Laboratorij za molekularnu genetiku

Lokacija:

Medicinski fakultet u Rijeci,
Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, glavna zgrada 2. kat desno,
Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka

Kontakti:

tel: +385 (0)51 651 131
fax: +385 (0)51 678 89
e-mail: medgen.medri©uniri.hr

Opis usluge

Djelovanje ACE  

Renin-angiotenzinski sustav važan je regulator krvnog tlaka i homeostaze elektrolita. Angiotenzin-konvertirajući enzim katalizira hidrolizu angiotenzina i u angiotenzin II koji je snažan vazokonstriktor. Enzim također inaktivira bradikinin koji je snažan vazodilatator.

Genetička predispozicija  

Koncentracija ACE u serumu i tkivima varira ovisno o insercijsko/delecijskom (I/D) polimorfizmu koji je odgovoran za 14-50% interindividualne varijabilnosti aktivnosti enzima. Delecija dijela introna 16 na jednom ili oba alela (I/D ili D/D genotip) odgovorna je za povišenu koncentraciju enzima u krvi. ACE I/D polimorfizam povezuje se s hipertenzijom, koronarnom srčanom bolešću, moždanim udarom, dijabetičkom nefropatijom i dr. Istraživanja su pokazala da homozigotni nosioci ACE D/D u odnosu na genotip I/I imaju dva puta viši rizik infarkta miokarda ili moždanog udara. Nadalje, genotip DD ujedno je i biljeg loše prognoze nakon moždanog udara. Stoga genotip ACE I/D ima prognostičko značenje, ali i farmakološko značenje u terapiji ACE inhibitorima. Prema farmakogenetičkim ispitivanjima osobe s hipertenzijom i genotipom D/D relativno slabije reagiraju na terapiju s ACE-inhibitorima u odnosu na bolesnike s I/I genotipom.

Metoda analize:  

PCR, gel-elektroforeza

Nalaz:  

Genotip: – heterozigot I/D – homozigot D/D – homozigot I/I

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 5 – 10 DANA 
 • CIJENA USLUGE:  306,96 kn (40,75 EUR) (+ 220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Hemokromatoza  

Hemokromatoza je poremećaj metabolizma željeza u kojem povećana apsorpcija željeza dovodi do njegova prekomjernog odlaganja u parenhimnim organima, prvenstveno jetri, gušterači, srcu i hipofizi. Na dijagnozu bolesti upućuje postojanje hepatomegalije, pigmentacije kože, šećerne bolesti, srčane bolesti, artritisa i hipogonadizma. Simptomi bolesti javljaju se u dobi između 40 i 60 godina, a bolest počinje slabošću, iscrpljenošću, gubitkom težine, promjenom boje kože, bolovima u trbuhu, gubitkom spolnog nagona i simptomima šećerne bolesti. Biokemijski nalazi koji upućuju na poremećaj nakupljanja željeza u jetri prvenstveno su povišene vrijednosti feritina u serumu i povećana saturacija transferina. Potvrda dijagnoze hemokromatoze, uz odgovarajuću kliničku sliku i biokemijske parametre, je molekularno-genetička analiza utvrđivanja mutacije u HFE genu.

Genetika hemokromatoze  

Poznato je nekoliko tipova genetske hemokromatoze, a najčešća je hereditarna hemokromatoza tipa 1, pri kojoj dolazi do mutacije HFE gena za hemokromatozu smještenog na kratkom kraku kromosoma 6 (6p21.3). S bolešću su najčešće povezane dvije mutacije kod kojih je došlo do zamjene aminokiselina cisteina s tirozinom na mjestu 282 (C282Y) ili do zamjene histidina s asparaginom na mjestu 63 (H63D), što dovodi do stvaranja promijenjenog hemokromatoznog proteina. Bolesnici s hereditarnom hemokromatozom su u približno 87% slučajeva homozigoti za C282Y mutaciju na oba alela ili složeni heterozigoti za C282Y mutaciju na jednom i H63D mutaciju na drugom alelu. Homozigota za H63D mutaciju na oba alela približno je 1%.

Metoda analize: PCR-RFLP  

Nalaz:

Mutacija 

Genotip 

C282Y  

C282Y/C282Y 

C282Y/wt 

wt/wt 

H63D  

H63D/H63D 

H63D/wt 

wt/wt 

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 5 – 10 DANA 
 • CIJENA USLUGE: 639,46 kn (84,87 EUR) (+ 220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Djelovanje PAI-1 

Inhibitor plazminogen aktivatora-1 je glikoprotein koji regulira fibrinolitički sustav, prvenstveno inhibirajući tkivni i urokinazni aktivator plazminogena (tPA i uPA). Osnovna funkcija PAI-1 je smanjenje fibrinolize što dovodi do akumulacije fibrina, a povišenje u plazmi PAI-1 utječe na normalni degradacijski mehanizam fibrina i potiče trombozu. Prema novijim istraživanjima povišenje PAI-1 osim što vodi do hipofibrinolize, smanjuje aktivnost matrix  metaloproteaza (MMP) i staničnu adheziju. 

Genetička predispozicija  

U promotorskoj regiji PAI-1 gena utvrđeno je postojanje specifičnog polimorfizma 4G/5G koji utječe na ekspresiju PAI1. Studije su pokazale da homozigotne osobe 4G/4G imaju u plazmi koncentraciju PAI-1 25% višu nego one osobe genotipa 5G/5G. Prema dosadašnjim istraživanjima 4G alel predstavlja dodatni čimbenik rizika za duboke venske tromboze i infarkt miokarda mlađe dobi u kombiaciji s drugim genetskim i okolišnim čimbenicima rizika. Provode se istraživanja povezanosti 4G/5G polimorfizma i s drugim multifaktorijalnim poremećajima.

Metoda analize:  

PCR-RFLP

Nalaz:  

Genotip:- heterozigot 4G/5G – homozigot 4G/4G – homozigot 5G/5G

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 5 – 10 DANA 
 • CIJENA USLUGE: 343,14 kn (45,54 EUR) (+220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Kongenitalna senzoneuralna gluhoća 

Oštećenje sluha najčešći je senzorni poremećaj pri kojem rano, prirođeno oštećenje sluha nepovoljno djeluje na razvoj govora i spoznajnih procesa. Incidencija prirođenog oštećenja sluha iznosi 1-4/1000 novorođene djece u različitim populacijama. U oko polovice slučajeva oštećenje sluha je nasljedno, od čega se trećina javlja u sklopu različitih sindroma (sindromska gluhoća), a u dvije trećine slučajeva gluhoća je jedini simptom (nesindromska gluhoća).

Najčešća mutacija, značajna za autosomno recesivnu kongenitalnu senzoneralnu gluhoću (engl. Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness, DFNB1) je delecija nukleotida gvanina na mjestu 35 (35delG) u genu GJB2 za koneksin 26. Kodirajuća sekvenca gena sastoji se od 681 bp i prevodi se u protein od 226 aminokiselina. Gen se nalazi na kromosomu 13q11-12. Za DFNB1 značajna je i mutacija u genu GJB6 za koneksin 30 (delGJB6-D13S1830 ) smještenom na kromosomu 13q12

Metoda analize:  

PCR, gel-elektroforeza 

Nalaz:

Mutacija 

Genotip 

35delG 

+/+ 

+/- 

-/- 

delGJB6-D13S1830 

+/+ 

+/- 

-/- 

– nema mutacije

+ mutacija je prisutna 

 • ZA MOLEKULARNO-GENETIČKU ANALIZU POTREBNO JE 6 mL VENSKE KRVI (EDTA antikoagulans) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 5 – 10 DANA 
 • CIJENA USLUGE: 387,92 kn (51,49 EUR)(+220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna 

Indikaciju za pretragu imaju muške osobe:  

 • s abnormalnim nalazom spermiocitograma (oligozoospermijom ili azoospermijom) 
 • koje će se podvrgnuti metodi izvantjelesne oplodnje (injiciranja spermija u citoplazmu jajne stanice; engl. IntraCytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

Što se određuje pretragom ? 

Pretragom se utvrđuje prisutnost ili odsutnost određenih genetičkih markera ili dijelova gena (mikrodelecija) u AZF (engl. azoospermia factor) područjima kromosoma Y odgovornim za odvijanje spermatogeneze, a koji su mogući uzrok neplodnosti u 5-14% neplodnih muškaraca. Prisutnost mikrodelecija kromosoma Y u DNA uzorku utvrđuje se metodom lančane reakcije polimerazom. Analizira se prisutnost sedam genetičkih markera (STS-a): sY14, sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255 (Simoni et al.; EMQN, 2001). Ponovljeni negativan rezultat reakcije označava prisutnost mikrodelecija.

Što činiti u slučaju potvrđene mikrodelecije?  

Ukoliko se utvrdi postojanje mikrodelecija u nekom od AZF područja (AZF a, b ili c) molekularno-genetičku analizu moguće je proširiti analizom dodatnih genetičkih markera kako bi se utvrdile granice mikrodelecija, a time i niz izgubljenih gena. Muškarcima s utvrđenim mikrodelecijama kromosoma Y preporučuje se genetičko savjetovanje prije pristupanja metodi ekstrakcije spermija – TESE (engl. Testicular Sperm Extraction) i izvantjelesne oplodnje budući da se mikrodelecije prenose na 100% muškog potomstva

Metoda analize:  

PCR, gel-elektroforeza  

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 2 – 3 TJEDNA 
 • CIJENA USLUGE: 396,80 kn (52,66 EUR) (+ 220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

MTHFR (N5,N10-metilentetrahidrofolat-reduktaza) je ključni enzim u redukciji N5, N10 – metilentetrahidrofolata u 5-metilTHF koji je glavni supstrat u metabolizmu folata i homcisteina. Dva funkcionalno najvažnija polimorfizma MTHFR gena su C677T i A1298C. MTHFR C677T polimorfizam nastaje supstitucijom baze citozina u timin u 4. egzonu što dovodi do zamjene aminokiseline alanina u valin (A222V). Polimorfizam je smješten u katalitičkoj domeni proteina i uzrok je njegove smanjene aktivnosti te utječe i na termolabilnost proteina. Enzim sa smanjenom aktivnošću slabije veže folate što znatno umanjuje prijenos metilnih skupina te može dovesti do različitih poremećaja. Drugi funkcionalni polimorfizam MTHFR A1298C nastaje supstitucijom adenina u citozin što dovodi do zamjene aminokiseline glutamin u alanin (G429A) te je smješten u regulatornoj domeni proteina. Njegov utjecaj na enzimatsku aktivnost enzima manje je izražen nego utjecaj MTHFR C677T polimorfizma.

Metoda analize:  

PCR-RFLP 

Nalaz:

Genotip 

Polimorfizam – Genotip 

 

MTHFR C677T 

MTHFR A1298C 

homozigot 

CC 

AA 

heterozigot 

CT 

AC 

homozigot 

TT 

CC 

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 5 – 10 DANA 
 • CIJENA USLUGE: 352,72 kn (52,66 EUR) (+ 220,78 kn / 29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Egzonska genomska dijagnostika provodi se tehnikom sekvenciranja sljedeće generacije (NGS, engl. next generation sequencing) i služi u kliničkoj dijagnostici za otkrivanje patoloških varijanti u bolesnika kod kojih je postavljena sumnja u genetičku podlogu bolesti. NGS se koristi u dijagnostici medicinskih poremećaja kao što su neurološke bolesti, kardiološke bolesti, razvojno i intelektualno zaostajanje, autizam, smetnje ponašanja, sindromi višestrukih kongenitalnih anomalija i drugo. Za potrebe dijagnostike NGS metodom provodi se sekvenciranje kliničkog egzoma ili se koriste ciljani paneli koji omogućavaju postavljanje dijagnoze u bolestima koje imaju slične kliničke slike, a uzrokovane su mutacijama u različitim genima. Metoda NGS provodi se u suradnji s Kliničkim institutom za genomsku medicinu, Kliničkog bolničkog centra u Ljubljani.

 • UZORAK POTREBAN ZA ANALIZU: VENSKA KRV (EDTA antikoagulans) 
 • PRIJEM PACIJENATA: SVAKIM RADNIM DANOM (OD 9 DO 12 SATI) 
  • TRAJANJE ANALIZE: 6 – 9 MJESECI 
 • CIJENA USLUGE: 17.079,86 kn (2.266,89 EUR)(+220,78 kn/29,30 EUR izolacija DNA) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna 

Genskom testiranju prethodi izolacija genomske DNA. Genomska DNA se izolira iz periferne krvi (ili drugog tkiva) ispitanika pomoću kitova za izolaciju (Qiagen FlexiGene DNA Kit -QIAGEN GmbH, Hilden,Germany) prema uputama proizvođača.

 • CIJENA USLUGE: 220,78 kn (29,30 EUR) ili interna uputnica KBC Rijeka; Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

Ažurirano 02.09.2022.

Skip to content