Sanitarno inženjerstvo

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: diplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 2 godine, 120 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a magistar/magistra sanitarnog inženjerstva (univ. mag. sanit. ing.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Master of Environmental and Public Health (M.EPH)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij:

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci moguće je nastaviti studij na sveučilišnom doktorskom studiju Zdravstveno i ekološko inženjerstvo ili sveučilišnom doktorskom studiju Biomedicina.

Mogućnost zapošljavanja: Magistar sanitarnog inženjerstva samostalan je u procesu donošenja odluka i izbora postupaka sukladno stručnim, znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju standardima struke i djelatnosti. Popis mogućih poslodavaca i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruga uključuje zapošljavanje u: zdravstvenim ustanovama; komunalnim i javnim poduzećima te tijelima državne uprave i lokalne samouprave (u prvome redu sanitarnoj inspekciji); ustanovama ovlaštenim za rad s otrovima i za provođenje mjera DDD; ustanovama za kontrolu kvalitete hrane, vode i zraka te procjenu utjecaja različitih djelatnosti na okoliš; prehrambenoj i farmaceutskoj industriji; trgovačkim društvima; nastavnim/znanstvenoistraživačkim ustanovama; privatnoj praksi.

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20), a temeljem odluke Ministarstva zdravstva RH iz 2013. godine, diplomanti ovog studija, odnosno magistri struke, uvršteni su u zdravstveno osoblje. Od 2016. godine profesija sanitarnih inženjera uvrštena je u europsku listu reguliranih profesija. Time su standardizirane međunarodne stručne kompetencije, naziv struke (environmental public health profession) te stupanj diplomskog obrazovanja (Master of Environmental and Public Health).

IU1. Upravljati zdravstvenim rizicima na temelju procjene utjecaja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika okoliša.

IU2. Upravljati rizicima u urgentnim stanjima koji proizlaze iz primjene lijekova, zagađivala iz okoliša, industrijskih toksina, otrova iz prirode i pesticida.

IU3. Planirati i organizirati mikrobiološko, fizikalno, fizikalno-kemijsko i kemijsko ispitivanje hrane, predmeta opće uporabe, svih vrsta voda, uključujući i more, zraka i tla te analizirati i interpretirati dobivene podatke sukladno zakonskim odredbama i izraditi stručna mišljenja.

IU4. Primijeniti metodologije određivanja količina i sastava otpada, postupke sakupljanja otpada, postupke smanjenja nastanka i recikliranja otpada kao i kontrolu emisije štetnih spojeva u okoliš.

IU5. Prevenirati i nadzirati neželjene utjecaje poslovanja s hranom na zdravlje ljudi i okoliš te nadzirati aktivnosti iz domene higijene i sanitacije u poslovanju s hranom.

IU6. Primjenjivati načela, norme i zakonske odredbe iz domene osiguranja i upravljanja sigurnošću hrane.

IU7. Objasniti mehanizme bioakumulacije i biotransformacije pojedinih zagađivala i procijeniti njihov utjecaj na ekosustave te izraditi plan upravljanja zdravstvenim rizicima.

IU8. Objasniti osnovne principe rada vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava, interpretirati i koristiti prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju u segmentu gospodarenja vodama.

IU9. Objasniti osnovne principe pravilne prehrane i utjecaj pojedinih tipova prehrane na ljudsko zdravlje.

IU10. Prepoznati vlastita područja interesa i povezati ranije stečena znanja iz temeljnih prirodnih i medicinskih znanosti u mjeri koja omogućava znanstveni pristup u rješavanju stručnih pitanja iz djelatnosti sanitarne struke te razviti svijest o potrebi cjeloživotnog učenja.*

*Ishodi učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja navedeni su u opisu svakoga pojedinog predmeta iz studijskog programa.

Uvjeti upisa za kandidate koji su završili istovrsni sveučilišni/stručni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo:

1. Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom sveučilišnom/stručnom prijediplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo ostvarili najmanje 180 ECTS bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva).

2. Kandidati koji su završili Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci imaju pravo prednosti kod upisa na diplomski studij, a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju.

3. Kandidati koji su završili neki od sveučilišnih prijediplomskih studija sanitarnog inženjerstva izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji se program ne razlikuje više od 30 % od programa Sveučilišnoga prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Ovisno o razlikama u studijskom programu odredit će se potreba upisivanja programa cjeloživotnog obrazovanja*.

4. Kandidati koji su završili neki od stručnih prijediplomskih studija sanitarnog inženjerstva, a čiji program se ne razlikuje više od 30 % od programa Sveučilišnoga prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Svi kandidati imaju obvezu upisivanja programa cjeloživotnog obrazovanja*.

*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog programa cjeloživotnog obrazovanja (30 ECTS bodova) dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti razlikovne ispite iz programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija.

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Specijalna toksikologija  obavezni doc. dr. sc. Petra Dolenec 30 60 8
Instrumentalne metode obavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 20 30 15 5
Higijena voda  obavezni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 15 15 5
Higijena zraka  obavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 30 15 3,5
Higijena tla  obavezni prof. dr. sc. Smiljana Ristić 24 6 3
Fizikalni faktori okoliša  obavezni prof. dr. sc. Luka Traven15 10 15 3
Pesticidi obavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 45 15 15 5
Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditivi obavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 20 20 10 3,5
Prehrana i zdravljeobavezni izv. prof. dr. sc. Dijana Detel 15 15 2,5
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetlaobavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 15 30 15 4,5
Uvod u managementobavezni prof. dr. sc. Sanja Balen 30 15 3
Zdravstvena ekologijaobavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 15 3,5
Zaštita okolišaobavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 30 15 3,5
Gospodarenje otpadomobavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 15 15 3
Stručna praksa obavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 40 1
Izborni predmet 1 1,5
Izborni predmet 2 1,5
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izborni izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković 30 1,5
Izvorišta i vodoopskrba izborni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 1,5
Štetne tvari u hrani izborni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24 1,5
Odabrana poglavlja kemije polimera izborni prof. dr. sc. Srećko Valić 30 1,5
Kvasac kao modelni organizam izborni izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 5 20 1,5
Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Republici Hrvatskoj izborni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 30 1,5
Probiotički mikroorganizmi izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 5 20 1,5
Geni i okoliš u razvoju bolesti izborni izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević 7 18 1,5
Upravljanje higijenom u hoteljerstvu izborni doc. dr. sc. Marta Cerović 5 20 1,5
Medicina i pravo* izborni izv. prof. dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Zdravstvena i socijalna politika* izborni prof. dr. sc. Nada Gosić 0 15 15 1,5
Etika (zdravstvene) ekologije* izborni izv. prof. dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla obavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 30 35 15 6
Sustavi sigurnosti hrane  obavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 30 15 15 4
Ekološki proizvedena hrana obavezni izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić 15 15 15 3
Sustavi upravljanja kvalitetom  obavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 10 2,5
Izazovi komunikacije u kriznim situacijama obavezni izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić 10 10 5 1,5
Metode zdravstveno ekološkog istraživanja obavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 10 10 3
Životinje koje prenose bolesti i njihovo suzbijanje obavezni doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak 30 15 15 4
Matematičko i računalno modeliranje ekoloških sustava obavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 25 20 3
Sanitarna hidrotehnika  obavezni prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 30 15 3
Osnove urbanizma i prostornog planiranja obavezni prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 20 15 15 3
Gospodarenje vodama  obavezni doc. dr. sc. Danko Holjević 10 10 10 2
Stručna praksa II  obavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 80 2
Izborni predmet 1 izborni 1,5
Izborni predmet 2 izborni 1,5
Završni znanstveni rad – DIPLOMSKI RAD obavezni 200 20
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izborni izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha 30 1,5
Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu izborni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 5 20 1,5
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda izborni izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić 25 1,5
Bioetika i kultura dijaloga u medicine* izborni prof. dr. sc. Nada Gosić 25 1,5
Sanitacija u poslovanju s hranom izborni doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek 10 20 1,5
Mikrobne zajednice u okolini izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 2 7 15 1,5
Organizacija i upravljanje projektima izborni doc. dr. sc. Lovorka Bilajac 5 20 1,5
Znanstveni rad izborni razni voditelji 25 1,5

Mentori

doc. dr. sc. Valerija Majetić Germak
Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnica

izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Specijalna toksikologija  obavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 30 60 8
Instrumentalne metode obavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 20 30 15 5
Higijena voda  obavezni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 15 15 5
Higijena zraka  obavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 15 3,5
Higijena tla  obavezni prof. dr. sc. Smiljana Ristić 24 6 3
Fizikalni faktori okoliša  obavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 15 10 15 3
Pesticidi obavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 45 15 15 5
Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditivi obavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 20 20 10 3,5
Prehrana i zdravlje  obavezni izv. prof. dr. sc. Dijana Detel 15 15 2,5
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetla obavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 15 30 15 4,5
Uvod u management  obavezni prof. dr. sc. Sanja Balen 30 15 3
Zdravstvena ekologija  obavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 15 3,5
Zaštita okoliša  obavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 30 15 3,5
Gospodarenje otpadomobavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 15 15 3
Stručna praksa obavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 40 1
Izborni predmet 1 1,5
Izborni predmet 2 1,5
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izborni izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković 30 1,5
Izvorišta i vodoopskrba izborni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 1,5
Štetne tvari u hrani izborni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24 1,5
Odabrana poglavlja kemije polimera izborni prof. dr. sc. Srećko Valić 30 1,5
Kvasac kao modelni organizam izborni izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 5 20 1,5
Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Republici Hrvatskoj izborni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 30 1,5
Probiotički mikroorganizmi izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 5 20 1,5
Geni i okoliš u razvoju bolesti izborni izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević 7 18 1,5
Upravljanje higijenom u hoteljerstvu izborni doc. dr. sc. Marta Cerović 5 20 1,5
Medicina i pravo* izborni izv. prof. dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Zdravstvena i socijalna politika* izborni prof. dr. sc. Nada Gosić 0 15 15 1,5
Etika (zdravstvene) ekologije* izborni izv. prof. dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5

Mentori

prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane biljnog podrijetla obavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 30 35 15 6
Sustavi sigurnosti hrane  obavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 30 15 15 4
Ekološki proizvedena hrana  obavezni izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić 15 15 15 3
Sustavi upravljanja kvalitetom  obavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 10 2,5
Izazovi komunikacije u kriznim situacijama obavezni izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić 10 10 5 1,5
Metode zdravstveno ekološkog istraživanja obavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 10 10 3
Životinje koje prenose bolesti i njihovo suzbijanje obavezni doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak 30 15 15 4
Matematičko i računalno modeliranje ekoloških sustava obavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 25 20 3
Sanitarna hidrotehnika  obavezni prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 30 15 3
Osnove urbanizma i prostornog planiranja obavezni prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 20 15 15 3
Gospodarenje vodama  obavezni doc. dr. sc. Danko Holjević 10 10 10 2
Stručna praksa II  obavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 80 2
Izborni predmet 1 izborni 1,5
Izborni predmet 2 izborni 1,5
Završni znanstveni rad – DIPLOMSKI RAD obavezni 200 20
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izborni izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha 30 1,5
Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu izborni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 5 20 1,5
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda izborni izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić 25 1,5
Bioetika i kultura dijaloga u medicine* izborni prof. dr. sc. Nada Gosić 25 1,5
Sanitacija u poslovanju s hranom izborni doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek 10 20 1,5
Mikrobne zajednice u okolini izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 2 7 15 1,5
Organizacija i upravljanje projektima izborni doc. dr. sc. Lovorka Bilajac 5 20 1,5
Znanstveni rad izborni razni voditelji 25 1,5

*kolegij je u mirovanju u ak. god. 2021./2022.

Mentori

prof. dr. sc. Smiljana Ristić
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku

izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj
Zavod za zdravstvenu ekologiju

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Specijalna toksikologijaobavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 30 60 8
Instrumentalne metodeobavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 20 30 15 5
Higijena voda obavezni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 15 15 5
Higijena zrakaobavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 15 3,5
Higijena tla obavezni prof. dr. sc. Smiljana Ristić 24 6 3
Fizikalni faktori okolišaobavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 15 10 15 3
Pesticidiobavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 45 15 15 5
Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditiviobavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 20 20 10 3,5
Prehrana i zdravljeobavezni izv. prof. dr. sc. Dijana Detel 15 15 2,5
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane životinjskog podrijetlaobavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 15 30 15 4,5
Uvod u managementobavezni prof. dr. sc. Sanja Balen 30 15 3
Zdravstvena ekologijaobavezni izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 15 3,5
Zaštita okolišaobavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 30 15 3,5
Gospodarenje otpadomobavezni izv. prof. dr. sc. Luka Traven 15 15 3
Stručna praksaobavezni doc. dr. sc. Željko Linšak 40 1
Izborni predmet 1 1,5
Izborni predmet 2 1,5
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izborni izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković 30 1,5
Izvorišta i vodoopskrba izborni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 1,5
Štetne tvari u hrani izborni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24 1,5
Odabrana poglavlja kemije polimera izborni prof. dr. sc. Srećko Valić 30 1,5
Kvasac kao modelni organizam izborni izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 5 20 1,5
Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Republici Hrvatskoj izborni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 30 1,5
Probiotički mikroorganizmi izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 5 20 1,5
Geni i okoliš u razvoju bolesti izborni izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević 7 18 1,5
Etika (zdravstvene) ekologije* izborni izv. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Medicina i pravo* izborni izv. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Zdravstvena i socijalna politika* izborni prof. dr. sc. Nada Gosić 0 15 15 1,5

*kolegij je u mirovanju u ak. god. 2020./2021.

Mentori

prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić
Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksiokologijom

Kolegiji

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane II prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 28 32 15 6
Ekološki proizvedena hrana doc. dr. sc. Dražen Lušić 15 15 2
Sustavi upravljanja kvalitetom prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 2
Specijalna toksikologija II prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 15 15 3
Metode zdravstveno ekološkog istraživanja – procjena i upravljanje zdravstvenim rizicima izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog 30 15 4
Uvod u management prof. dr. sc. Sanja Balen 30 15 4
Sanitarna hidrotehnika prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 30 15 4
Prehrana i zdravlje izv. prof. dr. sc. Dijana Detel 15 15 3
Gospodarenje vodama doc. dr. sc. Danko Holjević 10 10 10 3
Izborni predmet 1 1,5
Izborni predmet 2 1,5
Završni znanstveni rad – DIPLOMSKI RAD 260 26
Popis izbornih predmeta
Engleski jezik izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha 30 1,5
Talijanski jezik izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha 30 1,5
Njemački jezik predavač, Tajana Tomak, prof. 30 1,5
Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu prof. dr. sc. Vladimir Mićović 5 20 1,5
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić 25 1,5
Bioetika i kultura dijaloga u medicini* prof. dr. sc. Nada Gosić 25 1,5
Mediji i zdravstvo izv. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Sanitacija u poslovanju s hranom doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek 10 20 1,5
Mikrobne zajednice u okolini izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 2 7 15 1,5
Organizacija i upravljanje projektima doc. dr. sc. Lovorka Bilajac 5 20 1,5
Urbanizam i prostorno planiranje prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 30 1,5
Znanstveni rad razni voditelji 25 1,5
Etika javnog zdravstva* izv. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5
Personalizirana medicina i javno zdravstvo* izv. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina 30 1,5

*kolegij je u mirovanju u ak. god. 2020./2021.

Obavijesti

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content