Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na načelima, kriterijima i metodama za planiranje, praćenje, vrednovanje i predlaganje mjera unapređivanja sustava, sukladno mjerilima navedenim u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja“, Statutu Sveučilišta u Rijeci i Statutu Fakulteta. Pored Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci i Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci, sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je i Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci te Priručnikom za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Cilj sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Medicinskog fakulteta je kontinuirano promicanje kulture kvalitete i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja studenata, nastavnika, suradnika, administrativnog i tehničkog osoblja, Uprave, knjižničnog osoblja te vanjskih suradnika u svim područjima djelovanja Fakulteta. U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci definiranim u Strategiji razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019-2025, Fakultet se opredjeljuje za kontinuirani razvoj sustava kvalitete u svim segmentima svoje djelatnosti. Politika kvalitete temelji se na:

 • kontinuiranom osiguravanju i unapređivanju sustava kvalitete na osnovi standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnih, sveučilišnih i fakultetskih kriterija
 • podupiranju aktivnog sudjelovanja svih organizacijskih struktura, studenata i vanjskih dionika na preuzimanju odgovornosti za kvalitetu u području obrazovanja, istraživanja, javne funkcije i organizacije
 • stvaranje poticajnog okruženja za promicanje kulture kvalitete s naglaskom na akademsku čestitost, etičnost i odgovornost te osiguranje jednakih mogućnosti za sve djelatnike i studente
 • razvijanju partnerskih odnosa sa studentima, uz aktivnosti usmjerene na poboljšanje studentskog standarda i stvaranje preduvjeta za poticanje društvenih aktivnosti studenata
 • razvoju i inovaciji studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja i usklađenih s potrebama tržišta rada te poticanju učenja usmjerenog na studente uz visoku razinu postignutih ishoda učenja
 • jačanje Medicinskog fakulteta kao dinamičkog istraživačkog središta karakteriziranog interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanstvenim projektima uz poticanje suradnje s domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim institucijama
 • većoj mobilnosti studenta, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • kontinuiranom praćenju i unapređivanju obrazovne, znanstveno-istraživačke i stručne aktivnosti kako bi se osigurao stalni rast kvalitete i kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada te omogućio transfer znanja u praksi
 • povezivanju nastave i istraživanja te jačanju aktivne uloge Medicinskog fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
 • kontinuiranom praćenju pokazatelja kvalitete rada te periodičnom revidiranju politike kvalitete i strategije Medicinskog fakulteta sukladno pokazateljima
 • osiguravanju transparentnosti, odgovornosti i profesionalnosti u svim aktivnostima i područjima rada Medicinskog fakulteta

Ustroj

Dokumenti

Aktivnosti i izvješća

Suradnička procjena

Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Ažurirano 16.12.2022.

Skip to content