Ured dekana

Dekan:

Dekan upravlja Fakultetom, predstavlja Fakultet, njegov je čelnik i voditelj. Dekan ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, saziva i vodi sjednice Fakultetskog vijeća, osniva radne skupine i povremena povjerenstva, odobrava rad nastavnika izvan Fakulteta, odlučuje o financijskom planu i završnom računu, sudjeluje u radu sveučilišnih tijela sukladno zakonu i Statutu sveučilišta te obavlja sve poslove za koje je ovlašten sukladno zakonima, Statutom i ostalim temeljnim dokumentima Fakulteta. Dekana bira Fakultetsko vijeće na mandat od 3 godine. Ista osoba može biti izabrana za dekana najviše dvaput uzastopno. Dekanski kolegij je savjetodavno tijelo, a uz prodekane, čine ga dekan i tajnik fakulteta. Na dekanski kolegij poziva se i predstavnik studenata i predstavnik najveće nastavne baze – KBC-a Rijeka.

Prodekani

Za prodekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju. Mandat prodekana traje tri godine. Mandat prodekana nije ograničen na dva uzastopna mandata, kao kod izbora dekana, već ista osoba može biti ponovno birana. Prodekane imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. Svaki prodekan zadužen je za svoj djelokrug poslova. Dekan daje ovlaštenje jednom od prodekana (zamjenik), koji ga zamjenjuje u odsutnosti.

Za sljedeće mandatno razdoblje dekana (od 1. 10. 2020.) imenovani su:

  • prof. dr. sc. IVANA MARIĆ, dr. med. – Prodekanica za nastavu
  • prof. dr. sc. JOSIP ŠPANJOL, dr. med. – Prodekan za poslovne odnose
  • prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl. sanit. ing. – Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost
  • prof. dr. sc. ALEN PROTIĆ, dr. med. – Prodekan za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje
  • prof. dr. sc. VLATKA SOTOŠEK, dr. med. – Prodekanica za studij Medicina na engleskom jeziku i međunarodnu suradnju
  • prof. dr. sc. GORAN PALČEVSKI, dr. med. za – Prodekan za kvalitetu
  • izv. prof. dr. sc. SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ, dipl. sanit. ing. – Prodekanica za studije Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Ažurirano 09.07.2024.

Skip to content