Laboratorij za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku

Djelatnosti laboratorija za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku su:

 • analize promjena u tkivu tumora na temelju promjena u strukturi nukleinskih kiselina (DNA i RNA):
 • mutacije i delecije u strukturi gena, amplifikacije gena, translokacije i inverzije gena na kromosomima;
 • kvantitativne analize tumorskih klonova u svrhu praćenja efikasnosti terapije;
 • dokazivanje virusa značajnih u upalnim procesima i karcinogenezi.

Materijali za analize:

 • uzorci tkiva (svježi, uklopljeni u parafin, sa citoloških stakala);
 • uzorci periferne krvi, plazme, seruma;
 • urin;
 • likvor;
 • obrisci urogenitalne regije.

Korisnici usluga:

Laboratorij pruža usluge zdravstvenim ustanovama Primorsko-goranske županije te poliklinikama i ordinacijama u privatnom sektoru.

Kontrola kvalitete i suradnja:

Laboratorij sudjeluje u kontrolama kvalitete rada organiziranim od strane Društva patologa Njemačke i Austrije te profesionalnih institucija za provođenje kontrole (EMQN – European Molecular Genetics Quality Network).

Nadalje, Laboratorij surađuje s renomiranim laboratorijima za molekularnu dijagnostiku u regiji:

 • Institute of Hygiene, Microbiology and Enviromental Medicine, Medical University Graz, Austria (
  Prof. Harald H. Kessler)
 • Institute of Pathology, Department of Molecular Pathology Diagnostics, Medical University Graz,
  Austria (Prof. Gerald Hoefler)
 • Department of Hematology/Oncology, University of Bologna, Italy ( Prof. Simona Soverini).

Ažurirano 02.03.2022.

Skip to content