Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na načelima, kriterijima i metodama za planiranje, praćenje, vrednovanje i predlaganje mjera unapređivanja sustava, sukladno mjerilima navedenim u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja“, Statutu Sveučilišta u Rijeci i Statutu Fakulteta. Pored Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci i Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci, sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je i Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci te Priručnikom za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci. Cilj sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Medicinskog fakulteta je kontinuirano promicanje kulture kvalitete i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja studenata, nastavnika, suradnika, administrativnog i tehničkog osoblja, Uprave, knjižničnog osoblja te vanjskih suradnika u svim područjima djelovanja Fakulteta. U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci definiranim u Strategiji razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019-2025, Fakultet se opredjeljuje za kontinuirani razvoj sustava kvalitete u svim segmentima svoje djelatnosti. Politika kvalitete temelji se na:

 • kontinuiranom osiguravanju i unapređivanju sustava kvalitete na osnovi standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnih, sveučilišnih i fakultetskih kriterija
 • podupiranju aktivnog sudjelovanja svih organizacijskih struktura, studenata i vanjskih dionika na preuzimanju odgovornosti za kvalitetu u području obrazovanja, istraživanja, javne funkcije i organizacije
 • stvaranje poticajnog okruženja za promicanje kulture kvalitete s naglaskom na akademsku čestitost, etičnost i odgovornost te osiguranje jednakih mogućnosti za sve djelatnike i studente
 • razvijanju partnerskih odnosa sa studentima, uz aktivnosti usmjerene na poboljšanje studentskog standarda i stvaranje preduvjeta za poticanje društvenih aktivnosti studenata
 • razvoju i inovaciji studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja i usklađenih s potrebama tržišta rada te poticanju učenja usmjerenog na studente uz visoku razinu postignutih ishoda učenja
 • jačanje Medicinskog fakulteta kao dinamičkog istraživačkog središta karakteriziranog interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanstvenim projektima uz poticanje suradnje s domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim institucijama
 • većoj mobilnosti studenta, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • kontinuiranom praćenju i unapređivanju obrazovne, znanstveno-istraživačke i stručne aktivnosti kako bi se osigurao stalni rast kvalitete i kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada te omogućio transfer znanja u praksi
 • povezivanju nastave i istraživanja te jačanju aktivne uloge Medicinskog fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
 • kontinuiranom praćenju pokazatelja kvalitete rada te periodičnom revidiranju politike kvalitete i strategije Medicinskog fakulteta sukladno pokazateljima
 • osiguravanju transparentnosti, odgovornosti i profesionalnosti u svim aktivnostima i područjima rada Medicinskog fakulteta

Ustrojbene jedinice sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Fakultetu su:

Odbor za osiguranje i unapređenje kvalitete

Odbor objedinjava i koordinira sve aktivnosti vezane uz kvalitetu. Uloga i sastav Odbora određena je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Članovi Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete:

 1. Doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr, med. – predsjednica Odbora
 2. Doc. dr. sc. Božena Ćurko Cofek, dr. med. – zamjenica predsjednice Odbora
 3. Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.
 4. Doc. dr. sc. Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing.
 5. Prof. dr. sc. Goran Palčevski, dr. med.
 6. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić, dr. med.
 7. Dr. sc. Valentina Marečić, dipl. sanit. ing.
 8. Doc. dr. sc. Ana Bosak Veršić, dr. med.
 9. doc.dr. sc. Nina Pereza. dr. med.
 10. Izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković, prof. mat. i fizike
 11. Ivana Škrobonja, dr. med.
 12. Valentina Belašić, dipl. oec.
 13. Eugen Car, student
 14. Neda Sindik, student

Služba za studentske poslove

Stručni savjetnik za unapređenje kvalitete i studentske poslove unutar Službe za studentske poslove u suradnji s Odborom za osiguranje i unapređenje kvalitete provodi postupke osiguravanja kvalitete na Fakultetu. Stručni savjetnik provodi analize i prikuplja informacije o kvaliteti od svih korisnika sustava te usko surađuje s Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta i Odborom za osiguranje i unapređenje kvalitete Sveučilišta.

Kontakt: Valentina Belašić, dipl. oec.,
tel: + 385 51 651 228,
e-mail: valentina.belasic@medri.uniri.hr

Dokumenti Medicinskog fakulteta


Dokumenti Sveučilišta u Rijeci 


Drugi dokumenti


Poveznice

Voditeljica Centra: prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.
elektronička pošta: jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr

Cilj osnivanja Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina je osiguravanje kontinuirane stručne, metodološko-pedagoške edukacije te osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika u stjecanju odnosno unaprjeđenju nastavničkih kompetencija te svladavanju tradicionalnih i naprednih nastavnih metoda i tehnologija. Aktivnosti Centra usmjerene su na nekoliko ciljanih područja vezanih za unaprjeđenje kvalitete medicinske nastave, medicinsku komunikologiju, medicinsku nastavu na engleskom jeziku, biostatistiku, digitalne tehnologije u učenju i poučavanju te grafičko oblikovanje. To će značajno doprinijeti osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete nastave na Medicinskom fakultetu te poticanju inovativnosti i izvrsnosti u učenju i poučavanju. Centar aktivno promiče suradnju sa stručnjacima koji se bave medicinskom edukacijom u Hrvatskoj (Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju) te sa srodnim centrima u inozemstvu. Centar potiče nastavnike, osobito mlade, ka ciljanom uključivanju i orijentaciji prema znanstvenom istraživanju u području medicinske edukacije, izradi doktorata i znanstvenom profiliranju u području medicine kako bi se osigurali temelji stručne, znanstvene i profesionalne nadogradnje. Time se osigurava kontinuitet, podiže kvaliteta istraživačkog rada te omogućuje osmišljavanje i prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata. Osobito je važno poticanje i uključenost mladih nastavnika iz područja kliničkih medicinskih disciplina kako bi se podigla kvaliteta kliničke edukacije, osobito kliničkih vještina, komunikacijskih vještina te primjena i razvoj inovativnih edukacijskih programa.

Dokumenti:

Aktivnosti Centra:

Suradnička procjena (istorazinska procjena; peer review)

Cilj suradničke procjene u visokoškolskoj nastavi je unaprjeđenje kvalitete nastavnog procesa na temelju povratne informacije drugog nastavnika. Postupnik je detaljno opisan u Priručniku za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci iz 2020. godine.

Suradnici uključeni u postupak provedbe suradničke procjene:
prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić, dr.med. spec.ped., prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent.

Osnove rada u sustavu za upravljanje učenjem na daljinu Merlin

U svrhu unaprjeđenja nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina u održavanju nastave potpomognute informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, posebno u virtualnom okruženju, održavaju se tečajevi o osnovama rada u sustavu za upravljanje učenjem na daljinu Merlin (početni i napredni) te tečaj izrade pitanja i testova u sustavu Merlin. Fokus tečajeva je na osnovnim funkcionalnostima sustava Merlin u svrhu održavanja online nastave poput isporuke sadržaja, održavanja webinara, komunikacije svih dionika nastavnog procesa u virtualnom okruženju te provjeri znanja. Tečajevi se izvode u trajanju od 5 do 15 sati. Mjesto održavanja je informatička učionica Medicinskog fakulteta u Rijeci, a termin održavanja prilagođava se nastavnicima pretkliničkih i kliničkih predmeta ovisno o iskazanom interesu.

Suradnica: dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. elektronička pošta: majagm@medri.uniri.hr

Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi (2017. – 2019.)

U suradnji s Hrvatskim društvom za medicinsku edukaciju, a na inicijativu Centra, akreditiran je tečaj Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavikoji su pohađali nastavnici i suradnici Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Opis programa nalazi se na mrežnoj stranici Centra.

Suradnici: prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević, prof. dr. sc. Gordana Pavleković, prof. dr. sc. Milan Taradi, prof. dr. sc. Jadranka Varljen, prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med., prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., doc. dr. sc. Danko Bakarčić,dr. med. dent., izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, doc. dr. sc. Siniša Kušić, prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec.

Studentska sekcija Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Studentska sekcija Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina osnovana je 2019. godine s ciljem promocije važnosti medicinske edukacije, komunikacijskih vještina i znanstvene pismenosti u studenata različitih studija u području biomedicine i zdravstva. U sklopu Studentske sekcije jednom se godišnje provode radionice Kako napisati dobar prikaz slučaja i Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima u suradnji sa Studentskom sekcijom znanstveno-stručnog časopisa Medicina Fluminensis. Osim što navedene radionice omogućavaju stjecanje znanja, vještina i stavova iz specifičnih područja znanstvene metodologije, značajno pridonose popularizaciji studentskih znanstvenih aktivnosti i znanstvenog načina promišljanja među studentima. Štoviše, na značaj navedenih radionica za Medicinski fakultet u Rijeci upućuje i činjenica da je za navedene aktivnosti dodijeljena i Državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 2020. godine.

Suradnici: doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med., prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. Dunja Zoričić, prof., Evgenia Arh, viši knjiž.

Praktična znanost za zdravstvenu profesiju (program cjeloživotnog učenja)

Program cjeloživotnog učenja Praktična znanost za zdravstvenu profesiju namijenjen je zdravstvenim radnicima sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili diplomskim studijem na visokom učilištu koje izvodi studijske programe zdravstvene profesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti u procesu dijagnostike i liječenja. Program se sastoji od četiri kolegija, uključujući Vrste znanstvenih članaka i njihove organizacijske sastavniceUmijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovimaKako napisati dobar prikaz slučaja i Osnove biostatistike. Provodi se isključivo kroz metode aktivnog učenja, uključujući problemski i projektno orijentiranu nastavu, uz individualan pristup polaznicima s ciljem razvoja osnovnih kompetencija za samostalno provođenje cjelokupnog procesa znanstvene metodologije u biomedicini i zdravstvu.

Suradnici: doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. (elek. pošta: nina.pereza@medri.uniri.hr), prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. Dunja Zoričić, prof., Evgenia Arh, viši knjiž., doc. dr. sc. Martina Mavrinac, prof.

Pripremni tečaj engleskog jezika za nastavnike

Preparatory English Course for Teachersosmišljen je kao priprema i potpora nastavnicima koji održavaju nastavu na studiju Medicine na engleskome jeziku pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tečaj se fokusira na unaprjeđenje govornih i pisanih vještina na engleskom jeziku te ukratko pokriva relevantna pravopisna i gramatička pravila i obilježja akademskoga engleskog jezika.

Suradnica: Dunja Zoričić, prof.; elektronička pošta: dunja.zoricic@medri.uniri.hr

Ažurirano 16.12.2022.

Skip to content