Centar za unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Centar za unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina

Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka
tel: +385 51 651 137

Voditeljica:

Cilj osnivanja Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina je osiguravanje kontinuirane stručne, metodološko-pedagoške edukacije te osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika u stjecanju odnosno unaprjeđenju nastavničkih kompetencija te svladavanju tradicionalnih i naprednih nastavnih metoda i tehnologija. Aktivnosti Centra usmjerene su na nekoliko ciljanih područja vezanih za unaprjeđenje kvalitete medicinske nastave, medicinsku komunikologiju, medicinsku nastavu na engleskom jeziku, biostatistiku, digitalne tehnologije u učenju i poučavanju te grafičko oblikovanje. To će značajno doprinijeti osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete nastave na Medicinskom fakultetu te poticanju inovativnosti i izvrsnosti u učenju i poučavanju. Centar aktivno promiče suradnju sa stručnjacima koji se bave medicinskom edukacijom u Hrvatskoj (Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju) te sa srodnim centrima u inozemstvu.

Centar potiče nastavnike, osobito mlade, ka ciljanom uključivanju i orijentaciji prema znanstvenom istraživanju u području medicinske edukacije, izradi doktorata i znanstvenom profiliranju u području medicine kako bi se osigurali temelji stručne, znanstvene i profesionalne nadogradnje. Time se osigurava kontinuitet, podiže kvaliteta istraživačkog rada te omogućuje osmišljavanje i prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata. Osobito je važno poticanje i uključenost mladih nastavnika iz područja kliničkih medicinskih disciplina kako bi se podigla kvaliteta kliničke edukacije, osobito kliničkih vještina, komunikacijskih vještina te primjena i razvoj inovativnih edukacijskih programa.

Suradnička procjena (istorazinska procjena; peer review

Cilj suradničke procjene u visokoškolskoj nastavi je unaprjeđenje kvalitete nastavnog procesa na temelju povratne informacije drugog nastavnika. Postupnik je detaljno opisan u Priručniku za kvalitetu Medicinskog fakulteta u Rijeci iz 2020. godine. 
 
Suradnici uključeni u postupak provedbe suradničke procjene: 
prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić, dr.med. spec.ped., prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Danko Bakarčić, dr. med. dent

Osnove rada u sustavu za upravljanje učenjem na daljinu Merlin 

U svrhu unaprjeđenja nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina u održavanju nastave potpomognute informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, posebno u virtualnom okruženju, održavaju se tečajevi o osnovama rada u sustavu za upravljanje učenjem na daljinu Merlin (početni i napredni) te tečaj izrade pitanja i testova u sustavu Merlin. Fokus tečajeva je na osnovnim funkcionalnostima sustava Merlin u svrhu održavanja online nastave poput isporuke sadržaja, održavanja webinara, komunikacije svih dionika nastavnog procesa u virtualnom okruženju te provjeri znanja. Tečajevi se izvode u trajanju od 5 do 15 sati. Mjesto održavanja je informatička učionica Medicinskog fakulteta u Rijeci, a termin održavanja prilagođava se nastavnicima pretkliničkih i kliničkih predmeta ovisno o iskazanom interesu. 
 
Suradnica: dr. sc. Maja Gligora Marković, prof. (majagm@medri.uniri.hr)

Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi (2017. – 2019.) 

U suradnji s Hrvatskim društvom za medicinsku edukaciju, a na inicijativu Centra, akreditiran je tečaj Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavikoji su pohađali nastavnici i suradnici Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Opis programa nalazi se na mrežnoj stranici Centra. 
 
Suradnici: prof. dr. sc. Gordana Župan, dr. med., prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević, prof. dr. sc. Gordana Pavleković, prof. dr. sc. Milan Taradi, prof. dr. sc. Jadranka Varljen, prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., prof. dr. sc. Srđan Banac, dr. med., prof. dr. sc. Renata Gržić, dr. med. dent., prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent., doc. dr. sc. Danko Bakarčić,dr. med. dent., izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, doc. dr. sc. Siniša Kušić, prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec. 

Studentska sekcija Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina 

Studentska sekcija Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina osnovana je 2019. godine s ciljem promocije važnosti medicinske edukacije, komunikacijskih vještina i znanstvene pismenosti u studenata različitih studija u području biomedicine i zdravstva. U sklopu Studentske sekcije jednom se godišnje provode radionice Kako napisati dobar prikaz slučaja i Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima u suradnji sa Studentskom sekcijom znanstveno-stručnog časopisa Medicina Fluminensis. Osim što navedene radionice omogućavaju stjecanje znanja, vještina i stavova iz specifičnih područja znanstvene metodologije, značajno pridonose popularizaciji studentskih znanstvenih aktivnosti i znanstvenog načina promišljanja među studentima. Štoviše, na značaj navedenih radionica za Medicinski fakultet u Rijeci upućuje i činjenica da je za navedene aktivnosti dodijeljena i Državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 2020. godine. 
 
Suradnici: doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med., prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. Dunja Zoričić, prof., Evgenia Arh, dipl. knjiž. 

Praktična znanost za zdravstvenu profesiju (program cjeloživotnog učenja) 

Program cjeloživotnog učenja Praktična znanost za zdravstvenu profesiju namijenjen je zdravstvenim radnicima sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili diplomskim studijem na visokom učilištu koje izvodi studijske programe zdravstvene profesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti u procesu dijagnostike i liječenja. Program se sastoji od četiri kolegija, uključujući Vrste znanstvenih članaka i njihove organizacijske sastavnice, Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima, Kako napisati dobar prikaz slučaja i Osnove biostatistike. Provodi se isključivo kroz metode aktivnog učenja, uključujući problemski i projektno orijentiranu nastavu, uz individualan pristup polaznicima s ciljem razvoja osnovnih kompetencija za samostalno provođenje cjelokupnog procesa znanstvene metodologije u biomedicini i zdravstvu. 
 
Suradnici: doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med. (nina.pereza@medri.uniri.hr), prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med. Dunja Zoričić, prof., Evgenia Arh, dipl. knjiž., doc. dr. sc. Martina Mavrinac, prof.

Pripremni tečaj engleskog jezika za nastavnike 

Preparatory English Course for Teachersosmišljen je kao priprema i potpora nastavnicima koji održavaju nastavu na studiju Medicine na engleskome jeziku pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tečaj se fokusira na unaprjeđenje govornih i pisanih vještina na engleskom jeziku te ukratko pokriva relevantna pravopisna i gramatička pravila i obilježja akademskoga engleskog jezika. 
 
Suradnica: Dunja Zoričić, prof. (dunja.zoricic@medri.uniri.hr

Pravilnik o ustroju i radu centra

Ažurirano 16.02.2022.

Skip to content