Hitna medicina

Voditelj studija Hitna medicina: prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.
elektronička pošta: asustic@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij je obvezna organizirana teorijska edukacija u sklopu programa specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz hitne medicine. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, školuju se specijalizanti hitne medicine za potrebe samog KBC-a Rijeka, ali i drugih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ovaj studij predstavlja organizirano sustavno pružanje teorijskog znanja iz područja hitne medicine i obvezni je dio programa ove specijalizacije. Sveučilišni specijalistički studij Hitna medicina obvezni je dio programa specijalizacije iz hitne medicine Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz hitne medicine. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist hitne medicine, koji im omogućava zapošljavanje i rad u javnim zdravstvenim ustanovama na odgovarajućim poslovima na području riječke regije, ali i cijele Hrvatske, što doprinosi podizanju ukupne razine zdravstvene usluge.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content