovezikalna opstrukcija i opstrukcijski megaureter (hidroureter) 3) Multicistični displastični bubreg 4) Podvostručeni bubreg, ektopija uretera, ureterokela 5) Valvula stražnje uretre 6) Prune belly sindrom a) Trbušna stijenka b) Bubreg i kanalni sustav c) Mokraćni mjehur d) Uretra e) Kriptorhizam f) Dijagnostičke mogućnosti g) Klinički pristup kirurškom liječenju djece s Prune belly sindromom IX. Pristup liječenju antenatalno i postnatalno utvrđene hidronefroze i popratnih anomalija 1. Konzervativni pristup u liječenju hidronefroze nekada i danas 2. Pristup otvorenom operativnom liječenju hidronefroze u ranijim vremenima i danas 3. Endoskopski pristup u kirurškom liječenju antenatalno utvrđene hidronefroze Tekst sadrži 138 stranica, ilustriran je originalnim shemama i slikama koje uvelike pomažu u didaktičnom smislu usvajanju bazičnih i kliničkih pojmova vezanih za hidronefrozu. Način pisanja teksta omogućava shvaćanje i usvjajanje bazičnih i kliničkih pojmova u sveobuhvatnosti same dijagnoze. Ovim putem čitatelj dobiva cjelokupni pregled svih suvremenih spoznaja koje su vezane za hidronefrozu. Tekst predstavlja kvalitetno štivo, sa dobrom razradom u didaktičkom i stručnom smislu i posebno je preporučljiv polaznicima stručnih poslijediplomskih studija i tečaja.

Iz recenzija:

… sustavno se iznose sva saznanja koja danas struka i znanost posjeduju u odnosu na patološke entitete najranije i rane dječje dobi iz područja urologije kako u odnosu na etiološka objašnjenja tako i u odnosu na moguće dijagnostičke postupke te na konzervativni i kirurški tretman sadržaj ovog stručnog teksta predstavljati dopunu dosadašnjih pisanih sadržaja iz kolegija Dječja urologija u odnosu na u ovim tekstovima obrađivanu materiju, koji su do sada, reklo bi se, oskudnije u pisanom obliku objavljeni na hrvatskom medicinskom i jezičnom prostoru. Ovaj je urološki patološki sadržaj (hidronefrotski patološki entitet) prenatalne i ranije postnatalne dobi zadnjih desetljeća intenzivnije obrađivan na svjetskoj sceni što se posebno odnosi na iznalaženju mogućnosti i prenatalnog pristupa tretmanu hidronefrotične patologije, a što se može iščitati iz najnovijeg svjetskog stručno – znanstvenog hoda i traženja novijih putova u tom pravcu … autori u tekstovima posebno akcentiraju …

izv. prof. dr. sc. Šime Vučkov, dr. med.

… tekstovi pružaju zaista mogućnost adekvatnije stručne edukacije budućih i studentskih i strukovno već usmjerenih medicisnskih kadrova (specijalizanti), a isto tako i budućih naraštaja medicinskoj struci bliskih popratnih tejnoloških studija …

prof. dr. sc. Ante Kvesić, dr. med.

Ortopedija i traumatologija

Urednici

Anton Tudor, Marko Bergovec i Zdenko Ostojić

Sažetak

Udžbenik „Ortopedija i traumatologija“ prva je literatura na hrvatskom jeziku pisana za studente i specijalizante koja objedinjuje aktualna znanja iz dijagnostike i liječenja bolesti i ozljeda lokomotornog sustava. Time predstavlja izvornu literaturu koja je rezultat stručnog i znanstvenog rada urednika i suradnika.

Urednici su prikupili izvorna autorska djela svojih suradnika iz gotovo svih dijelova Hrvatske, ali i Austrije te susjedne Bosne i Hercegovine i postigli kompendij znanja najboljih stručnjaka iz ovog dijela Europe .Udžbenik ima interdisciplinarni pristup: suradnju priznatih stručnjaka iz područja cijele ortopedije i traumatologije, ali i svih komplementarnih struka.

Cjelokupna problematika sistematski je obrađena iz aspekta predklinike (anatomije, histologije i patologije), dijagnostike (radiologije, nuklearne medicine), konzervativnog i operacijskog liječenja. Posebna poglavlja posvećena su fizikalnoj medicini i anesteziji. U opise bolesti uključene su diferencijalne dijagnoze i komplikacije, čime se studentima zorno pomaže povezivati različite bolesti i ozljede u jednu cjelinu, omogućavajući tako bolju diferencijalnu dijagnozu.

Knjiga je podijeljenja u dva dijela: opći i specijalni. U općem dijelu prikazani su glavni principi dijagnostike i liječenja. Prikazani su principi i specijalni testovi u kliničkom pregledu, osnovni principi neoperacijskog i operacijskog liječenja, te sustavne podjele ortopedsko-traumatoloških bolesti i stanja: od infekcija, metaboličkih bolesti, sindroma prenaprezanja do osteonekroza i tumora. Specijalni dio udžbenika usmjeren je na pojedine anatomske regije (kralježnica, rame, lakat, šaka, kuk, koljeno, stopalo), gdje se obrađuju posebitosti svih bolesti iz općeg dijela primijenjeno na određenu anatomsku lokalizaciju. Takva sistematizacija djela logički je slijed, u skladu sa sličnim sveučilišnim udžbenicima u svijetu.

Iz recenzija:

… rukopis predstavlja izvorno djelo koje pokriva potrebe studenata medicine i zdravstvenih učilišta, te specijalizanata iz ortopedije i traumatologija, te je time znanstveni doprinos udžbenika izrazito naglašen, a korištenje suvremene nove literature dan znanstveni doprinos rukopisu. Iz popisa literaturnih navoda, evidentno je korištena recentna literatura, te sve dostupne suvremene spoznaje na tom području. Način izlaganja je jasan, koncizan i razumljiv …

… autori pokazuju razumijevanje važnosti povezivanja svih uključenih medicinskih struka u jedan liječnički tim. Prenošenje te ideje, uz kvalitetan i opsežan, detaljno opisan medicinski sadržaj, daje poseban značaj ovom udžbeniku pružajući studentima primjer suradnje u cilju boljeg liječenja …

prof. dr. sc. Zvonimir Lovrić, dr. med.

… djelo je izvoran projekt kojim se vrlo uspješno, maksimalno pojednostavljuje veoma složena materija iz područja Ortopedije i traumatologije na način koji bi trebao biti prihvatljiv svakom studentu i specijalizantu

… po prvi put na jednom mjestu dobiti uvid u bazična teoretska znanja iz ortopedije i traumatologije s posebnim osvrtom na dječju ortopediju i traumatologiju …

… najveća kvaliteta udžbenika je kompleksni multidisciplinarni pristup, kao i uspješna povezanost teoretskog područja ortopedije i traumatologije s kliničkom praksom. S didaktičkog aspekta udžbenik je slikovito i pregledno strukturiran, čita se s lakoćom ..

prof. dr. sc. Branko Šestan, dr. med.

Priručnik za vježbe iz predmeta Biologija

Autori

Bojana Brajenović-Milić, Nada Starčević Čizmarević i Jadranka Vranković

Sažetak

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ PREDMETA BIOLOGIJA, namijenjen je studentima prve godine preddiplomskog studija Sanitarnog inženjerstva koji se izvodi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Vježbe koje su uključene i opisane u ovom priručniku su sljedeće: mikroskop i mikroskopiranje, građa eukariotske i prokariotske stanice, praživotinje, stanična dioba: mitoza i mejoza, gametogeneza, oplodnja i rani embrionalni razvoj morskog ježinca i tehnike molekularne biologije (izolacija DNA, PCR, gel – elektroforeza i PCR – RFLP). Opis svake vježbe započinje s navođenjem ishoda učenja kako bi studentima bilo jasno što trebaju savladati i biti sposobni učiniti. Nakon toga slijedi opis materijala i pribora potrebnog za izvođenje vježbe te zadatak koji trebaju izvršiti. Da bi studentima približili problematiku kojom se svaka pojedina vježba bavi, u nastavku opisa vježbe slijedi njen prikaz i razrada te različita pitanja i zadatci za rješavanje.

Iz recenzija:

… visokoškolskom priručniku koji svojim sadržajem ispunjava svoju primarnu svrhu pomoći studentima u praktičnom radu i stjecanja dodatnih spoznaja iz biologije …

… 46 kvalitetnih slika (koje su u vlasništvu Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku ili u vlasništvu urednice izdanja prof. dr. sc. Bojane Brajenović-Milić), što je iznimno edukativno i predstavlja pomoć u svladavanju ishoda učenja …

prof. dr. sc. Smiljana Ristić

… pomoć studentima u optimalnom aktivnom sudjelovanju na pojedinim praktičnim vježbama tj. njihovoj pripremi i provedbi uz razumijevanje nekih važnih bioloških procesa i metoda rada. Osim toga, svrha je unutar priručnika dati studentima radni materijal za crtanje i vođenje bilješki te materijal u obliku zadanih pitanja i zadataka …

… bogato opremljeno s 47 izvornih ilustracija …

… odlično organiziran prema nastavnim jedinicama, a sve ilustracije su prikladne i izvedene iznimno profesionalno (fotografije, crteži) jer su jasne, privlačnih boja, dobro objašnjene. Radi se o djelu velike didaktičke kvalitete I edukativne vrijednosti …

prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš
 • e-izdanje u pripremi

Rinološka alergologija

Autori

Tamara Braut i Vedran Blažina

Sažetak

Tekst na jednostavan i razumljiv način pokušava iznijeti najvažnije recentne podatke i stavove potrebne za pravodobno prepoznavanje i liječenje alergijskog rinitisa. Alergijske bolesti imaju karakter moderne epidemije. Sve više ljudi boluje od alergijskog rinitisa, no unatoč tome on je vrlo često klinički neprepoznat ili pogrešno liječen. Simptomi rinitisa značajno utječu na kvalitetu života (uspjeh u školi i na poslu, ritam i kvalitetu spavanja i odmora, sportske aktivnosti), a vrlo česti su i komorbiditeti (rinosinuitis, nosna polipoza, upale srednjeg uha, astma). Respiratorni infekti i alergijski rinitis vrlo su česti razlozi odlaska liječniku obiteljske medicine. Stoga je potrebno informirati i educirati mlade kolege kako bi mogli pružiti bolesnicima s alergijskim rinitisom najbolju moguću skrb sukladno “evidence based” ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) smjernicama. U skripti se raspravlja o uzrocima eksponencijalnog rasta alergijskih bolesti u svijetu. Prikazani su čimbenici uključeni u etiologiju i patogenezu alergijskog rinitisa. Izložena je alergološko-rinološka simptomatologija, rinološka problematika u svakodnevnoj praksi te kliničke manifestacije alergijskih rinopatija. Diskutira se o komorbiditetima alergijskog rinitisa te različitim kliničkim oblicima bolesti. Naglašena je važnost detaljno uzete anamneze za ispravno postavljanje dijagnoze, te prikazani osnovni dijagnostički postupci kao što su: klinički pregled, endoskopija i testovi za potvrdu alergijske reakcije. Naglašena je važnost edukacije i preventivnih mjera u alergologiji. Iznesene su osnove suvremene simptomatske i etiološke terapije alergijskog rinitisa u skladu s novim ARIA smjernicama. U sklopu teksta nalazi se 30 slika, 18 shema i 4 tablice kako bi se slikovito uvelo studente u svijet rinološke alergologije.

Iz recenzija:

… kvalitetno napisan i vrlo informativan, te ispunjava zahtjeve znanstveno-nastavne literature …

doc. dr. sc. Draško Cikojević

… stilsko osvježenje protkano istraživačkim pristupom u opisima neuroimunoloških poveznica i unutarstaničnih kaskada sagledanih unutar neurobiologijskog i imunološkog komunikacijskog sustava …

… sistematično sagledavanje komplementarnosti unutar spomenute komunikacijske osovine ističući uloge pojedinih molekularnih posrednika uključenih u mehanizme u kojima ostvaruju svoju medijatorsku ulogu …

… pomireni visokostručni stil izražavanja i jednostavnost prezentiranja čemu su doprinijeli sistematičnost te postepenost uvođenja u problematiku uz iznimno bogatu ilustriranost …

… inovativan pristup razumijevanju etiologije kroz složenu interakciju genetskih i okolišnih čimbenika, simptomatologije te endotipskog modela praćenja patogeneze unutar kliničke slike, uvodeći smjernice za imunoterapiju, poput biološke, u svrhu imunomodulacije temeljene na zaokretu prema imunološki-poticajnom okruženju predisponirane jedinke …

… izuzetno dobra uravnoteženost između postojećih i osuvremenjenih teorijskih i aplikativnih aspekata obrađenih tema rukopis čini korisnim i izvan nastavnog područja samog kolegija …

prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.

Smjernice za bolničku primjenu antimikrobnih lijekova

Glavna urednica

Vera Vlahović-Palčevski

Izvršni urednici

Maja Abram, Đurđica Cekinović Grbeša, Igor Rubinić

Autori

Maja Abram, Andrej Belančić, Ljiljana Betica Radić, Đurđica Cekinović Grbeša, Neven Franjić, Dragana Grohovac, Goran Palčevski, Sonja Pezelj Ribarić, Nives Radošević Quadranti, Igor Rubinić, Irena Slavuljica, Mirjana Stanić Benić, Petra Šverko, Vera Vlahović-Palčevski

Sažetak

Ovaj je priručnik namijenjen liječnicima svih specijalnosti u svakodnevnom radu te studentima medicine, dentalne medicine i studentima poslijediplomskih specijalističkih studija. Oblikom i veličinom prilagođen je veličini džepa bijelog mantila kako bi korisnicima mogao biti dostupan u svakom potrebnom trenutku. Sažete smjernice daju jednostavan naputak o liječenju koji je sukladan sažetku opisa svojstava lijeka, europskim preporukama, a istovremeno prilagođen hrvatskim prilikama i lokalnom antibiogramu. Priručnik daje smjernice za liječenje hospitaliziranih bolesnika antimikrobnim lijekovima u najčešćim indikacijama. Date su i smjernice za njihovu profilaktičku primjenu. Navedene su sheme za uobičajeno doziranje u odraslih, pri normalnoj i smanjenoj bubrežnoj funkciji u dijaliziranih bolesnika te u djece. Izdvojeni su rezervni antimikrobni lijekovi te indikacije za njihovu primjenu. Prikazana je i sigurnost primjene antimikrobnih lijekova u trudnoći i dojenju. Sažeto su prikazane klinički značajne bakterije, njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove u KBC-u Rijeka, kao i naputci za uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu. U Smjernicama su korišteni generički nazivi antimikrobnih lijekova, a radi lakšeg odabira odgovarajućeg lijeka razvrstani su abecednim redom prema generičkim i zaštićenim imenima. Na kraju su navedene kratice koje su korištene u tekstu.

Iz Recenzija:

… metodološki optimalno napisan što olakšava pristup i izbor antibiotika. Razlučeni su antibiotici prvog izbora od ostalih mogućnosti liječenja za koje treba imati valjane razloge …

… donosi recentni pristup liječenju infektoloških sindroma, kritički su navedeni lijekovi prve linije i ostale mogućnosti liječenja uz citiranu aktualnu literaturu …

prof. dr. sc. Bruno Baršić

… comprehensive, up to date and concisely written. They represent a useful tool for physicians treating various types of infections caused by bacteria and viruses. The guidelines include useful information for prescribers such as dosing of antimicrobials, the recommended duration of treatment and antimicrobial drugs that are available in the country. In addition, the guidelines may serve as textbook for undergraduate and postgraduate students …

Bojana Beović, MD, PhD, Full professor

Sustav HLA u kliničkoj praksi

Autori

Nataša Katalinić i Sanja Balen

Sažetak

Glavni sustav tkivne podudarnosti (engl. Major Histocompatibility Complex – MHC) je visokospecijalizirani kompleks gena koji sudjelovanjem u nadzoru nad imunosnom reakcijom osigurava visokospecifični odgovor na strane antigene uz istovremenu nereaktivnost na vlastite molekule. U čovjeka se naziva sustav humanog leukocitnog antigena (engl. Human Leukocyte Antigens – HLA). Tipizacija tkiva je pretraga kojom se određuje polimorfizam gena i antigena HLA. Povijesno su se prve razvile serološke metode tipizacije antigena, a poslije su uvedene molekularne metode tipizacije zasnovane na lančanoj reakciji polimerazom te sekvenciranju nukleotida. Sustav HLA ima značajnu ulogu u mnogim područjima te se klinička važnost tipizacije tkiva posebno ističe u transplantaciji organa i koštane srži, ispitivanju podložnosti prema različitim bolestima i transfuzijskom liječenju. U transplantaciji organa/tkiva može se razviti imunosna reakcija u primatelja usmjerena prema nepodudarnim antigenima HLA davatelja koja ugrožava funkciju presađenog tkiva ili organa te može uzrokovati odbacivanje presatka. Stoga se nastoji postići što bolja podudarnost u sustavu HLA davatelja i primatelja. Prisutnost nekih alela HLA povezuje se s genetskom predispozicijom za razvoj određenih bolesti pa se tipizacija rizičnih alela koristi u dijagnostici autoimunih bolesti, malignih i infektivnih bolesti. U trudnoći, tijekom transfuzijskog liječenja i/ili nakon transplantacije organa se mogu stvoriti antitijela na nepodudarne molekule HLA koja, uz štetno djelovanje u transplantaciji organa, mogu biti uzrokom transfuzijskih imunosnih reakcija. Kvaliteta rada riječkog laboratorija za tipizaciju tkiva je kroz implementaciju sustava kontrole kvalitete potvrđena akreditacijom najvećeg europskog društva za imunogenetiku što je ujedno i preduvjet sudjelovanja u sustavu Eurotransplanta.

Iz recenzija:

… sveučilišni priručnik namijenjen prvenstveno studentima različitih studija koji se u svojoj edukaciji susreću s HLA sustavom, ali i svima onima koji žele saznati nešto više o primjeni sustava HLA u kliničkoj praksi, dakle različitim dijagnostički i klinički orijentiranim zdravstvenim radnicima. … Riječ je o sustavnom, sveobuhvatnom, zanimljivom i sažeto napisanom djelu koje studentima i čitateljima omogućuje upoznavanje s osnovama HLA sustava i njegovoj praktičnoj primjeni. Tekst je prilagođen sadašnjem trenutku, iznesen je pregledno, atraktivno i jasno. …

prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.

… hvalevrijedna i dobrodošla knjiga iz područja imunogenetike koja predstavlja uvod u osnove građe i metode ispitivanja polimorfizma gena / antigena sustava HLA. Povezanost s kliničkom praksom iz područja transplantacije, dijagnostike mnogih bolesti i transfuzijskom medicinom prikazana je na zanimljiv i koristan način za studente i liječnike raznih specijalnosti.

izv. prof. dr. sc. Marin Samardžija, dr. med.

2020. godina

Handbook for Practicals of Neurophysiology

Autori

Vesna Barac-Latas, Hrvoje Jakovac, Natalia Kučić, Tanja Grubić Kezele, Božena Ćurko-Cofek

Sažetak:

Sadržaj ovog udžbenika u skladu je s nastavnim planom i programom vježbi kolegija Neurofiziologija i ima 4 poglavlja koliko ukupno ima i vježbi, a svako poglavlje ima podanslove:

1. Neuromuskulaturna fiziologija:

1.1. U ovom djelu opisano je ustrojstvo i funkcija motoričke jedinice skeletnih mišića kao i njezine intervencije; opisana su osnovna načela elektromiografije i mogućnosti njene primjene.

1.2. U ovoj vežbi ispituje se novačenje motoričkih jedinica i umor skeletnih mišića metodama elektromiografije i dinamometrije.

1.3. Opisani su učinci otrova strihinina na rad inhibicijskih interneurona kralježnične moždine koja vodi do generaliziranih grčeva organizma.

2. Neurofiziologija oka: Opisane su metode: ispitivanje funkcije mišića očne jabučice (bulbomotorika), promjene veličine zjenice ovisno o stupnju osvjetljenja (pupilarni refleks), senzibilitet rožnice (kornealni refleks), ispitivanje oštrine vida, test raspoznavanja boja, određivanje širine vidnoga polja

3. Osjet sluha, ravnoteže, okusa i njuha:

3.1. Opisani su testovi za ispitivanje sluha (Weberov pokus, Bingov, Rinneov i Schwabachov pokus).

3.1. Funkcionalne pretrage centara za ravnotežu.

3.3. Osjet okusa te

3.4. Osjet njuha

4. Motroika i elektroencefalografija.

4.1. Opisani su spinalni refleksi i načini njihovog ispitivanja neurološkim čekićem.

4.2. Vrijeme reakcije je vrijeme koje je potrebno čovjeku da se pokrene nakon što čuje signal.

4.3. Opisan je pojam decerebracije i dekortikacije s posljedičnom ukočenošću tijela.

4.4. Opisana je metoda mjerenja električne aktivnosti živčanog sustava (EEG)

Iz recenzija:

… Djelo obuhvaća relevantna područja neurofiziologije, a opseg gradiva je primjeren namjeni i sadržaju predmeta. Djelo je napisano jasno i razumljivo, primjerenim stilom i jezikom, te odgovara u potpunosti studentskom predznanju. … Djelo sadrži ukupno 62 slika i fotografija i 13 tablica. Dijelovi teksta pisani su podebljanim slovima (bold), ukoliko se njima dodatno naglašava pojam ili gradivo u priručniku, što doprinosi jasnoći i preglednosti teksta. Grafička rješenja s posebnim okvirima istaknutih video-poveznica i dijelova teksta sa dodatnim gradivom za proširivanje osnovnog znanja su također od pomoći studentima u svladavanju gradiva i poticanju interesa za gradivo. Uz brojne slike i tablice koje služe lakšem razumijevanju i dopuni gradiva iz opće materije sva navedena posebna obilježja organizacije teksta i grafičke pripreme predstavljaju dobru stranu priručnika. 

doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar

Udžbenik „Priručnik za vježbe iz neurofiziologije“ na vrlo sistematičan, jasan i studentu prikladan način obrađuje veliki dio tematike kolegija „Neurofiziologija“ za kojeg je i osmišljen kao dio obvezne literature. U udžbeniku se kroz ukupno 18 vježbi, na praktičan i suvremen način potiče studente na kritičko promišljanje te im se objašnjavaju mehanizmi i poremećaji rada živčanog sustava. Samim time studentima se olakšava razumijevanje određenih tematskih cjelina iz područja neuroznanosti. Stoga predlažem objavljivanje ovog udžbenika jer vjerujem da će se njime omogućiti znatan iskorak u izvođenju nastave iz kolegija „Neurofiziologija“. 

izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac

Slagalica nasljeđa

Urednik 

Nina Pereza 

Autori

studenti šeste godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019./2020.  
doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.  
prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. 

Sažetak:

Ovaj priručnik u obliku e-izdanja ima tri namjene. Prije svega, on je edukativni priručnik za studente, liječnike i pacijente, ali i sve druge zainteresirane pojedince jer su u njemu kroz ilustracije objašnjene osnove genetike čovjeka, kao i osnove medicinske genetike. Od toga kako prepoznati osobu s genetičkim poremećajem, kako nastaju i koje vrste genetičkih poremećaja postoje pa sve do toga na koji ih način možemo dijagnosticirati.

Priručnik je nastao u suradnji sa studentima šeste godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. Naime, na kraju kolegija Medicinska genetika, svaki student dobio je 11 pojmova iz medicinske genetike koje je trebao objasniti na što jednostavniji način za pacijente, druge studente i liječnike. Nadalje, studenti su i ilustrirali priručnik pa se, tako, nakon svake ilustracije na pojedinoj stranici nalaze definicije 79 pojmova iz medicinske genetike koje čine tezaurus za pacijente, studente i liječnike koji se na bilo koji način susreću s genetičkim poremećajima.

Naposljetku, ovaj priručnik sadrži i primjere rečenica u koje su ubačeni stručni pojmovi iz medicinske genetike, a koji su namijenjeni studentima prilikom savladavanja komunikacijskih vještina na vježbama iz kolegija Medicinska genetika, ali i liječnicima prilikom informiranja svojih pacijenata o (mogućem) genetičkom poremećaju.

Stoga je ovaj priručnik dio obavezne literature za navedeni kolegij, posebice vježbe.

Iz recenzija:

Priručnik je izuzetno edukativno nastavno pomagalo. Ciljne skupine su studenti, liječnici, pacijenti i njihovi roditelji, kao i svi zainteresirani pojedinci koji se na bilo koji način susreću s genetičkim poremećajima. Pojednostavljenim objašnjenjima osnova genetike čovjeka i osnova medicinske genetike uz dopadljive ilustracije, moći će na originalan i dopadljiv način naučiti koje vrste genetičkih poremećaja postoje i kako nastaju, kako prepoznati osobu s genetičkim poremećajem i kako postaviti ispravnu dijagnozu. Primjeri rečenica koje sadrže stručne pojmove iz medicinske genetike pomoći će studentima u savladavanju komunikacijskih vještina, a liječnicima u informiranju pacijenata i roditelja o genetičkom poremećaju. … Zajedničko djelo autorice i studenata vrlo je inspirativan primjer nastavnog pomagala. Autorica je pokazala izuzetno nastavno i stručno umijeće – s jedne strane da studente motivira, a s druge strane da genetičke pojmove konkretizira, vizualizira te ih tako približi i učini dostupnima studentima, pacijentima i njihovim roditeljima. …

prof. dr. sc. Jelena Roganović

… Priručnik se bavi zahtjevnom tematikom nadogradnje koncepata iz genetike za potrebe genetičkog savjetovanja. Tekst bi trebao biti pomoć pacijentima i liječnicima prilikom razumijevanja koncepata na kojima će se temeljiti njihove životne odluke odnosno točne informacije. Također bi trebao nadomjestiti vrijeme potrebno za komunikaciju liječnik-pacijent koja je nužno ograničena na prenošenje samo nužnih informacija. …

prof. dr. sc. Marija Heffer

Kako napisati dobar prikaz slučaja?

Urednik:

Nina Pereza

Autori

Nina Pereza, Saša Ostojić, Evgenia Arh, Dunja Zoričić

Sažetak

Priručnik za aktivno učenje u izradi prikaza slučaja kao znanstvenog članka pod naslovom „Kako napisati dobar prikaz slučaja?“ obavezna je literatura za polaznike istoimene radionice, odnosno studente diplomske razine sveučilišnih studija Medicina, ali i za polaznike drugih znanstvenih edukacija, uključujući program cjeloživotnog učenja pod naslovom „Primjenjiva znanost za kliničare“. Osnovna vizija i ideja bila je da u strukturiranom obliku i na zanimljiv način polaznicima pružimo mogućnost za razvijanje kompetencija za izradu prikaza slučaja kao vrste znanstvenog članka koja je u kliničkoj praksi izuzetno vrijedna. Priručnik je izrađen na temelju iskustva autora u pisanju prikaza slučajeva, prevođenju međunarodnih CARE smjernica na hrvatski jezik, kao i višegodišnjem uređivanju časopisa Medicina Fluminensis – službenog znanstveno-stručnog časopisa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog liječničkog zbora – podružnica Rijeka.

Osnovni su ciljevi priručnika i pripadajuće nastave omogućiti stjecanje temeljnih:

 1. znanja potrebnih za analitičko razmišljanje o prikazu slučaja
 2. vještina pripreme i pisanja prikaza slučaja U skladu s navedenim ciljevima, u ovom priručniku sadržane su brojne vrste zadataka za savladavanje različitih razina znanja (kognitivna domena) i vještina (psihomotorna domena). Nastava se provodi isključivo kroz metode aktivnog učenja, uključujući problemski orijentiranu nastavu i projektno orijentiranu nastavu. Tijekom nastave, nastavnici polaznike cijelo vrijeme strukturirano vode kroz zadatke u priručniku, omogućujući samostalan rad, kao i rad u paru i skupini.

Na kraju određenih nastavnih jedinica, slijedi strukturirano ponavljanje osnovnih pojmova u obliku sažetih podsjetnika koji se nalaze u Dodatku na kraju priručnika. Nakon dvodnevne edukacije, polaznici pišu prikaz slučaja na temelju stvarnog bolesnika iz kliničke medicine.

Sadržaj ovog priručnika i pripadajuće edukacije podijeljen je u tri cjeline:

 1. struktura i funkcija prikaza slučaja,
 2. smjernice za pisanje prikaza slučaja te
 3. feedback radionica na kojoj će polaznici pokazati stečeno znanje i vještine u obliku napisanog prikaza slučaja kao znanstvenog članka, a nastavnici koji sudjeluju u provođenju radionice pružit će im povratne informacije o izvršenim zadacima.

Iz recenzija:

… Studente se navodi na upoznavanje s EQUATOR i CARE smjernicama, te promišljanje o osnovnim kriterijima koje mora ispunavati prikaz slučaja da bi ostvario doprinos znanstvenoj djelatnosti i medicinskoj praksi. Proces učenja potiče se brojnim prikazima slučajeva koji su namijenjeni poticanju rasprave. … Priručnik iscrpno objašnjava proces pisanja prikaza slučaja, daje brojne primjere i upućuje na pravila koja olakšavaju pripremu ove vrste znanstvene publikacije.  … Priručnik je dobro osmišljen, vrlo kreativan, pun primjera i didaktički dotjeran . Radi se o zanimljivom štivu koje odgovara suvremenim zahtjevima nastave…

prof. dr. sc. Marija Heffer

… Nastava temeljena na priručniku će se bazirati na metodama aktivnog učenja, uključujući problemski orijentiranu nastavu i projektno orijentiranu nastavu. Teme priručnika su odabrane i prezentirane sistematično, logično, razumljivo studentskoj populaciji i vrlo jasno, uz korištenje primjerene terminologije. Sadržaj je praćen izvrsnim primjerima koji su pomno odabrani i oblikovani, a što je velikom dijelom omogućeno bogatim iskustvom autora u pisanju prikaza slučajeva, prevođenju međunarodnih CARE smjernica na hrvatski jezik , kao i višegodišnjem uređivanju časopisa Medicina Fluminensis …

prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić

Metodološki priručnik za organizaciju studentskih znanstvenih skupova

Urednik:

Nina Pereza

Autori

Nina Pereza, Andrej Belančić, Saša Ostojić, Maja Ploh, Maja Mrak, Evgenia Arh, Dunja Zoričić

Sažetak:

Metodološki priručnik za organizaciju studentskih znanstvenih skupova nastao je u prvoj godini djelovanja Studentske sekcije Medicina Fluminensis, službenog znanstveno-stručnog časopisa Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka.

Namijenjen je studentima koji sudjeluju u organizaciji znanstvenih skupova pod okriljem Medicinskog fakulteta u Rijeci i znanstvenicima koji im u tome pomažu, odnosno članovima organizacijskog i znanstvenog odbora znanstvenih skupova. Nadalje, ovaj priručnik čini obaveznu literaturu za radionicu Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima i druge znanstvene edukacije, uključujući program cjeloživotnog učenja pod naslovom „Primjenjiva znanost za kliničare“.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci prepoznatljiv je po bogatoj studentskoj znanstvenoj aktivnosti koja osim ranog uključivanja u znanstvena istraživanja uključuje i dugogodišnju tradiciju organiziranja i održavanja znanstvenih skupova.

Osnovni ciljevi ovog metodološkog priručnika su omogućiti stjecanje temeljnih znanja o:

 1. najvažnijim pojmovima, definicijama i podjelama vezanim za pisane oblike znanstvene djelatnosti i znanstvene skupove
 2. postupcima i stavkama vezanim za organizaciju znanstvenih skupova Navedeni ciljevi posljedično će omogućiti provođenje standardizacije znanstvenih skupova prema pravilima dobre prakse s naglaskom na njihove znanstvene sastavnice, što će dodatno pridonijeti podizanju kvalitete studentskih znanstvenih skupova.

Priručnik je strukturiran u obliku detaljnih smjernica koje obuhvaćaju sve segmente organizacije i provođenja znanstvenih skupova, od odabira članova različitih odbora, uređivanja zbornika sažetaka pa sve do predaje izvješća o održanom znanstvenom skupu.

Iz recenzija:

… Priručnik je zamišljen kao praktični vodič za organizaciju studentskih kongresa, ali se s lakoćom može translatirati na skupove većeg značaja i znanstvene težine. S obzirom da Medicinski fakultet u Rijeci ima dugu tradiciju održavanja studentskih kongresa, ovakav priručnik svakako osigurava kontinuitet njihovih održavanja, ali i kvalitetu koja se očekuje od njihovih organizatora i sudionika. S obzirom da pokriva sve aspekte organizacije skupa – jednako je prikladan za same organizatore kao i za sudionike skupa. …

prof. dr. sc. Marija Heffer

… Priručnik je sadržajno i metodološki izvrsno osmišljen s ciljem stjecanja znanja o najvažnijim pojmovima, definicijama i podjelama vezanim za pisane oblike znanstvene djelatnosti i znanstvene skupove te postupcima i stavkama vezanim za organizaciju znanstvenih skupova. Pisan je jasno i razumljivo, primjereno studentskoj populaciji te u obliku smjernica upoznaje polaznike sa svim praktičnim oblicima organizacije i provođenja znanstvenih skupova. Radi se o originalnom pristupu edukaciji studenta koja se temelji između ostalog i na velikom iskustvu autorske ekipe u sličnim projektima. 

Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Urednik:

Nina Pereza

Autori

Nina Pereza, Saša Ostojić, Anita Barišić, Dunja Zoričić

Sažetak:

Priručnik za aktivno učenje u izradi sažetaka znanstvenih članaka i konferencijskih priopćenja, izlaganja na posteru i usmenih izlaganja pod naslovom „Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima“ namijenjen je polaznicima istoimene radionice, odnosno studentima diplomske razine sveučilišnih studija Medicina i Sanitarno inženjerstvo, ali i polaznicima drugih znanstvenih edukacija, uključujući program cjeloživotnog učenja pod naslovom „Primjenjiva znanost za kliničare“.

Osnovna vizija i ideja bila je da se u strukturiranom obliku i na zanimljiv način polaznicima pruži mogućnost za razvijanje kompetencija za izradu znanstvenih djela s kojima se najprije susreću u svojem znanstvenom radu – sažetaka znanstvenih članaka i konferencijskih priopćenja. Priručnik je izrađen na temelju iskustva autora u organizaciji, aktivnom i pasivnom sudjelovanju na brojnim znastvenim skupovima, kao i višegodišnjem uređivanju časopisa Medicina Fluminensis – službenog znanstveno-stručnog časopisa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog liječničkog zbora – podružnica Rijeka.

Osnovni su ciljevi priručnika i pripadajuće nastave omogućiti stjecanje:

 1. temeljnih znanja potrebnih za analitičko razmišljanje o znanstvenim djelima, s naglaskom na znanstvene članke i konferencijska priopćenja
 2. temeljnih vještina pisanja sažetaka znanstvenog članka i konferencijskog priopćenja, kao i izrade izlaganja na posteru i usmenog izlaganja Osim ovog priručnika, obavezna literatura za nastavu je i Metodološki priručnik za organizaciju studentskih znanstvenih skupova. Naime, na kraju svake nastavne jedinice slijedi strukturirano ponavljanje osnovnih pojmova u obliku sažetih podsjetnika koji se nalaze u Metodološkom priručniku za organizaciju studentskih znanstvenih skupova.

Sadržaj ovog priručnika i pripadajuće nastave podijeljen je u pet cjelina:

 1. struktura i funkcija znanstvenih članaka i pripadajućih sažetaka,
 2. sažetak konferencijskog priopćenja,
 3. izlaganje na posteru i
 4. usmeno izlaganje, nakon čega polaznici stečena znanja primjenjuju u izradi vlastitih sažetaka i izlaganja. Nadalje, petu cjelinu čini feedback radionica na kojoj će polaznici pokazati stečeno znanje i vještine primjenom na vlastitim primjerima sažetaka i izlaganja, a nastavnici će im pružiti povratne informacije o izvršenim zadacima.

Iz recenzija:

… Dodatak je konfiguriran kao tablica koja sadržava osnovna pitanja koja olakšavaju pisanje članka/sažetka prikaza slučaja, narativnog preglednog rada i istraživačkog članka/sažetka. Zatim su navedene osnovne odrednice sažetka, naslova i ključnih riječi. Konačno se tablično daju pitanja po kojima se uređuje sažetak konferencijskog priopćenja i tekst izlaganja. Tablice su zamišljene kao kratki podsjetnik na prethodno stečeno znanje. Priručnik je napisan jasno, s mnogo realnih primjera i daje puno prilika za međusobnu interakciju nastavnika i studenta, odnosno međusobnu komunikaciju studenata …

prof. dr. sc. Marija Heffer

…Priručnik je sadržajno i metodološki odlično osmišljen s ciljem stjecanja kompetencija odnosno temeljnih znanja potrebnih za analitičko razmišljanje o znanstvenim djelima, s naglaskom na znanstvene članke i konferencijska priopćenja te temeljnih vještina pisanja sažetaka znanstvenog članka i konferencijskog priopćenja, kao i izrade izlaganja na posteru i usmenog izlaganja. Nastava temeljena na priručniku će se bazirati na metodama aktivnog učenja, uključujući problemski orijentiranu nastavu i projektno orijentiranu nastavu. Ovako osmišljen nastavni tekst omogućava studentima samostalan rad kao i rad u paru odnosno grupi i predstavlja izvrsnu osnovu za daljnji profesionalni razvoj i nakon završetka studija …

prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić

Smjernice u praksi obiteljskog liječnika

Autori

Biserka Bergman Marković, Ines Diminić Lisica, Milica Katić

Sažetak:

Udžbenik je nastao poticajem Katedre obiteljske medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci da se materijal 10. Kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine obogati, razradi i prilagodi edukacijskim potrebama u obiteljskoj medicini. Intencija je bila da se stvori racionalno organiziran nastavni materijal koji će studentima i mladim liječnicima koji tek ulaze u obiteljsku medicinu omogućiti da promišljeno primjenjuju kliničke smjernice u skrbi bolesnika za koje su odgovorni.

Osnovna je poruka udžbenika da u primjeni smjernica u pojedinog bolesnika liječnik mora promisliti o svim specifičnim okolnostima primjerice multimorbiditetu, prethodnim oštećenjima organskih sustava, gledišta bolesnika, suradljivost i slično. Razvijanje smjernica, njihova implementacija u praksu te njihova primjerenost su jedan od najučestalijih recentnih znanstvenih izazova u kliničkoj medicini.

U udžbeniku su sustavno razmatrana promišljena gledišta o najvažnijim smjernicama za potrebe liječnika obiteljske medicine. Izbor entiteta učinjen je prema učestalosti bolesti (bolesti lokomotornog sustava, kardiovaskularne bolesti), kompleksnosti dijagnostike i terapije (kronična bubrežna bolest, šećerna bolest, KOPB) urgentnosti s kojima se liječnik obiteljske medicine često susreće u praksi (zaduha, bol u trbuhu, alergijske reakcije, moždani udar) te drugim temama u kojima liječnik obiteljske medicine mora profesionalno utjecati na gledišta zajednice i pojedinih bolesnika (primjerice cijepljenje protiv zaraznih bolesti, liječenje akutnih respiratornih i urinarnih infekcija).

Prema tim intencijama udžbenika urednice su strukturirale upute za oblikovanje tekstova u kojima se posebice ističu znanstvena utemeljenost smjernica, primjenjivost smjernica u obiteljskoj medicini te ključne poruke.

Iz recenzija:

… The advantage of the textbook is that it also points to the so-called “red flags” and provides guidance on how to handle it. There is also a strong emphasis on describing persuasive and unconvincing risk factors. Each guideline is designed in a way of the everyday practice: from history taking to diagnosis, treatment and rehabilitation. Comparisons and possible differences with foreign guidelines are also given.The wording is clear and the clarity of the text is excellent. New contributions are that there is an overall collection of the useful guidelines at one place. …

Izv. prof.dr.sc.Danica Rotar Pavlič

… Autori u ovom udžbeniku obuhvaćaju multidisciplinarna znanja, a istovremeno upućuju na načine za koordiniranim pristupom bolesniku, koji će biti od velike pomoći kako studentima, tako i mladim liječnicima, te specijalizantima obiteljske medicine. Izdvojena su najznačajnija i najčešća zdravstvena stanja i područja koja su prisutna u radu timova obiteljske medicine, uz primjereni pristup njihovoj teorijskoj i praktičnoj obradi …

Također je istaknuta povezanost primarne i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te tercijalne-bolničke zdravstvene zaštite, s ciljem pravovremenog prepoznavanja zdravstvenog stanja, dijagnostike i liječenja. Udžbenik je sadržajno i metodološki kompetentan, uz aktualne literaturne citate, te vizualno pregledan. Ključne poruke su izdvojene, posebno naglašene, te obuhvaćaju sav potreban sadržaj, od komunikacije prema drugim specijalnostima do preporuka pacijentima. Udžbenik je jedinstven obradom teme usmjerene prema pristupu radu u ordinaciji obiteljske medicine, te na taj način vrijedan doprinos kako edukacijskom procesu, tako i sveobuhvatnosti stručne organizacije pružanja zdravstvene zaštite. 

Systemic Pathology Synopsis

Autori

Sanja Štifter, Elvira Mustać, Koviljka Matušan Ilijaš

Sažetak:

Sinopsis iz specijalne patologije je dovršen u trenutku kada je izvođenje nastave iz patologije na našem zavodu preseljeno iz analognog u digitalni zapis u pozadini jedne globalne virusne pandemije. To je bio poticaj da se dovrši ovaj udžbenik kako bi se moglo u potpunosti pisanu provjeru provoditi u digitalnom okruženju odnosno on-line. Ujedno je ovo i nastavak prvog sinopsisa koji je obuhvatio opću patologiju čime je zaokružena cjelina predmeta patologije za studij na engleskom jeziku i omogućeno je sustavno i transparentno praćenje kontinuiranog rada studenata kroz formatirane nastavne jedinice koje student metodom samo provjere može pripremiti za pisani dio ispitne provjere iz područja specijalne patologije.

Sinopsis uključuje sva poglavlja specijalne patologije koja prate pripadajuće tekstove službene literature udžbenika Robbins Pathology;

Chapter I Heart and Blood vessels

Chapter II Hematopoietic and Lymphoid Systems

Chapter III Lung

Chapter IV Kidney and Its Collecting System

Chapter V Oral Cavities and Gastrointestinal Tract

Chapter VI Liver

Chapter VII Pancreas

Chapter VIII Male Genital System and Lower Urinary Tract

Chapter IX Female Genital System and Breast Chapter X Endocrine System

Chapter XI Bones, Joints, and Soft Tissue Tumors

Chapter XII Peripheral Nerves and Muscles

Chapter XIII Central Nervous System

Chapter XIV Skin Adendum & Glossary of Medical Terms

Iz Recenzija:

… na sustavan način obrađeno 14 poglavlja specijalne patologije kroz pitanja i rječnik definicija i pojmova s kojima se studenti medicine susreću po prvi puta kroz kolegij patologije. Pitanja olakšavaju prolaženje kroz gradivo i omogućuju sustavne pripreme za ispitni dio …

izv. prof. dr. sc. Tamara Braut

… U prilogu se nalazi i dio o obdukciji u kojem se opisuju znakovi smrti, osnovne postmortalne promjene , utvrđivanje uzroka smrti, te sam postupak mrtvozorenja. Svrha ovog udžbenika je da se pomogne studentima svladati gradivo i bolje se pripremiti za završni ispit iz Patologije.

prof. dr. sc. Ivan Damjanov   

Atlas Muzeja Zavoda za patologiju / Atlas of the Museum of the Department of Pathology

Autori izdanja na hrvatskom

Koviljka Matušan Ilijaš, Emina Babarović, Ita Hadžisejdić, Elvira Mustać, Sanja Štifter

Autori izdanja na engleskom

Sanja Štifter, Emina Babarović, Ita Hadžisejdić, Koviljka Matušan Ilijaš, Elvira Mustać

Sažetak:

Atlas Muzeja Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci je nastao baš u trenutku kada je ljudska komunikacija pa tako i nastava iz patologije na našem zavodu preseljena iz analognog u digitalni zapis u pozadini jedne globalne virusne pandemije. Sigurno to nije i jedini razlog, iako je poticaj zasigurno bio kako bi se paket digitalne edukacije iz patologije zaokružio te će nadamo se uskoro uz bok Atlasa iz patologije i Virtualne patologije na adresi http://mikromed.uniri.hr/ naći i Atlas Muzeja zavoda za patologiju na engleskom jeziku. Zanimljivo je kako se nakon nekoliko promijenjenih lokacija na našem zavodu Muzej sa svojim makroskopskim preparatima napokon smjestio tik uz studentske klupe u našoj zavodskoj vježbaoni da bi u slijedećem koraku bio smješten na različite studentske ekrane i nadamo se korišten (pregledavan) možda sada i sa većim zanimanjem (u svakom slučaju komoditetom

Iz recenzija:

… radi se o vrlo zanimljivom, jedinstvenom i prvom primjerku atlasa makroskopskih preparata Iz Muzeja Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci u Republici Hrvatskoj. Djelo je napravljeno na temelju fotodokumentacije makroskopskih preparata uz odgovarajuće opise preparata i uz postavljenu dijagnozu. Temelj znanja patologije je razvijanje vještine prepoznavanja makroskopskih promjena organa te je stoga navedeni atlas važan i neizbježan za savladavanje kolegija patologije kod studenata medicine, ali i kod specijalizanata patologije. … Savladavanje znanja prepoznavanja makroskopskih patoloških promjena organa važno je ne samo našim budućim patolozima nego i kirurzima, otorinolaringolozima, urolozima i ginekolozima, dok je pak čitavo poglavlje koje je posvećeno malformacijama posebno značajno za genetičare i dječje kirurge čime ovo djelo dobiva na još većoj zanimljivosti i zainteresiranosti za čitatelje.

doc. dr. sc. Damir Grebić

… poznavanje makroskopskih promjena organa važan dio nastave iz patologije kod studenata medicine, ali i kod specijalizanata patologije, time je važnost ovog djela još veća. Ovim pristupom moguć je «ulazak» u muzej i u virtualnom smislu, uz dodanu vrijednost oznaka na fotografijama, sto olakšava snalaženje na samim preparatima …

… veliki doprinos i iskorak u upotrebi preparata patoloških muzejskih zbirki. Svakako je ugodno vidjeti ovakav atlas, nastao zasigurno kao rezultat nemalog rada, a koji je jasno strukturiran, sažet i s odgovarajućim opisima. Ovo djelo će olakšati učenje patologije, razumijevanje anatomski odnosa ali i pridonijeti želji za razgledavanjem pravog Muzeja. 

doc. dr. sc. Luka Brčić

Priručnik za seminare i vježbe iz Biokemije II

Autori

Robert Domitrović, Dijana Detel, Jelena Marinić, Marin Tota, Čedomila Milin, Jadranka Varljen, Jasminka Rupčić, Josip Laginja

Sažetak:

Priručnik za seminare i vježbe iz Biokemije II namijenjen je studentima medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Gradivo je prilagođeno nastavnom planu i programu seminara i vježbi iz kolegija Biokemija II. U praktikumu su obrađene određene kvalitativne i kvantitativne pretrage seruma i urina, kako bi studenti na višim godinama studija mogli lakše pratiti probleme iz područja medicinske biokemije. Kroz laboratorijske vježbe studenti se upoznaju s laboratorijskim tehnikama i metodama kliničkih ispitivanja za utvrđivanje patoloških promjena u organizmu. U priručniku su opisani postupci određivanja aktivnosti dijagnostički značajnih enzima (AST, ALT, CHE, GGT, ALP), koncentraciju glukoze u serumu, sastava lipoproteina, koncentracije triglicerida, ukupnog, HDL i LDL kolesterola u serumu, koncentracije željeza i zasićenosti transferina te koncentracije ureje, kreatinina i mokraćne kiseline u serumu odnosno urinu. Također, navedene su metode oralnog testa opterećenja glukozom i određivanja glikiranog hemoglobina. Opisane su kvalitativne reakcije za dokazivanje hemoglobina, bilirubina, ketonskih tijela i nitrita u urinu. Pored toga, eksperimentalne vježbe iz područja enzimske kinetike namjenjenu su boljem razumijevaju principa katalitičkog djelovanja enzima te značaja optimalnih uvjeta enzimske aktivnosti, kao što su pH i temperatura, te mehanizama enzimske inhibicije. Opisane su osnovne analitičke metode koje se koriste u biokemjskim i kliničkim laboratorijima, kao što su spektrofotometrija, tekućinska kromatografija, masena spektrometrija i imunokemijske metode kao što su Western blot, ELISA test, imunoturbidimetrija i imunonefelometrija. U dodatku priručnika opisani su najvažniji proteini i enzimi plazme, njihova podjela, uloga te dijagnostičko značenje, oksidacijski stres, s izvorima slobodnih radikala i značajem endogenih i egzogenih antioksidansa, kao i osnovne metaboličke funkcije glavnog metaboličkog organa, jetre.

Iz recenzija:

Udžbenik na jasan, sustavan i didaktičan način objašnjava teorijske osnove te detaljno prikazuje praktični postupak izvođenja relevantnih biokemijskih pretraga koje se izvode u kliničkim medicinsko biokemijskim laboratorijima. Obrađena biokemijska metodologija je suvremena, sa dokazanom specifičnošću, vjerodostojnošću i mjerodavnošću u laboratorijskoj praksi … obuhvaćene sve relevantne biokemijske metode sa nalazima kojih se svaki liječnik susreće u svakodnevnoj praksi … izuzetan didaktički pristup … udžbenik se izvrsno uklapa u kognitivističko-konstruktivistički pristup podučavanju … izvrstan omjer teorijske podloge, opisa prektičnog rada i poticaja na završno promišljanje izuzetan je doprinos ovog udžbenika …

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac

… pokriva područje praktičnog rada u laboratoriju uz detaljne upute za rad i teoretska znanja potrebna za razumijevanje zadataka. Tekstovi su potkrijepljeni popisom odgovarajuće znanstveno stručne literature. 

izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac

Ažurirano 31.03.2022.

Skip to content