Farmacija

Nositelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja

Izvoditelji studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani prijediplomski i diplomski studij

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 5 godina, 300 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a magistar/magistra farmacije (univ. mag. pharm.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Master of Pharmacy (M.Pharm.)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskog studija Farmacija moguće je nastaviti studij na specijalističkom poslijediplomskom studiju ili sveučilišnom doktorskom studiju.

Mogućnost zapošljavanja: u svim zdravstvenim ustanovama

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija omogućuje stjecanje sljedećih znanja i vještina:

IUSPF1. Tumačiti, povezivati, prenositi i primjenjivati znanja iz temeljnih prirodnih i medicinskih znanosti u mjeri koja omogućava znanstveni pristup u rješavanju stručnih farmaceutskih pitanja.

IUSPF2. Navesti i opisati faze životnog ciklusa lijeka s posebnim naglaskom na razvojnu fazu lijeka i povezati ih sa znanjima stečenim kroz temeljne i stručne discipline.

IUSPF3. Definirati, razumjeti i primijeniti stručne i znanstvene dokaze te temeljne modele, načela i postupke u farmakoterapiji i integriranoj ljekarničkoj skrbi.

IUSPF4. Objasniti, vrjednovati i primijeniti važeće zakonske odredbe i stručne smjernice iz područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, ljekarništva, lijekova i medicinskih proizvoda te specifičnih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnosti integriranih u područje farmacije.

IUSPF5. Tumačiti i primijeniti znanstvene dokaze o farmaceutskoj kakvoći, sigurnosti i djelotvornosti lijekova te klasificirati lijekove sukladno anatomsko-terapijsko-kemijskoj klasifikaciji te načinu i mjestu izdavanja.

IUSPF6. Objasniti i vrjednovati mehanizam i terapijski ishod djelovanja lijeka, terapijske indikacije, doziranje te njegove neželjene učinke.

IUSPF7. Tumačiti i primijeniti farmakogenomiku u farmakoterapiji te načela personalizirane medicine, posebice s biološkim i drugim lijekovima za preciznu i ciljanu individualiziranu terapiju.

IUSPF8. Povezati, objasniti i primijeniti dokaze i dobre prakse u farmaceutskom nekliničkom i kliničkom ispitivanju lijekova, razvoju djelatne tvari i gotovog lijeka, proizvodnji i provjeri kakvoće lijeka, izradi galenskih i magistralnih lijekova te čuvanju i distribuciji lijekova.

IUSPF9. Objasniti i vrjednovati indikacije i način primjene medicinskih proizvoda te objasniti uporabu ostalih proizvoda za zdravlje (dodaci prehrani, kozmetički proizvodi, biocidi i dr.) u zdravstvenim intervencijama i u samoliječenju.

IUSPF10. Pratiti, obrađivati i analizirati farmakoepidemiološke i farmakoekonomske podatke u svrhu prosudbe ishoda terapije i ukupne racionalne ljekarničke skrbi.

IUSPF11. Tumačiti i primijeniti relevantne etičke, deontološke i poslovne smjernice, prakse, načela i principe u organizaciji, vođenju, upravljanju i poslovanju ljekarničkom i industrijskom farmaceutskom djelatnošću.

IUSPF12. Izraditi plan upravljanja rizikom i dizajnirati farmaceutske procese i postupke za: ljekarničke intervencije, istraživanje i razvoj lijekova, proizvodnju, izradu i provjeru kakvoće te čuvanje, skladištenje i upravljanje zalihama te promet na veliko i malo u svrhu kontinuirane opskrbe kvalitetnim, sigurnim i učinkovitim lijekovima i medicinskim proizvodima.

IUSPF13. Preispitati i procijeniti farmakoterapijsku anamnezu i plan liječenja te provoditi edukaciju i konzultacije s pacijentom radi postizanja očekivanog kliničkog ishoda terapije te kod rješavanja terapijskih problema u smislu sprječavanja nuspojava i interakcija lijekova.

IUSPF14. Izračunati i kontrolirati dozu/doziranje lijeka te formulaciju farmaceutskog oblika, kao i načina primjene lijeka, a posebno kod terapijski specifičnih stanja i bolesti te specifičnih skupina bolesnika.

IUSPF15. Upravljati procesima kontrole odgovorne i racionalne primjene lijekova i medicinskih proizvoda te provoditi i nefarmakološke mjere u svrhu očuvanja zdravlja i sprječavanja bolesti, uključujući i prevenciju specifičnih malnutricija.

IUSPF16. Obraditi i prijaviti sumnje na nuspojave/štetne događaje u terapiji lijekovima, medicinskim proizvodima i dodacima prehrani te identificirati i prijaviti neispravnosti u kakvoći i sumnje na krivotvorinu, spriječiti i revidirati nekritičku polifarmaciju u terapiji.

IUSPF17. Istražiti i primijeniti farmakopejske i druge međunarodno prihvaćene monografije, zahtjeve kakvoće, norme, propise, postupke i dobre prakse u izradi i provjeri kakvoće djelatnih i pomoćnih tvari, farmaceutskih spremnika te lijekova (gotovih, galenskih i magistralnih), kao i u puštanju lijekova u promet.

IUSPF18. Pretraživati i koristiti stručne i zdravstvene registre/baze podataka u standardizaciji smjernica i terapijskoj kategorizaciji specifičnih zdravstvenih stanja i oblika ljekarničkih intervencija (neoplazme, dječja dob, starija dob, osobe s oštećenjima ili disfunkcijom vitalnih organa i dr.).

IUSPF19. Prosuđivati, razmatrati i provoditi funkcionalne oblike i sadržaj interdisciplinarne suradnje te dobru praksu multidisciplinarnih timova u zdravstvu na svim razinama provođenja zdravstvene zaštite, u provođenju i osmišljavanju javnozdravstvenih projekata i javnozdravstvenih kampanja te u znanstvenoistraživačkom radu.

IUSPF20. Uspostaviti sustav osiguranja kakvoće, osmisliti i izraditi standardne operativne postupke za rad u ljekarni i kod proizvođača, uključujući unutarnji nadzor, samoinspekciju i postupanje u slučaju neispravnosti i reklamacija proizvoda te sukladno tome provoditi korektivne i preventivne radnje.

IUSPF21. Uspostaviti farmakovigilancijski sustav nositelja odobrenja te prikupljati i analizirati sve nove znanstvene spoznaje o lijeku.

IUSPF22. Analizirati tržište lijekova, pratiti trendove u potrošnji i o tome izvješćivati nadležna tijela, osmisliti načine oglašavanja i informiranja o lijekovima, formirati cijenu lijeka i osmisliti strategiju stavljanja lijeka na listu.

IUSPF23. Procijeniti i odlučiti o racionalnosti, opravdanosti i sigurnosti farmakoterapije temeljem znanja i dokaza te doprinosa ljekarničke skrbi na ishod liječenja i očuvanje zdravlja.

IUSPF24. Procijeniti i primijeniti specifičnu ljekarničku skrb i farmakoterapiju u liječenju određenih terapijski zahtjevnih bolesti te kod posebnih populacijskih skupina pacijenata/bolesnika.

IUSPF25. Autonomno i etično donositi odluke i zaključke u području istraživanja i razvoja, ispitivanja, proizvodnje, potvrde kakvoće i prometa lijekova te drugih sadržaja farmaceutske djelatnosti i zaštite okoliša u skladu sa zakonodavstvom i smjernicama dobrih farmaceutskih praksi.

IUSPF26. Procijeniti, vrjednovati i razvijati načela profesionalne etike i deontologije u svim sadržajnim oblicima ljekarničke i farmaceutske djelatnosti te donositi odluke u skladu sa svojim ovlastima te najboljim znanstvenim dokazima.

IUSPF27. Ocijeniti farmaceutsku, kemijsku, biološku, farmakološko-toksikološku i kliničku dokumentaciju o lijeku i sukladno tome donijeti odluku o odobravanju ili uskraćivanju odobrenja, obnove ili izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

IUSPF28. Utvrditi uzročno-posljedičnu vezu nuspojave i lijeka, razmijeniti informaciju s međunarodnim tijelima, ocijeniti omjer koristi i rizika te predložiti mjere smanjivanja rizika ili povlačenja lijeka iz prometa.

IUSPF29. Na primjeren način komunicirati informacije o lijeku i zdravlju bolesnicima/pacijentima te drugim zdravstvenim i nezdravstvenim profesionalcima, regulatornim tijelima i zainteresiranom javnošću.

IUSPF30. Definirati, razviti i primijeniti specifične oblike digitalne personalne komunikacije s pacijentom u svrhu prepoznavanja farmakoterapijskih intervencijskih potreba, sprječavanja medikacijskih pogrešaka, prijavljivanja nuspojava i dr.

IUSPF31. Prepoznati vlastita područja interesa i sukladno tome se educirati kroz programe cjeloživotnog učenja.

IUSPF32. Primijeniti i razvijati edukacijske i informacijske sadržaje i oblike telefarmacije i telemedicine.

IUSPF33. Usvojiti stilove i metode učenja koji omogućuju poslijediplomsko specijalističko i doktorsko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva.

2022./2023.

Upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 

 • Upisna kvota: 30 redovitih studenata (državljani EU)   

Prijave 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju predmeta: 

 • Matematika na razini A – 20 % upisnih bodova
 • Hrvatski jezik na razini A – 10 % upisnih bodova
 • strani jezik na razini A – 10 % upisnih bodova

te položene sljedeće izborne predmete: 

 • Kemija – 25 % upisnih bodova (obvezno) 
 • Biologija – 22 % upisnih bodova (nije obvezno) 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10 % upisnih bodova. 

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %

Upisi  

 • ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2023.
 • jesenski rok: 19. i 20. rujna 2023.

Preduvjet za upis: 

 • pohađanje predmeta Biologija, Kemija i Fizika najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
 • liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij. 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane. 

Rezultati natjecanja

KategorijaDisciplinaRazred odRazred doPlasman odPlasman doVrjednovanje
Državno natjecanjeBiologija  1.  4.  1.  3.  3,00 % 
Državno natjecanjeKemija  1.  4.  1.  3.  3,00 % 
Državno natjecanjeMatematika  1.  4.  1.  3.  3,00 % 
Međunarodno natjecanjeBiologija  1.  4.  1.  3.  3,00 % 
Međunarodno natjecanjeKemija  1.  4.  1.  3.  3,00 % 
Međunarodno natjecanjeMatematika  1.  4.  1.  3.  3,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 3,00 %.

Mentori

Ishodi učenja

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Parcijalni testovi

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Uvod u struku i povijest farmacije  obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 15 0 15 2
Matematika s osnovama statistike  obavezni doc. dr. sc. Nina Mostarac30 0 30 5
Fizika za farmaceute obavezni doc. dr. sc. Nataša Erceg 30 30 15 6
Opća i anorganska kemija  obavezni izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica 60 45 15 8
Stanična biologija s genetikom obavezni doc. dr. sc. Jadranka Vraneković 30 30 15 6
Analitička kemija obavezni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 45 45 30 8
Fizikalna kemija obavezni doc. dr. sc. Duško Čakara 45 30 15 7
Farmaceutska botanika obavezni doc. dr. sc. Stribor Marković 30 30 0 5
Anatomija i histologija čovjeka obavezni prof. dr. sc. Romana Jerković prof. dr. sc. Astrid Krmpotić30 15 0 4
Znanstvena komunikacija na engleskom jeziku u farmaciji obavezni doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw 30 0 0 3
Izborni predmet I izborni 30 0 0 3
Izborni predmet II izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Neurobiologija izborni prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović 20 4 6 3
Osnove znanstvenog pisanja iznanstvena metodologija izborni izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldofski 23 3 4 3
Intelektualno vlasništvo izborni doc. dr. sc. Petra Karanikić 20 10 0 3
Cirkadijalni ritmovi u farmakoterapiji izborni izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car 10 20 0 3
Bakterijski organizmi u biotehnološkoj proizvodnji izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj 17 9 4 3
Matične stanice i terapija stanicama izborni prof. dr. sc. Bojan Polić 10 20 0 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Organska kemija obavezni izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti 75 45 30 11
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom obavezni doc. dr. sc. Berislav Lisnić 30 30 15 5
Fiziologija čovjeka obavezni prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac45 15 45 8
Informatika za farmaceute obavezni dr. sc. Vedran Miletić 15 15 15 3
Farmaceutska kemija I obavezni izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić 45 60 15 10
Patofiziologija obavezni prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac45 0 30 6
Biokemija obavezni prof. dr. sc. Robert Domitrović 30 15 15 6
Medicinska mikrobiologija za farmaceute obavezni doc. dr. sc. Mateja Ožanič 30 30 0 5
Izborni predmet III izborni 30 0 0 3
Izborni predmet IV izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Stabilnost lijekova izborni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 30 0 0 3
Farmaceutski marketing i menadžment izborni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 0 0 3
Animalni modeli bolesti izborni doc. dr. sc. Ilija Brizić 10 10 10 3
Dizajn lijekova računalnim metodama izborni doc. dr. sc. Željko Svedružić 10 10 10 3
Antimikrobna rezistencija izborni prof. dr. sc. Maja Abram 20 0 10 3
Eksperimentalni razvoj cjepiva izborni doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić 19 3 8 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Farmakognozija obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 60 30 15 7
Farmaceutska kemija IIobavezni doc. dr. sc. Ivana Perković 45 0 20 7
Oblikovanje lijekova obavezni prof. dr. sc. Mario Jug 60 45 30 11
Farmakopeja i farmakopejsko nazivlje obavezni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 30 15 5
Opća farmakologija s farmakografijom obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 45 30 45 6
Biofarmacija s farmakokinetikom obavezni izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić 45 15 15 5
Ljekarnička izrada lijekova obavezni izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić 30 15 30 5
Biološki lijekovi obavezni doc. dr. sc. Ilija Brizić 30 15 15 5
Imunologija obavezni prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin 30 15 15 5
Stručna praksa I obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 120 0 4

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Specijalna farmakologija obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 45 15 90 10
Opća toksikologija i toksikologija lijekova obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 30 30 15 5
Analitika lijekova i farmaceutska kontrola kakvoće obavezni izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez 45 45 30 8
Osnove nutricionizma s dijetoterapijom obavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj 30 0 15 4
Biokemija lijekova obavezni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 45 30 15 7
Klinička farmakologija i terapija obavezni prof. dr. sc. Dinko Vitezić 60 30 30 9
Farmaceutsko zakonodavstvo obavezni prof. dr. sc. Siniša Tomić 45 0 15 5
Klinička biokemija s hematologijom obavezni prof. dr. sc. Robert Domitrović 30 30 15 5
Stručna praksa II obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 120 0 4
Izborni predmet V izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Tehnologija proizvodnje monoklonskih protutijela izborni prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš 17 6 7 3
Cijepljenje u ljekarničkoj praksi izborni izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić 30 0 0 3
Kozmetologija izborni izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić 20 10 0 3
Onkološka farmacija izborni doc. dr. sc. Marko Skelin 20 10 0 3
Farmakovigilancija izborni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 0 0 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Ljekarnička skrb i samoliječenje prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 30 0 15 5
Klinička farmacija doc. dr. sc. Marko Skelin 50 10 30 6
Industrijska Farmacija doc. dr. sc. Ivan Gudelj 30 15 15 4
Farmaceutska etika i deontologija izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez 30 0 0 3
Farmakoekonomika s farmakoepidemiologijom prof. dr. sc. Dinko Vitezić 30 0 15 3
Osnove ljekarničkog poslovanja doc. dr. sc. Vladimir Mozetič 30 0 15 3
Komunikacijske vještine doc. dr. sc. Igor Eterović 15 15 0 2
Diplomski rad 0 75 0 4
Stručno osposobljavanje prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 940 0 30

Mentori

Ishodi učenja

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Parcijalni testovi

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Uvod u struku i povijest farmacije  obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 15 0 15 2
Matematika s osnovama statistike  obavezni doc. dr.sc. Sanda Bujačić Babić 30 0 30 5
Fizika za farmaceute obavezni doc. dr. sc. Nataša Erceg 30 30 15 6
Opća i anorganska kemija  obavezni izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica 60 45 15 8
Stanična biologija s genetikom obavezni doc. dr. sc. Jadranka Vraneković 30 30 15 6
Analitička kemija obavezni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 45 45 30 8
Fizikalna kemija obavezni doc. dr. sc. Duško Čakara 45 30 15 7
Farmaceutska botanika obavezni doc. dr. sc. Stribor Marković 30 30 0 5
Anatomija i histologija čovjeka obavezni prof. dr. sc. Romana Jerković 30 15 0 4
Znanstvena komunikacija na engleskom jeziku u farmaciji obavezni doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw 30 0 0 3
Izborni predmet I izborni 30 0 0 3
Izborni predmet II izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Neurobiologija izborni prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović 20 4 6 3
Osnove znanstvenog pisanja iznanstvena metodologija izborni izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldofski 23 3 4 3
Intelektualno vlasništvo izborni doc. dr. sc. Petra Karanikić 20 10 0 3
Cirkadijalni ritmovi u farmakoterapiji izborni izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car 10 20 0 3
Bakterijski organizmi u biotehnološkoj proizvodnji izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj 17 9 4 3
Matične stanice i terapija stanicama izborni prof. dr. sc. Bojan Polić 10 20 0 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Organska kemija obavezni izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti 75 45 30 11
Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom obavezni doc. dr. sc. Berislav Lisnić 30 30 15 5
Fiziologija čovjeka obavezni izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac 45 15 45 8
Informatika za farmaceute obavezni dr. sc. Vedran Miletić 15 15 15 3
Farmaceutska kemija I obavezni izv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić 45 60 15 10
Patofiziologija obavezni izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac 45 0 30 6
Biokemija obavezni prof. dr. sc. Robert Domitrović 30 15 15 6
Medicinska mikrobiologija za farmaceute obavezni doc. dr. sc. Mateja Ožanič 30 30 0 5
Izborni predmet III izborni 30 0 0 3
Izborni predmet IV izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Stabilnost lijekova izborni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 30 0 0 3
Farmaceutski marketing i menadžment izborni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 0 0 3
Animalni modeli bolesti izborni doc. dr. sc. Ilija Brizić 10 10 10 3
Dizajn lijekova računalnim metodama izborni doc. dr. sc Željko Svedružić 10 10 10 3
Antimikrobna rezistencija izborni Prof. dr. sc. Maja Abram 20 10 0 3
Eksperimentalni razvoj cjepiva izborni doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić 19 3 8 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Farmakognozija obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 60 30 15 7
Farmaceutska kemija IIobavezni doc. dr. sc. Ivana Perković 45 0 20 7
Oblikovanje lijekova obavezni prof. dr. sc. Mario Jug 60 45 30 11
Farmakopeja i farmakopejsko nazivlje obavezni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 30 15 5
Opća farmakologija s farmakografijom obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 45 30 45 6
Biofarmacija s farmakokinetikom obavezni izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić 45 15 15 5
Ljekarnička izrada lijekova obavezni izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić 30 15 30 5
Biološki lijekovi obavezni doc. dr. sc. Ilija Brizić 30 15 15 5
Imunologija obavezni prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin 30 15 15 5
Stručna praksa I obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 120 0 4

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Specijalna farmakologija obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 45 15 90 10
Opća toksikologija i toksikologija lijekova obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 30 30 15 5
Analitika lijekova i farmaceutska kontrola kakvoće obavezni izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez 45 45 30 8
Osnove nutricionizma s dijetoterapijom obavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić-Žeželj 30 0 15 4
Biokemija lijekova obavezni doc. dr. sc. Ivan Gudelj 45 30 15 7
Klinička farmakologija i terapija obavezni prof. dr. sc. Dinko Vitezić 60 30 30 9
Farmaceutsko zakonodavstvo obavezni prof. dr. sc. Siniša Tomić 45 0 15 5
Klinička biokemija s hematologijom obavezni prof. dr. sc. Robert Domitrović 30 30 15 5
Stručna praksa II obavezni prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 120 0 4
Izborni predmet V izborni 30 0 0 3
Popis izbornih predmeta:
Tehnologija proizvodnje monoklonskih protutijela izborni prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš 17 6 7 3
Cijepljenje u ljekarničkoj praksi izborni izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić 30 0 0 3
Kozmetologija izborni izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić 20 10 0 3
Onkološka farmacija izborni doc. dr. sc. Marko Skelin 20 10 0 3
Farmakovigilancija izborni prof. dr. sc. Siniša Tomić 30 0 0 3

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Ljekarnička skrb i samoliječenje prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 30 0 15 5
Klinička farmacija doc. dr. sc. Marko Skelin 50 10 30 6
Industrijska Farmacija doc. dr. sc. Ivan Gudelj 30 15 15 4
Farmaceutska etika i deontologija izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodriguez 30 0 0 3
Farmakoekonomika s farmakoepidemiologijom prof. dr. sc. Dinko Vitezić 30 0 15 3
Osnove ljekarničkog poslovanja doc. dr. sc. Vladimir Mozetič 30 0 15 3
Komunikacijske vještine doc. dr. sc. Igor Eterović 15 15 0 2
Diplomski rad 0 75 0 4
Stručno osposobljavanje prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić 0 940 0 30

Obavijesti

 • Studenti Farmacije u posjetu JGL-u

  Dana 7.ožujka 2023. organiziran je posjet Jadran galenskom laboratoriju d.d. za studente 2. godine studija Farmacije u Rijeci. Uz stručno vodstvo Vladimira Maleša, dipl.ing., specijalista proizvodnih operacija u JGL-u, studenti su imali priliku vidjeti kako izgleda poslovna svakodnevica u jedinstvenom proizvodno-znanstvenom kompleksu Pharma Valley na lokaciji Svilno 20, Rijeka. Upoznali su se s modernim skladišnim […]

  Pročitaj više

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content