Obiteljska medicina

Voditeljica studija Obiteljska medicinaprof. dr. sc. Ines Diminić-Lisica, dr. med. 
elektronička pošta: ines.diminic.lisica@medri.uniri.hr


Temeljni razlog pokretanja ovog studija jeste činjenica da u zemljama Europske unije nalazimo puno veću zastupljenost specijalista obiteljske medicine u odnosu na Hrvatsku, iz čega proizlazi i povećana potreba za obrazovanjem liječnika opće prakse u specijalizaciji obiteljske medicine. Zahtjevi našeg javnog, prvenstveno privatnog sektora u domovima zdravlja su jako veliki. Pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci postoji Katedra za obiteljsku medicinu s educiranim nastavnicima koji su sposobni omogućiti stjecanje vještina, kompetencija i znanja za buduće specijaliste obiteljske medicine te ih naučiti najnovijim znanstvenim spoznajama. Studij traje dva semestra i student završetkom studija stječe ukupno 60 ECTS bodova.

Polaznik završetkom studija stječe specifične kompetencije usvajanjem teorijskih i praktičnih osnova za znanstveno proučavanje i praćenje zdravlja i bolesti na temelju koncepta jedinstvene medicine i kontinuirane zaštite pojedinaca i obitelji. Student je sposoban analizirati suvremene zdravstvene probleme i definirati opseg činjenica, metoda i problema kojima se bavi liječnik opće medicine, a posebno epidemiološku, dispanzersku i patronažnu metodu rada. Student tijekom studija usvaja metode analize zdravstvenog stanja populacije i odabiranja zdravstvenih intervencija te uvježbava tehnike tih aktivnosti u svom djelokrugu rada ne odvajajući zdravstvene probleme od radnih, obiteljskih, psiholoških i socijalnih. Također, ovim studijskim programom student stječe i opće kompetencije planiranja, koordiniranja i evaluacije zdravstvene zaštite svoje populacije i s njom povezuje sve elemente zdravstvenog sustava te razvija sposobnost stalne horizontalne i vertikalne komunikacije i rada u timu. Student također stječe spoznaje o ekonomskim odnosima u zdravstvu te sposobnost da samostalno i kontinuirano provodi stručno usavršavanje.

Po završetku studija i obveza koje nalaže specijalizacija student stječe naziv specijalist obiteljske medicine. Uz završetak i polaganje svih kolegija na studiju, student je obvezan završiti praktični dio specijalizacije određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Osim diplome o završenom sveučilišnome specijalističkom studiju, polaznik ne stječe poseban akademski naziv.

Ažurirano 21.09.2023.

Skip to content