Ortopedija i traumatologija

Voditelj studija Ortopedija i traumatologija: izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić, dr. med. 
elektronička pošta: veljko.santic@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Ortopedija na Klinici za ortopediju Lovran Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pokrenut je radi specijalističkog obrazovanja specijalizanata koji se školuju za potrebe Klinike za ortopediju Lovran te niz drugih (javnih) državnih i privatnih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Osim specijalizanata ortopedije, propisani dio obaveznoga specijalističkog školovanja iz područja ortopedije pohađaju i specijalizanti fizikalne medicine, medicine rada i drugi. Ovim sveučilišnim specijalističkim studijem liječnici specijalizanti stekli bi neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene stručne i znanstvene medicine na polju ortopedije te njihovoj primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Predviđeni sveučilišni specijalistički studiji Ortopedija obavezni je dio programa specijalističkog usavršavanja koji polaznicima omogućava pristup specijalističkom ispitu iz ortopedije. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv specijalist ortoped, koji će im omogućiti zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice, ali i cijele Republike Hrvatske.

Na Sveučilištu u Zagrebu postoji sličan program pod nazivom Sveučilišni specijalistički studij Ortopedija, a kao izvođač studija slovi Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinika za ortopediju Lovran Medicinskog fakulteta u Rijeci stekla je uvjete i dobila odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz ortopedije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Klinike za ortopediju Lovran kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pored toga, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske rješenjem od 31. listopada 2007. godine (KLASA: 133-02/07-01/32, URBROJ: 534-07-03-02/2-07-2) izdalo je odobrenje za polaganje specijalističkog ispita iz ortopedije u Klinici za ortopediju Lovran. Studij se izvodi kroz dva semestra u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru). U prvom i drugom semestru studenti upisuju 26 ECTS bodova obveznih kolegija i 4 ECTS boda izbornih kolegija. Studenti upisuju cijelu akademsku godinu odnosno oba semestra odjednom. Polaznici su obavezni nakon upisa obveznih i izbornih kolegija prisustvovati predavanjima i seminarima kako bi stekli uvjete za polaganje ispita.

Povjerenstvo sveučilišnoga specijalističkog studija Ortopedija, na čelu s voditeljem studija, može studentu polazniku odobriti prijenos ECTS bodova s drugih studija na Sveučilištu ili drugih visokih učilišta po kriteriju da jedan radni tjedan, odnosno 40 sati opterećenja studenta, iznosi 1,5 ECTS bod. U direktnoj nastavi to iznosi 15 – 25 kontakt sati, ovisno o tome radi li se o satima predavanja, seminara ili vježbi. Polaznici sveučilišnoga specijalističkog studija Ortopedija mogu izabrati izborne kolegije s drugih sveučilišnih specijalističkih studija koji se održavaju na našem Fakultetu. Za sada su to izborni kolegiji sveučilišnih specijalističkih studija Obiteljska medicina, Menadžment u zdravstvu, Interna medicina, Biomedicina razvojne dobi, Psihijatrija, Ginekologija i opstetricija i Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti. Po završetku akreditacijskog postupka studijskih programa sveučilišnih specijalističkih studija iz drugih područja medicine studenti će također moći upisati neki od ponuđenih izbornih kolegija.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content