Medicina

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet (javno visoko učilište) na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: integrirani prijediplomski i diplomski studij

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 6 godina, 360 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica medicine (dr. med.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: Doctor of Medicine (M.D.)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskog studija Medicina moguće je nastaviti studij na specijalističkom poslijediplomskom studiju ili sveučilišnom doktorskom studiju.

Mogućnost zapošljavanja: u svim zdravstvenim ustanovama

Profesionalni status: reguliran Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20) i usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

IU1. Objasniti i povezati znanja iz temeljnih prirodnih i medicinskih znanosti te primijeniti znanstveni pristup u rješavanju stručnih medicinskih pitanja.  

IU2. Opisati i povezati znanja o normalnoj strukturi i funkciji organa, organskih sustava i tijela. 

IU3. Opisati i povezati znanja o molekularnim, biokemijskim i staničnim mehanizmima koji su važni u održavanju homeostaze. 

IU4. Objasniti poremećaje strukture i funkcije organa, organskih sustava i tijela te procijeniti i argumentirati uzročnu povezanost djelovanja unutarnjih i vanjskih čimbenika s ponašanjem pojedinca. 

IU5. Opisati različite uzroke bolesti (genetičke, razvojne, autoimune, degenerativne, toksične, metaboličke, mikrobiološke i neoplastične) i mehanizam njihova djelovanja. 

IU6. Opisati i povezati znanja o patohistološkim i kliničkim obilježjima bolesti te ih koristiti u dijagnozi i liječenju bolesti. 

IU7. Prepoznati važnost znanstvenih metoda u temeljnim, translacijskim i kliničkim istraživanjima. 

IU8. Povezati i primijeniti znanja o kliničkim, laboratorijskim i slikovnim obilježjima bolesti te diferencijalno dijagnostički promišljati i zaključivati. 

IU9. Prosuđivati o funkcionalnim oblicima i sadržaju interdisciplinarne suradnje te provoditi dobru praksu multidisciplinarnih timova u zdravstvu na svim razinama zdravstvene zaštite, osmišljavanja javnozdravstvenih projekata i kampanje te u znanstvenoistraživačkom radu. 

IU10. Procijeniti i primijeniti protokole i algoritme preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka prema važećim smjernicama u liječenju bolesti i očuvanju zdravlja. 

IU11. Procijeniti i odlučiti o opravdanosti i sigurnosti terapije temeljem znanja i dokaza koji osiguravaju učinkovitu liječničku skrb, ishode liječenja i očuvanje zdravlja. 

IU12. Procijeniti, vrjednovati i unaprjeđivati načela dobre liječničke prakse te liječničke etike i deontologije. 

IU13. Procijeniti i argumentirati važnost socioekonomskih, psiholoških, okolišnih i drugih nebioloških čimbenika koji doprinose održavanju zdravlja i/ili razvoju bolesti. 

IU14. Provoditi medicinski intervju, kompletnu anamnezu i fizikalni pregled te integrirati dobivene informacije u postavljanje radne i diferencijalne dijagnoze. 

IU15. Izraditi prikladan plan upravljanja, uključivanja i racionalnog odabiranja laboratorijskih i  instrumentalnih pretraga, tumačenja njihovih rezultata i provedbu intervencija za dijagnozu i liječenje bolesti. 

IU16. Prilagoditi način iznošenja i objašnjavanja medicinske informacije sukladno razini zdravstvene pismenosti bolesnika i članova obitelji, a uz pacijentovu suglasnost. 

IU17. Objasniti sadržaj i dobiti informirani pristanak za dijagnostičko-terapijske metode nužne za postupke liječenja bolesnika.  

IU18. Iznositi i objasniti medicinske informacije o bolesti/dijagnozi drugim zdravstvenim i nezdravstvenim profesionalcima, regulatornim tijelima i zainteresiranoj javnosti poštujući pri tome odredbe važećih zakona. 

IU19. Primijeniti specifične oblike digitalne osobne komunikacije s pacijentom u svrhu prepoznavanja terapijskih intervencijskih potreba, prijavljivanja nuspojava i ostalih medicinskih potreba. 

IU20. Primijeniti i razvijati edukacijske i informacijske sadržaje i oblike telemedicine. 

IU21. Koristiti metode učenja koje omogućuju poslijediplomsko specijalističko, cjeloživotno i doktorsko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva. 

Upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta  

 • Upisna kvota: 125 redovitih studenata (državljani EU) i 5 studenata stranih državljana 

Prijave  

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. 

Za upis na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju predmeta: 

 • Matematika na razini A – 0 % upisnih bodova
 • Hrvatski jezik na razini A – 0 % upisnih bodova
 • strani jezik na razini A – 0 % upisnih bodova

te položene sljedeće obvezne izborne predmete: 

 • Biologija – 30 % upisnih bodova
 • Kemija 30 % upisnih bodova
 • Fizika 30 % upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10 % upisnih bodova. 

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %  

Upisi 

 • ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2023.
 • jesenski rok: 19. i 20. rujna 2023.

Preduvjet za upis: 

 • pohađanje predmeta Biologija, Kemija i Fizika najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
 • liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa).

Od ove akademske godine svi podaci o organizaciji nastave na studiju Medicina dostupni su putem INP aplikacije na poveznici https://inp.medri.uniri.hr/login.

Ishodi učenja

Raspored mentora i studenata

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta 

Popis studenata po izbornim predmetima

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Medicinska fizika i biofizikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar3025206
Medicinska biologijaobavezniprof. dr. sc. Saša Ostojić44364010
Anatomijaobavezniprof. dr. sc. Romana Jerković561454022
Medicinska kemija i biokemija Iobavezniizv. prof. dr. sc. Marin Tota3530408
Uvod u medicinu i povijest medicineobavezniprof. dr. sc. Amir Muzur242
Socijalna medicinaobavezniprof. dr. sc. Tomislav Rukavina15202
Psihološka medicina Iobavezniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac1020102
Prva pomoć obavezniizv. prof. dr. sc. Alen Protić8121
Medicinski engleski Iobavezniizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniViktor Moretti, v. pred.601,5
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Uvod u e-učenjeizborniprof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle251,5
Prehrana – izvor zdravlja i bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Lara Batičić251,5
Freud ili pronađena psihoanalizaizbornidoc. dr. sc. Jasna Grković10151,5
Komunikacija i kvaliteta interpersonalnih odnosaizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić15101,5
Akademsko pisanjeizbornidoc. dr. sc. Vanja Pupovac251,5
Uvod u filozofiju medicineizbornidoc.dr.sc. Franjo Mijatović5201,5
Povijest medicine u Rijeci: od hospitala i lazareta do gradske bolniceizborniizv. prof. dr. sc. Marko Medved5201,5
Konceptualno razmišljanje u medicinskoj kemijiizbornidoc. dr. sc. Mirna Didović Petković251,5
Uvod u medicinsku etiku – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Regeneracijska medicinaizborniprof. dr. sc. Romana Jerković5201,5
Koža – naš najveći organizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan5201,5
Antropometrijaizborniprof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović4211,5
Uvod u robotikuizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Anatomska sekcija topografskih regija ruke i nogeizborniizv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza10151,5
Smrtizborniprof. dr. sc. Karmen Lončarek510101,5
Povijest medicine u srednjem vijekuizborniizv. prof. dr. sc. Marko Medved5201,5
Klinička anatomija glaveizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić5201,5
Psihologija gluhoće – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Amir Muzur251,5
Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živacaizborniprof. dr. sc. Snježana Bajek5201,5
Klinička anatomija zdjelice i ingvinalne regijeizborniprof. dr. sc. Ivana Marić5201,5
Osnove genetičkog inženjerstvaizbornidoc. dr. sc. Berislav Lisnić13121,5
Starenje skeletne muskulatureizborniizv. prof. dr. sc. Marina Nikolić5201,5
Fizička aktivnost i zdravo starenjeizbornidoc. dr. sc. Lovorka Bilajac55151,5
Od filozofije do etike tijelaizbornidoc. dr. sc. Franjo Mijatović5201,5
Virtualna sekcija topografskih regija toraksa i abdomenaizborniizv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza10151,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Neuroanatomijaobavezniprof. dr. sc. Ivana Marić1512133
Neurofiziologijaobavezniprof. dr. sc. Natalia Kučić2816165
Histologija i embriologijaobavezniprof. dr. sc. Bojan Polić32444410
Biokemija IIobavezniprof. dr. sc. Robert Domitrović4234349
Fiziologija i patofiziologija Iobavezniprof. dr. sc. Pero Lučin3816125
Fiziologija i patofiziologija IIobavezniprof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan45403511
Imunologijaobavezniprof. dr. sc. Zlatko Trobonjača248184
Biostatistikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar15151,5
Medicinska informatikaobaveznidoc. dr. sc. Martina Mavrinac10101,5
Uvod u znanstveni radobaveznidoc. dr. sc. Vanja Pupovac1551
Medicinska etikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić15302
Medicinski engleski IIobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniViktor Moretti, v. pred.601,5
Popis izbornih predmeta
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Tjeskoba i kako je se osloboditiizv. prof. dr. sc. Klementina Ružić510101,5
Medicinska citogenetika u praksiprof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović69101,5
Stanja svijesti – ne održava se – MIROVANJEprof. dr. sc. Amir Muzur6191,5
Bioetika i kultura dijaloga u mediciniprof. dr. sc. Nada Gosić10151,5
Živjeti pod mikroskopomprof. dr. sc. Darinka Vučković251,5
Proteini i njihove modifikacijeprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš10961,5
Umjetna inteligencijadoc. dr. sc. Sven Maričić00251,5
Kongenitalne virusne infekcijeprof. dr. sc. Astrid Krmpotić81161,5
Endocitoza proteina – ne održava se – MIROVANJEprof. dr. sc. Natalia Kučić510101,5
Matične stanice i terapija stanicamaprof. dr. sc. Bojan Polić5201,5
Emocije, razvojni procesi i kreativnostizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Ljudska seksualnostnasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas251,5
Oksidacijski stres i antioksidansiprof. dr. sc. Robert Domitrović5201,5
Komuniciranje, prezentiranje, javno nastupanjedoc. dr. sc. Suzana Janković101051,5
Uvod u palijativnu skrbprof. dr. sc. Karmen Lončarek510101,5
Histološke tehnikeprof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel41291,5
Sportska fiziologijaprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić1871,5
Receptorski mehanizmi u patogenezi upale i septičkog šokaprof. dr. sc. Damir Muhvić44171,5
Prikaz kliničkih slučajeva u imunologijiprof. dr. sc. Zlatko Trobonjača10151,5
Etika javnog zdravstva – ne održava se – MIROVANJEnasl. prof. dr. sc. Iva Sorta Bilajac-Turina251,5
Uvod u znanstvenoistraživa čku čestitost u biomedicinidoc. dr. sc. Ksenija Baždarić251,5
Autoimune bolesti – patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušajiprof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan10151,5
Mozak i um: temelji neurofilozofijedoc. dr. sc. Saša Horvat5201,5
Stručna praksa I251,5
Znanstveni rad I251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Fiziologija i patofiziologija IIIobavezniprof. dr. sc. Vesna Barac-Latas34254510
Patologijaobaveznidoc. dr. sc. Dora Fučkar Čupić35908516
Farmakologijaobavezniprof. dr. sc. Jasenka Mršić Pelčić30158510
Medicinska mikrobiologija i parazitologijaobavezniprof. dr. sc. Maja Abram3030308
Klinička propedeutikaobavezniprof. dr. sc. Alen Ružić50706
Psihološka medicina IIobavezniizv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta520102
Fizika medicinske dijagnostike obavezniizv. prof. dr. sc. Slaven Jurković691
Medicinski engleski IIIobavezniizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Izborni predmet 4obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Obitelj u zdravlju i bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Kako komunicirati s gluhim pacijentima – ne održava se – MIROVANJEizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić251,5
Otrovne biljke i životinje našeg kraja – ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Nada Starčević-Čizmarević2141,5
Imunofiziologija i imunopatofiziologija trudnoćeizborniprof. dr. sc. Gordana Laškarin10151,5
Aditivne tehnologijeizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Imunološki sustav i starenjeizbornidoc. dr. sc. Ilija Brizić9881,5
Propedeutika kliničke etike – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Klinička bioetikaizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić251,5
Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetimaizborniprof. dr. sc. Siniša Volarević251,5
Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima u mediciniizborniizv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić84131,5
Droge i mozak – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Amir Muzur6191,5
Upotreba visokopropusnih metoda genomike i proteomike u medicinskoj dijagnosticiizborninasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Mihalek510101,5
Prekanceroze u dojciizbornidoc. dr. sc. Manuela Avirović10151,5
Medicina utemeljena na dokazimaizbornidoc. dr. sc. Martina Mavrinac105101,5
Epigenetika u zdravlju i bolestiizbornidoc. dr. sc. Sanja Dević Pavlić5201,5
Patogeneza zaraznih bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje251,5
Tuberkuloza – prošlost i sadašnjostizborniizv. prof. dr. sc. Brigita Tićac251,5
Uloga HLA gena u transplantaciji organa i dijagnostici autoimunih bolestiizborninasl. doc. dr. sc. Nataša Katalinić55151,5
Robotika u mediciniizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Metode imunoanalize proteinaizborniprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš10961,5
Lokalni anestetici i imunološki sustavizborninasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić15101,5
COVID-19: nova patofiziološka noksaizborniprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić2051,5
Melanom kožeizborniprof. dr. sc. Gordana Zamolo10151,5
Antibiotici žrtve vlastitog uspjehaizborniprof. dr. sc. Maja Abram251,5
Primjenjena mikrobiologijaizborniprof. dr. sc. Marina Šantić251,5
Kardiovaskularni biomarkeri – od molekule do kliničke primjeneizbornidoc. dr. sc. Teodora Zaninović-Jurjević75131,5
Istraživačka virologijaizbornidoc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić11861,5
Bol – uzroci, dijagnoza i liječenjeizborniizv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović251,5
Osnove citopatologijeizbornidoc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič5201,5
Stručna praksa IIizborni251,5
Znanstveni rad IIizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Interna medicinaobavezniizv. prof. dr. sc. Goran Hauser602109018
Radiologijaobavezniprof. dr. sc. Damir Miletić3030103,5
Nuklearna medicinaobavezniizv. prof. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić121262
Neurologijaobaveznidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić2030354,5
Psihijatrijaobavezniprof. dr. sc. Gordana Rubeša1838405
Infektologija s kliničkom mikrobiologijomobavezniprof. dr. sc. Ivica Pavić5040508
Dermatovenerologijaobavezniprof. dr. sc. Larisa Prpić Massari2030103
Klinička onkologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić15152
Hitna stanja u medicini Iobavezniprof. dr. sc. Alan Šustić1297
Medicinski engleski IVobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Izborni predmet 4obavezni
Popis izbornih predmeta:
Helicobacter pylori infekcijaizborniprof. dr. sc. Davor Štimac8171,5
Toksikologijaizborniprof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić251,5
Propedeutika ortopedijeizbornidoc. dr. sc. Tomislav Prpić251,5
Patologija posteljice – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Sanja Štifter101051,5
Animalni modeli humanih bolestiizborniprof. dr. sc. Bojan Polić5201,5
O zdravlju drugačije – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Nada Gosić10151,5
Klinička seksologijaizborninasl. doc .dr. sc. Goran Arbanas251,5
Ekonomski aspekti zdravstvaizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac55151,5
Kako slušati i govoriti s pacijentomizbornidoc. dr. sc. Tatjana Čulina510101,5
Suportivna skrb u onkoloških bolesnikaizborniprof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana2051,5
Jetra u žena: utjecaj hormonalnih, metaboličkih i imunoloških čimbenikaizborniprof. dr. sc. Sandra Milić105101,5
Celijakija u odraslihizborniprof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić510101,5
Hitna stanja u hematologijiizborniprof. dr. sc. Toni Valković5201,5
Molekularne metode u hematopatologijiizbornidoc. dr. sc. Ita Hadžisejdić105101,5
Kvaliteta života onkoloških i hematoloških bolesnikaizbornidoc. dr. sc. Duška Petranović510101,5
Mehanizam djelovanja probiotičkih mikroorganizamaizborniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin5201,5
Uvod u medicinsko odlučivanjeizborniprof. dr.sc. Lidija Bilić-Zulle5201,5
Kronična bubrežna bolestizborniprof. dr. sc. Sanjin Rački15101,5
Kardiovaskularni kontinuumizborniprof. dr. sc. Viktor Peršić101051,5
Klinički aspekti disfunkcije endotelaizborniprof. dr. sc. Viktor Peršić75131,5
Slikovne metode u gastroenterologijiizborninasl. prof. dr. sc. Marko Banić105101,5
Klinička prehrana i dijetoterapija – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Alen Ružić75131,5
Humani papiloma virus i preneoplasične i neoplasične promjene vrata materniceizborniprof. dr. sc. Senija Eminović10151,5
Anatomija u kliničkom pregleduizbornidoc. dr. sc. Tanja Ćelić5201,5
Medicina ronjenja za praktičareizbornidoc. dr. sc. Igor Barković15641,5
Pozitronska emisijska tomografijaizborninasl. izv. prof. dr. sc. Antonija Balenović105101,5
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologijiizborniprof. dr. sc. Larisa Prpić Massari105101,5
Adolescencija – suvremene koncepcije odrastanjaizborniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologijiizborniprof. dr. sc. Marija Kaštelan105101,5
Medicina i pravo – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Kako čitati elektrokardiogram u svakodnevnoj praksi?izborniprof. dr. sc. Luka Zaputović10151,5
Medikamentozni egzantemi i kožne nuspojave lijekovaizborniizv. prof. dr. sc. Sandra Peternel251,5
Stigma u psihijatrijiizbornidoc. dr. sc. Daniela Petrić251,5
Prehrana i imunološki odgovor: istine i zabludeizborniprof. dr. sc. Ines Mrakovčić Šutić5201,5
Stručna praksa IIIizborni251,5
Znanstveni rad IIIizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Kirurgijaobavezniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević401185011
Urologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol152252
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenjeobavezniprof. dr. sc. Alan Šustić12704
Neurokirurgijaobavezniprof. dr. sc. Darko Ledić8841
Fizikalna i rehabilitacijska medicinaobavezniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić22152
Ortopedijaobavezniprof. dr. sc. Branko Šestan30323,5
Pedijatrijaobavezniprof. dr. sc. Jelena Roganović451027011
Oftalmologijaobaveznidoc. dr. sc. Tea Čaljkušić Mance36263,5
Otorinolaringologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut3030154,5
Maksilofacijalna kirurgija i stomatologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić22102
Transfuzijska medicinaobavezniprof. dr. sc. Sanja Balen2051,5
Medicinska genetikaobaveznidoc. dr. sc. Nina Pereza1911153
Medicinska sociologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Iva Rinčić10101
Epidemiologijaobavezniprof. dr. sc. Branko Kolarić3015153,5
Zdravstvena ekologija obavezniprof. dr. sc. Vladimir Mićović2015152,5
Medicinski engleski Vizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Pretilostizborniprof. dr. sc. Gordana Rubeša510101,5
Neurokognitivna rehabilitacija u psihijatrijiizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić105101,5
Kako živjeti sa sustavnom reumatskom bolešćuizborniprof. dr. sc. Srđan Novak10151,5
Živjeti s dijabetesomizborniprof. dr. sc. Dubravka Jurišić- Eržen15461,5
Dijagnostička magnetska rezonancijaizborniprof. dr. sc. Damir Miletić10151,5
Dijagnostika i liječenje bolnih stanja kralježnice minimalno invazivnim proceduramaizborninasl. izv. prof. dr. sc. Karlo Houra2051,5
Osnove seksualne medicine – multidisciplinarni pristupizborninasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič251,5
Kako provesti istraživanje u psihijatriji?izbornidoc. dr. sc. Marina Letica Crepulja251,5
Psihoonkologija i duhovnostizbornidoc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović510101,5
Duhovnost i psihičke bolestiizbornidoc. dr. sc. Marija Vučić Peitl510101,5
Napredna imunologija u kontekstu translacijske medicineizborniizv. prof. dr. sc. Felix Martinus Wensveen55151,5
Mehanizmi neuroplastičnosti mozga u neurorehabilitaciji: moderni pristupi i klinička budućnostizborninasl. izv. prof. dr. sc. Vlasta Đuranović5201,5
Pedijatrijska propedeutikaizbornidoc. dr. sc. Ana Milardović51551,5
Molekularna biologija u urologiji – praktična primjenaizborniizv. prof. dr. sc. Romano Oguić10151,5
Pedijatrijski kompendijizborniprof. dr. sc. Goran Palčevski15101,5
Traumatska ozljeda mozgaizborniprof. dr. sc. Željko Župan51281,5
Kirurško liječenje cerebrovaskularne bolestiizborniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević51551,5
Laparoskopija u abdominalnoj kirurgijiizborniizv. prof. dr. sc. Harry Grbas251,5
Derivacije urinarnog putaizborniizv. prof. dr. sc. Romano Oguić251,5
Personalizirana medicina i javno zdravstvo – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta Bilajac-Turina251,5
Estetska kirurgija glave i vrataizborniizv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić15101,5
Benigna hiperplazija prostate i kateterizacija mokraćnoga mjehuraizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Nanotehnologija u oftalmologijiizbornidoc. dr. sc. Goran Pelčić251,5
Psihoterapija u dječjoj i adolescentnoj psihijatrijiizbornidoc. dr.sc. Ana Kaštelan81341,5
Prevencija ovisnosti u adolescencijiizborniizv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero10151,5
Ozljede lokomotornog sustava djeceizborniizv. prof. dr. sc. Nado Bukvić15101,5
Umijeće raščlanjivanja i sastavljanja u znanosti: izrada konferencijskih priopćenja i sažetaka znanstvenih članakaizbornidoc. dr. sc. Nina Pereza251,5
Kako prepoznati česte i rijetke neurodegenerativne bolesti s parkinsonizmom?izbornidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić105101,5
Kako razlikovati demencije?izbornidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić105101,5
Neurostimulacije i neuromodulacije u neurodegenerativni m bolestimaizbornidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić105101,5
Anatomska sekcija topografskih regija glave i vrataizborniizv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas5201,5
Kirurgija malignih bolesti dojkeizbornidoc. dr. sc. Damir Grebić81251,5
Hitna stanja u otorinolaringologijiizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut51551,5
Temelji transplantacije bubrega i suvremena istraživanja – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Od eutanazije do distanazije – FV 9.07.19. ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Bubreg u trudnoći – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Lidija Orlić105101,5
Psihoterapijski pravci – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Marina Letica Crepulja105101,5
Dječja psihijatrija – izazovi i mogućnosti – FV 9.07.19. ne održava seizborninasl. doc. dr. sc. Rajna Knez10151,5
Kliničke i imunološke značajke transplantacije bubrega – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić10151,5
Patogeneza toplinskih ozljeda – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić5201,5
Animalni modeli u urološkim istraživanjima s kliničkom primjenom – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol251,5
Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostate – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Praktična primjena ultrazvuka u kirurgiji i urologiji – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol251,5
Akutno bubrežno oštećenje – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Lidija Orlić105101,5
Eksperimentalni razvoj protutijela – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš61451,5
Zdravstvena zaštita školske djece i adolescenata – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr.sc. Tatjana Čulina510101,5
Zlostavljanje i zanemarivanje djece – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Igor Prpić15101,5
Menadžer u zdravstvu – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Igor Prpić15101,5
Prehrana u dječjoj dobi – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Goran Palčevski251,5
Sve o koljenu – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Gordan Gulan15101,5
Posebnosti rehabilitacije osoba starije životne dobi – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler15551,5
Rinološka alergologija – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut55151,5
Aditivne tehnologije u ORL – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Dubravko Manestar251,5
Moć mirisa, izvor dobrog raspoloženja – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut55151,5
Habilitacija djece s cerebralnom paralizom – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Robotika u neurorehabilitaciji – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Neurorehabilitacija – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke Vrbanić10151,5
Život s multiplom sklerozom (rehabilitacijski postupak) – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Amputacija ekstremiteta nije kraj već novi početak (rehabilitacijski postupak) – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Život u tišini – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Marko Velepič510101,5
Stručna praksa IVizborni251,5
Znanstveni rad IVizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Ginekologija i opstetricija obavezniizv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski90803012
Sudska medicinaobavezniprof. dr. sc. Dražen Cuculić2029103
Obiteljska medicinaobavezniprof. dr. sc. Ines Diminić- Lisica30100306
Javno zdravstvoobavezniprof. dr. sc. Tomislav Rukavina3015154
Medicina radaobavezniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić15231,5
Kliničko prosuđivanjeobavezniprof. dr. sc. Srđan Novak24263
Klinička farmakologijaobavezniprof. dr. sc. Dinko Vitezić10453
Simulacija kliničkih vještinaobavezniprof. dr. sc. Alan Šustić877406
Medicinski engleski VIobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Hitna stanja u medicini IIobavezniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević21277
Liječničke vještine Iobaveznidoc. dr. sc. Zlatko Čubranić
doc. dr. sc. Goran Poropat
704
Liječničke vještine IIobaveznidoc. dr. sc. Branislava Popović
izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić
654
Izborni predmet 1obavezni251,5
Diplomski ispit i diplomski radobavezni1204
Popis izbornih predmeta:
Astma i alergijske bolesti u djece – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Srđan Banac81071,5
Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj251,5
Suradna psihijatrija – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta10151,5
Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Saša Ostojić10151,5
Mediji i zdravstvo: Medicinari i novinari-suparnici ili suradnici? – FV 9.02.2020. ne održava seizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Organizacija, planiranje i ekonomika zdravstva, uloga i ovlasti Liječničke komore i Liječničkog zbora – FV 9.02.2020. ne održava seizborninasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič15551,5
Patogeneza i molekularna patologija ginekoloških malignih bolesti i njihov klinički značaj – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Emina Babarović105101,5
Povratak u budućnost- integrativan pristup u suvremenoj pedijatriji – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Iva Bilić Čače2051,5
Ekološko zbrinjavanje medicinskog otpadaizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Fetus kao pacijentizbornidoc. dr. sc. Aleks Finderle105101,5
Plodnost i neplodnostizborniizv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski87101,5
Prenatalna dijagnostikaizborniprof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić15101,5
Vrat maternice i zdravlje ženeizbornidoc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer105101,5
“Dijete je otac čovjeku” – kliničke implikacije nedonošenosti u odrasloj dobi ne održava se – MIROVANJEizborninasl. izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo105101,5
Istraživački pristup etiologiji shizofrenijeizborniprof. dr. sc. Gordana Rubeša5201,5
Gerijatrijaizbornidoc. dr. sc. Branislava Popović15101,5
Rak nije mrakizborniprof. dr. sc. Jelena Roganović15101,5
Hitna stanja u pedijatriji kroz scenarijeizbornidoc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić51551,5
Debljina i trudnoćaizborniizv. prof. dr. sc. Tea Štimac15101,5
Osnove javnozdravstvene epidemiološke metodologije – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Operativni zahvati s minimalnom invazijom u ginekologiji – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Marko Klarić251,5
Sudska medicina i kardiovaskularni sustav – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Valter Stemberga2051,5
Klinička genetika – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Saša Ostojić14111,5
Bioetički aspekti forenzike – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Dražen Cuculić2051,5
Forenzička psihijatrija i pravo – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić105101,5
Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju ginekoloških malignih bolesti – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Ozren Mamula20231,5
Prirodni ljekoviti činitelji – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Nealkoholna masna bolest jetre kao multisistemna bolest – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Ivana Mikolašević105101,5
Hiperbarična oksigenacija u kliničkoj praksi – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Igor Barković15641,5
Pomorska i hiperbarična medicina – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Igor Barković18341,5
Hitna stanja u sudskoj medicini – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Dražen Cuculić10151,5
Obrada i klasična sudsko-medicinska identifikacija ljudskih posmrtnih ostataka – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Alan Bosnar10151,5
Ultrazvuk u nadzoru trudnoće – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Oleg Petrović251,5
Život i zdravlje u ruralnoj zajednici – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev32021,5
Odstupanja od Mendelovih zakona nasljeđivanja – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Smiljana Ristić69101,5
Izvanredna stanja kao javnozdravstveni problem – FV 9.02.2020. ne održava seizborninasl. doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer51551,5
Etika zdravstvene ekologije – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva SortaBilajac Turina251,5
Hitna psihijatrijska stanja – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Klementina Ružić105101,5
Stručna praksa Vizborni251,5
Znanstveni rad Vizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored mentora i studenata

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Medicinska fizika i biofizikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar3025206
Medicinska biologijaobavezniprof. dr. sc. Saša Ostojić44364010
Anatomijaobavezniprof. dr. sc. Romana Jerković561454022
Medicinska kemija i biokemija Iobavezniizv. prof. dr. sc. Marin Tota3530408
Uvod u medicinu i povijest medicineobavezniprof. dr. sc. Amir Muzur242
Socijalna medicinaobavezniprof. dr. sc. Tomislav Rukavina15202
Psihološka medicina Iobavezniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac1020102
Prva pomoć obavezniizv. prof. dr. sc. Alen Protić8121
Medicinski engleski Iobavezniizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniViktor Moretti, v. pred.601,5
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Uvod u e-učenjeizborniprof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle251,5
Prehrana – izvor zdravlja i bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Lara Batičić251,5
Freud ili pronađena psihoanalizaizbornidoc. dr. sc. Jasna Grković10151,5
Komunikacija i kvaliteta interpersonalnih odnosaizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić15101,5
Akademsko pisanjeizbornidoc. dr. sc. Vanja Pupovac251,5
Uvod u medicinsku etiku – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Regeneracijska medicinaizborniprof. dr. sc. Romana Jerković5201,5
Koža – naš najveći organizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Starčević-Klasan5201,5
Antropometrijaizborniprof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović4211,5
Uvod u robotikuizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Anatomska sekcija topografskih regija ruke i nogeizborniizv. prof. dr. sc. Olga Cvijanović Peloza10151,5
Klinička anatomija glaveizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Šoić-Vranić5201,5
Psihologija gluhoće – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Amir Muzur251,5
Anatomska podloga lezije spinalnih i kranijalnih živacaizborniprof. dr. sc. Snježana Bajek5201,5
Klinička anatomija zdjelice i ingvinalne regijeizborniprof. dr. sc. Ivana Marić5201,5
Osnove genetičkog inženjerstvaizbornidoc. dr. sc. Berislav Lisnić13121,5
Starenje skeletne muskulatureizborniizv. prof. dr. sc. Marina Nikolić5201,5
Fizička aktivnost i zdravo starenjeizbornidoc. dr. sc. Lovorka Bilajac55151,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Neuroanatomijaobavezniprof. dr. sc. Ivana Marić1512133
Neurofiziologijaobavezniprof. dr. sc. Natalia Kučić2816165
Histologija i embriologijaobavezniprof. dr. sc. Stipan Jonjić32444410
Biokemija IIobavezniprof. dr. sc. Robert Domitrović4234349
Fiziologija i patofiziologija Iobavezniprof. dr. sc. Pero Lučin3816125
Fiziologija i patofiziologija IIobavezniprof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan45403511
Imunologijaobavezniprof. dr. sc. Zlatko Trobonjača248184
Biostatistikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar15151,5
Medicinska informatikaobavezniprof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle10101,5
Uvod u znanstveni radobaveznidoc. dr. sc. Vanja Pupovac1551
Medicinska etikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić15302
Medicinski engleski IIobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniViktor Moretti, v. pred.601,5
Popis izbornih predmeta
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Tjeskoba i kako je se osloboditiizv. prof. dr. sc. Klementina Ružić510101,5
Medicinska citogenetika u praksiprof. dr. sc. Alena Buretić-Tomljanović69101,5
Stanja svijesti – ne održava se – MIROVANJEprof. dr. sc. Amir Muzur6191,5
Bioetika i kultura dijaloga u mediciniprof. dr. sc. Nada Gosić10151,5
Živjeti pod mikroskopomprof. dr. sc. Darinka Vučković251,5
Proteini i njihove modifikacijeprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš10961,5
Umjetna inteligencijadoc. dr. sc. Sven Maričić00251,5
Kongenitalne virusne infekcijeprof. dr. sc. Astrid Krmpotić81161,5
Endocitoza proteina – ne održava se – MIROVANJEprof. dr. sc. Natalia Kučić510101,5
Matične stanice i terapija stanicamaprof. dr. sc. Bojan Polić5201,5
Emocije, razvojni procesi i kreativnostizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Ljudska seksualnostnasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas251,5
Oksidacijski stres i antioksidansiprof. dr. sc. Robert Domitrović5201,5
Komuniciranje, prezentiranje, javno nastupanjedoc. dr. sc. Suzana Janković101051,5
Uvod u palijativnu skrbprof. dr. sc. Karmen Lončarek510101,5
Histološke tehnikeprof. dr. sc. Ester Pernjak-Pugel41291,5
Sportska fiziologijaprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić1871,5
Receptorski mehanizmi u patogenezi upale i septičkog šokaprof. dr. sc. Damir Muhvić44171,5
Prikaz kliničkih slučajeva u imunologijiprof. dr. sc. Zlatko Trobonjača10151,5
Etika javnog zdravstva – ne održava se – MIROVANJEnasl. prof. dr. sc. Iva Sorta Bilajac-Turina251,5
Uvod u znanstvenoistraživa čku čestitost u biomedicinidoc. dr. sc. Ksenija Baždarić251,5
Autoimune bolesti – patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušajiprof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan10151,5
Stručna praksa I251,5
Znanstveni rad I251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Fiziologija i patofiziologija IIIobavezniprof. dr. sc. Vesna Barac-Latas34254510
Patologijaobavezniprof. dr. sc. Elvira Mustač35908516
Farmakologijaobavezniprof. dr. sc. Gordana Pelčić30158510
Medicinska mikrobiologija i parazitologijaobavezniprof. dr. sc. Maja Abram3030308
Klinička propedeutikaobavezniprof. dr. sc. Alen Ružić50706
Psihološka medicina IIobavezniizv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta520102
Fizika medicinske dijagnostike obavezniizv. prof. dr. sc. Slaven Jurković691
Medicinski engleski IIIobavezniizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Izborni predmet 4obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Obitelj u zdravlju i bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Kako komunicirati s gluhim pacijentima – ne održava se – MIROVANJEizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić251,5
Otrovne biljke i životinje našeg kraja – ne održava seizborni2141,5
Imunofiziologija i imunopatofiziologija trudnoćeizborniprof. dr. sc. Gordana Laškarin10151,5
Aditivne tehnologijeizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Anatomska sekcija topografskih regija toraksa i abdomenaizborniizv. prof. dr. sc. Olga Peloza10151,5
Imunološki sustav i starenjeizbornidoc. dr. sc. Ilija Brizić9881,5
Propedeutika kliničke etike – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Klinička bioetikaizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić251,5
Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetimaizborniprof. dr. sc. Siniša Volarević251,5
Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima u mediciniizborniizv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković84131,5
Droge i mozak – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Amir Muzur6191,5
Upotreba visokopropusnih metoda genomike i proteomike u medicinskoj dijagnosticiizborninasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Mihalek510101,5
Prekanceroze u dojciizborniprof. dr. sc. Elvira Mustač10151,5
Medicina utemeljena na dokazimaizbornidoc. dr. sc. Martina Mavrinac105101,5
Epigenetika u zdravlju i bolestiizbornidoc. dr. sc. Sanja Dević Pavlić5201,5
Patogeneza zaraznih bolestiizborniizv. prof. dr. sc. Marina Bubonja Šonje251,5
Tuberkuloza – prošlost i sadašnjostizborniizv. prof. dr. sc. Brigita Tićac251,5
Uloga HLA gena u transplantaciji organa i dijagnostici autoimunih bolestiizborniprof. dr. sc. Sanja Balen51551,5
Robotika u mediciniizbornidoc. dr. sc. Sven Maričić251,5
Metode imunoanalize proteinaizborniprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš10961,5
Lokalni anestetici i imunološki sustavizborninasl. doc. dr. sc. Miroslav Župčić15101,5
COVID-19: nova patofiziološka noksaizborniprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić2051,5
Melanom kožeizborniprof. dr. sc. Gordana Zamolo10151,5
Antibiotici žrtve vlastitog uspjehaizborniprof. dr. sc. Maja Abram251,5
Primjenjena mikrobiologijaizborniprof. dr. sc. Marina Šantić251,5
Kardiovaskularni biomarkeri–od molekule do kliničke primjeneizbornidoc. dr. sc. Teodora Zaninović-Jurjević75131,5
Istraživačka virologijaizbornidoc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić11861,5
Bol – uzroci, dijagnoza i liječenjeizborniizv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović251,5
Osnove citopatologijeizbornidoc. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič5201,5
Stručna praksa IIizborni251,5
Znanstveni rad IIizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatusNositeljPVSECTS
Interna medicinaobavezniprof. dr. sc. Luka Zaputović602109018
Radiologijaobavezniprof. dr. sc. Damir Miletić3030103,5
Nuklearna medicinaobaveznidoc. dr. sc. Tatjana Bogović Crnčić121262
Neurologijaobaveznidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić2030354,5
Psihijatrijaobavezniprof. dr. sc. Gordana Rubeša1838405
Infektologija s kliničkom mikrobiologijomobavezniprof. dr. sc. Ivica Pavić5040508
Dermatovenerologijaobavezniprof. dr. sc. Larisa Prpić Massari2030103
Klinička onkologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić15152
Hitna stanja u medicini Iobavezniizv. prof. dr. sc. Goran Hauser1297
Medicinski engleski IVobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Izborni predmet 3obavezni251,5
Izborni predmet 4obavezni
Popis izbornih predmeta:
Helicobacter pylori infekcijaizborniprof. dr. sc. Davor Štimac8171,5
Toksikologijaizborniprof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić251,5
Propedeutika ortopedijeizborniprof. dr. sc. Branko Šestan251,5
Patologija posteljice – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Sanja Štifter101051,5
Animalni modeli humanih bolestiizborniprof. dr. sc. Bojan Polić5201,5
O zdravlju drugačije – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Nada Gosić10151,5
Klinička seksologijaizborninasl. doc .dr. sc. Goran Arbanas251,5
Ekonomski aspekti zdravstvaizborniizv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac55151,5
Kako slušati i govoriti s pacijentomizbornidoc. dr.sc. Tatjana Čulina510101,5
Suportivna skrb u onkoloških bolesnikaizborniprof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana2051,5
Jetra u žena: utjecaj hormonalnih, metaboličkih i imunoloških čimbenikaizborniprof. dr. sc. Sandra Milić105101,5
Celijakija u odraslihizborniprof. dr. sc. Brankica Mijandrušić-Sinčić510101,5
Hitna stanja u hematologijiizborniprof. dr. sc. Toni Valković5201,5
Molekularne metode u hematopatologijiizbornidoc. dr. sc. Ita Hadžisejdić105101,5
Kvaliteta života onkoloških i hematoloških bolesnikaizbornidoc. dr. sc. Duška Petranović510101,5
Mehanizam djelovanja probiotičkih mikroorganizamaizborniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin5201,5
Uvod u medicinsko odlučivanjeizborniprof. dr.sc. Lidija Bilić-Zulle5201,5
Kronična bubrežna bolestizborniprof. dr. sc. Sanjin Rački15101,5
Kardiovaskularni kontinuumizborniprof. dr. sc. Viktor Peršić101051,5
Klinički aspekti disfunkcije endotelaizborniprof. dr. sc. Viktor Peršić75131,5
Slikovne metode u gastroenterologijiizborninasl. prof. dr. sc. Marko Banić105101,5
Klinička prehrana i dijetoterapija – ne održava se – MIROVANJEizborniprof. dr. sc. Alen Ružić75131,5
Humani papiloma virus i preneoplasične i neoplasične promjene vrata materniceizborniprof. dr. sc. Senija Eminović10151,5
Anatomija u kliničkom pregleduizbornidoc. dr. sc. Tanja Ćelić5201,5
Medicina ronjenja za praktičareizborninasl. prof. dr. sc. Nadan Petri15641,5
Pozitronska emisijska tomografijaizborninasl. izv. prof. dr. sc. Antonija Balenović105101,5
Alergijske i autoimune bolesti u dermatologijiizborniprof. dr. sc. Larisa Prpić Massari105101,5
Adolescencija – suvremene koncepcije odrastanjaizborniizv. prof. dr. sc. Mirjana Graovac10151,5
Interdisciplinarni pristup dermatoonkologijiizborniprof. dr. sc. Marija Kaštelan105101,5
Medicina i pravo – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Kako čitati elektrokardiogram u svakodnevnoj praksi?izborniprof. dr. sc. Luka Zaputović10151,5
Medikamentozni egzantemi i kožne nuspojave lijekovaizborniizv. prof. dr. sc. Sandra Peternel251,5
Stigma u psihijatrijiizbornidoc. dr. sc. Daniela Petrić251,5
Stručna praksa IIIizborni251,5
Znanstveni rad IIIizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Kirurgijaobavezniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević401185011
Urologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol152252
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenjeobavezniprof. dr. sc. Alan Šustić12704
Neurokirurgijaobavezniprof. dr. sc. Darko Ledić8841
Fizikalna i rehabilitacijska medicinaobavezniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić22152
Ortopedijaobavezniprof. dr. sc. Branko Šestan30323,5
Pedijatrijaobavezniprof. dr. sc. Jelena Roganović451027011
Oftalmologijaobavezniprof. dr. sc. Damir Kovačević36263,5
Otorinolaringologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut3030154,5
Maksilofacijalna kirurgija i stomatologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić22102
Transfuzijska medicinaobavezniprof. dr. sc. Sanja Balen2051,5
Medicinska genetikaobaveznidoc. dr. sc. Nina Pereza1911153
Medicinska sociologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Iva Rinčić10101
Epidemiologijaobavezniprof. dr. sc. Branko Kolarić3015153,5
Zdravstvena ekologija obavezniprof. dr. sc. Vladimir Mićović2015152,5
Medicinski engleski Vizv. prof. dr. sc. Arijana Krišković201
Izborni predmet 1obavezni251,5
Izborni predmet 2obavezni251,5
Popis izbornih predmeta:
Pretilost – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Gordana Rubeša510101,5
Neurokognitivna rehabilitacija u psihijatriji – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić105101,5
Kako živjeti sa sustavnom reumatskom bolešću – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Srđan Novak10151,5
Živjeti s dijabetesom – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Dubravka Jurišić- Eržen15461,5
Dijagnostička magnetska rezonancija – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Damir Miletić10151,5
Dijagnostika i liječenje bolnih stanja kralježnice minimalno invazivnim procedurama – FV 9.07.19. ne održava seizborninasl. izv. prof. dr. sc. Karlo Houra2051,5
Osnove seksualne medicine – multidisciplinarni pristup – FV 9.07.19. ne održava seizborninasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič251,5
Kako provesti istraživanje – FV 9.07.19. ne održava se u psihijatriji?izbornidoc. dr. sc. Marina Letica Crepulja251,5
Psihoonkologija i duhovnost – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Ivana Ljubičić Bistrović510101,5
Duhovnost i psihičke bolesti – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Marija Vučić Peitl510101,5
Molekularna biologija u urologiji – praktična primjena – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Romano Oguić10151,5
Pedijatrijski kompendij – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Goran Palčevski15101,5
Traumatska ozljeda mozga – FV 9.07.19. ne održava seizborniprof. dr. sc. Željko Župan51281,5
Kirurško liječenje cerebrovaskularne bolestiizborniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević51551,5
Laparoskopija u abdominalnoj kirurgiji – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Harry Grbas251,5
Derivacije urinarnog putaizborniizv. prof. dr. sc. Romano Oguić251,5
Personalizirana medicina i javno zdravstvo – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta Bilajac-Turina251,5
Estetska kirurgija glave i vrata – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Margita Belušić-Gobić15101,5
Benigna hiperplazija prostate i kateterizacija mokraćnoga mjehura – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Nanotehnologija u oftalmologiji – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Goran Pelčić251,5
Psihoterapija u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr.sc. Ana Kaštelan81341,5
Prevencija ovisnosti u adolescenciji – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero10151,5
Ozljede lokomotornog sustava djece – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Nado Bukvić15101,5
Umijeće raščlanjivanja i sastavljanja u znanosti: izrada konferencijskih priopćenja i sažetaka znanstvenih članaka – ne održava se – MIROVANJEizbornidoc. dr. sc. Nina Pereza251,5
Kako prepoznati česte i rijetke neurodegenerativne bolesti s parkinsonizmom? – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić105101,5
Kako razlikovati demencije? – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Vladimira Vuletić105101,5
Neurostimulacije i neuromodulacije u neurodegenerativni m bolestima – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc.dr.sc. Vladimira Vuletić105101,5
Anatomska sekcija topografskih regija glave i vrata – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Juraj Arbanas5201,5
Medicina pomorstva za moreljupce – FV 9.07.19. ne održava seizborninasl. prof. dr. sc. Nadan Petri15641,5
Kirurgija malignih bolesti dojke – FV 9.07.19. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Damir Grebić81251,5
Hitna stanja u otorinolaringologiji – FV 9.07.19. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut51551,5
Temelji transplantacije bubrega i suvremena istraživanjaizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Od eutanazije do distanazije – FV 9.07.19. ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Bubreg u trudnoćiizborniizv. prof. dr. sc. Lidija Orlić105101,5
Psihoterapijski pravciizbornidoc. dr. sc. Marina Letica Crepulja105101,5
Dječja psihijatrija – izazovi i mogućnostiizborninasl. doc. dr. sc. Rajna Knez10151,5
Kliničke i imunološke značajke transplantacije bubrega – FVizborniizv. prof. dr. sc. Stela Živčić- Ćosić10151,5
Patogeneza toplinskih ozljedaizborniprof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić5201,5
Animalni modeli u urološkim istraživanjima s kliničkom primjenomizborniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol251,5
Rano otkrivanje i liječenje karcinoma prostateizborniizv. prof. dr. sc. Dean Markić251,5
Praktična primjena ultrazvuka u kirurgiji i urologijiizborniizv. prof. dr. sc. Josip Španjol251,5
Akutno bubrežno oštećenjeizborniizv. prof. dr. sc. Lidija Orlić105101,5
Eksperimentalni razvoj protutijelaizborniprof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš61451,5
Zdravstvena zaštita školske djece i adolescenataizbornidoc. dr.sc. Tatjana Čulina510101,5
Zlostavljanje i zanemarivanje djeceizborniprof. dr. sc. Igor Prpić15101,5
Menadžer u zdravstvuizborniprof. dr. sc. Igor Prpić15101,5
Prehrana u dječjoj dobiizborniprof. dr. sc. Goran Palčevski251,5
Sve o koljenuizborniprof. dr. sc. Gordan Gulan15101,5
Posebnosti rehabilitacije osoba starije životne dobiizborniizv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler15551,5
Rinološka alergologijaizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut55151,5
Aditivne tehnologije u ORLizbornidoc. dr. sc. Dubravko Manestar251,5
Moć mirisa, izvor dobrog raspoloženja – FVizborniizv. prof. dr. sc. Tamara Braut55151,5
Habilitacija djece s cerebralnom paralizomizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Robotika u neurorehabilitacijiizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Neurorehabilitacijaizborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke Vrbanić10151,5
Život s multiplom sklerozom (rehabilitacijski postupak)izborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Amputacija ekstremiteta nije kraj već novi početak (rehabilitacijski postupak)izborniprof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić10151,5
Život u tišini – FVizbornidoc. dr. sc. Marko Velepič510101,5
Stručna praksa IVizborni251,5
Znanstveni rad IVizborni251,5

Ishodi učenja

Raspored nastave i ispitnih rokova

Izborni predmeti:

Termini održavanja nastave izbornih predmeta

Popis studenata po izbornim predmetima

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Ginekologija i opstetricijaobavezniprof. dr. sc. Herman Haller90803012
Sudska medicinaobavezniprof. dr. sc. Dražen Cuculić2029103
Obiteljska medicinaobavezniprof. dr. sc. Ines Diminić- Lisica30100306
Javno zdravstvoobavezniprof. dr. sc. Tomislav Rukavina3015154
Medicina radaobavezniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić15231,5
Kliničko prosuđivanjeobavezniprof. dr. sc. Srđan Novak24263
Klinička farmakologijaobavezniprof. dr. sc. Dinko Vitezić10453
Simulacija kliničkih vještinaobavezniprof. dr. sc. Alan Šustić877406
Medicinski engleski VIobavezniizv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha201
Hitna stanja u medicini IIobavezniprof. dr. sc. Miljenko Kovačević21277
Liječničke vještine Iobaveznidoc. dr. sc. Zlatko Čubranić
doc. dr. sc. Goran Poropat
704
Liječničke vještine IIobaveznidoc. dr. sc. Branislava Popović
izv. prof. dr. sc. Gordana Pelčić
654
Izborni predmet 1obavezni251,5
Diplomski ispit i diplomski radobavezni1204
Popis izbornih predmeta:
Astma i alergijske bolesti u djeceizborniprof. dr. sc. Srđan Banac81071,5
Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskojizborniizv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj251,5
Suradna psihijatrijaizborniizv. prof. dr. sc. Ika Rončević-Gržeta10151,5
Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačajaizborniprof. dr. sc. Saša Ostojić10151,5
Mediji i zdravstvo: Medicinari i novinari –suparnici ili suradnici?izborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Sociologija seksualnog zlostavljanja djece – ne održava se – MIROVANJEizborniizv. prof. dr. sc. Iva Rinčić251,5
Organizacija, planiranje i ekonomika zdravstva, uloga i ovlasti Liječničke komore i Liječničkog zboraizborninasl. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič15551,5
Patogeneza i molekularna patologija ginekoloških malignih bolesti i njihov klinički značajizbornidoc. dr. sc. Emina Babarović105101,5
Povratak u budućnost – integrativan pristup u suvremenoj pedijatrijiizbornidoc. dr. sc. Iva Bilić Čače2051,5
Ekološko zbrinjavanje medicinskog otpada – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Fetus kao pacijent – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Aleks Finderle105101,5
Plodnost i neplodnost – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski87101,5
Prenatalna dijagnostika – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić15101,5
Vrat maternice i zdravlje žene – ne održava se MIROVANJEizbornidoc. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer105101,5
“Dijete je otac čovjeku” – kliničke implikacije nedonošenosti u odrasloj dobi – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo105101,5
Istraživački pristup etiologiji shizofrenije – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Gordana Rubeša5201,5
Gerijatrija – ne održava se – MIROVANJEizbornidoc. dr. sc. Zdenka Barićev-Novaković15101,5
Rak nije mrak – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Jelena Roganović15101,5
Osnove javnozdravstvene epidemiološke metodologije – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Operativni zahvati s minimalnom invazijom u ginekologiji – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Herman Haller251,5
Sudska medicina i kardiovaskularni sustav – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Valter Stemberga2051,5
Klinička genetika – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Saša Ostojić14111,5
Bioetički aspekti forenzike – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Dražen Cuculić2051,5
Forenzička psihijatrija i pravo – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić105101,5
Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju ginekoloških malignih bolesti – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Ozren Mamula20231,5
Prirodni ljekoviti činitelji – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović251,5
Nealkoholna masna bolest jetre kao multisistemna bolest – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Ivana Mikolašević105101,5
Hiperbarična oksigenacija u kliničkoj praksi – FV 9.02.2020. ne održava seizborninasl. prof. dr. sc. Nadan Petri15641,5
Pomorska i hiperbarična medicina – FV 9.02.2020. ne održava seizbornidoc. dr. sc. Igor Barković18341,5
Hitna stanja u sudskoj medicini – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Dražen Cuculić10151,5
Obrada i klasična sudsko-medicinska identifikacija ljudskih posmrtnih ostataka – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Alan Bosnar10151,5
Ultrazvuk u nadzoru trudnoće – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Oleg Petrović251,5
Život i zdravlje u ruralnoj zajednici – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev32021,5
Odstupanja od Mendelovih zakona nasljeđivanja – FV 9.02.2020. ne održava seizborniprof. dr. sc. Smiljana Ristić69101,5
Izvanredna stanja kao javnozdravstveni problem – FV 9.02.2020. ne održava seizborninasl. doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer51551,5
Etika zdravstvene ekologije – ne održava se – MIROVANJEizborninasl. prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina251,5
Hitna psihijatrijska stanja – FV 9.02.2020. ne održava seizborniizv. prof. dr. sc. Klementina Ružić105101,5
Stručna praksa Vizborni251,5
Znanstveni rad Vizborni251,5

Obavijesti

 • Natječaj za demonstratore na Katedri za internu medicinu

  PREDMET: KLINIČKA PROPEDEUTIKA NA HRVATSKOM I ENGLESKOM JEZIKU Zamolbe za demonstratore primat će se zaključno do petka, 17. veljače 2023. godine. Zamolbe se šalju isključivo na e-mail adresu  dragana.pauletic@medri.uniri.hr Potrebno je dostaviti zamolbu s podatkom o ocjeni iz navedenog kolegija i ukupnim prosjekom ocjena te motivacijsko pismo. Molimo da mailove šaljete isključivo sa mail adresa […]

  Pročitaj više

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content