Laboratorij za virtualnu mikroskopiju i mikrodisekciju tkiva

Laboratorij za virtualnu mikroskopiju Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci omogućuje digitalizaciju mikroskopskih preparata (Olympus Slide Scanner) i njihovo korištenje na računalima u svrhu dijagnostike, savjetovanja i edukacije putem interneta. Uključuje sustav za automatiziranu kvantifikaciju imunohistokemijskih bojenja (Alphelys Spot Browser 2) i sustav za izradu tkivnih mikroareja (Alphelys MTA Booster).

Zavod za patologiju raspolaže i uređajem za lasersku mikrodisekciju (PALM® MicroLaser Systems, Carl Zeiss) koji omogućava odvajanje određene populacije stanica pod kontrolom mikroskopa da bi se dobio histološki čisti uzorak. Laserska mikrodisekcija ne oštećuje tkivo te je prikladna kako za arhivski materijal uklopljen u parafin tako i za stanične kulture, smrznuto tkivo, periferne razmaze krvi te citološki materijal, a uzorci dobiveni na takav način mogu se potom koristiti za DNA, RNA ili proteinske analize.

Ažurirano 02.03.2022.

Skip to content