Internistička onkologija

Voditeljica studija Internistička onkologija: prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med.
elektronička pošta: renatadd@medri.uniri.hr  


Sveučilišni specijalistički studij Internistička onkologija obvezni je dio programa specijalizacije iz internističke onkologije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Klinika za radioterapiju i onkologiju Kliničkoga bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz internističke onkologije u polovici specijalizantskog staža, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Specijalistički studij iz internističke onkologije obvezni je dio toga specijalističkog školovanja, stoga se pokazalo nužnim da ga Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci osnuje kako bi se time pružio cjelokupni sadržaj specijalističkog obrazovanja, a po ispunjenju dužine staža specijalista interne medicine/subspecijalista internističke onkologije ishodi odobrenje za provođenje cijelog staža iz internističke onkologije. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz internističke onkologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist internističke onkologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima.

Studij je organiziran kao jednogodišnji studij koji će se provoditi u tri trimestra. Budući da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09) specijalizanti pored stručnog rada na Klinici imaju obvezu pohađanja teorijske stručne nastave, studij je organiziran u dijelu radnog vremena. Programi i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije usklađeni su s uvjetima koje određuju Hrvatsko društvo internističkih onkologa Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore, koja izdaje odobrenje za samostalni rad. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske izdaje odobrenje za specijalizacije iz internističke onkologije na temelju uvjeta određenih u Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09), a prema nacionalnom programu koji predviđa odobrenje određenog broja specijalizacija iz određene grane specijalizacije doktora medicine.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content