Pristup informacijama

Naziv

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci

Nadležni sud

Trgovački sud u Rijeci

MBS:

040088147

OIB

98164324541

Sjedište/adresa

Rijeka, Braće Branchetta 20

Pravni oblik

ustanova

Osoba ovlaštena za zastupanje

 • prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. – dekan
  • zastupa pojedinačno i samostalno

IBAN

HR9323600001101410222, kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

Odlukom dekana Klasa : 110-02/21-01/34 od 10. veljače 2021. godine, Nina Vičić imenovana je službenikom za informiranje.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

 • pisanim putem (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama u privitku) i poslati na adresu Medicinskog fakulteta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51 000 Rijeka, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
 • elektroničkom poštom na: pristup-informacijama@medri.uniri.hr
 • usmeno
 • ili na broj telefona: +385 51 651203,

ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Donijeti osobno u pisarnicu Medicinskog fakulteta u Rijeci radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, regulirani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za
ponovnu uporabu informacija.

Ažurirano 26.01.2024.

Skip to content