Sanitarno inženjerstvo

Nositelj i izvoditelj studijskog programa: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (javno visoko učilište), na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tip studijskog programa: sveučilišni

Razina studijskog programa: prijediplomski

Područje studija: biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija: redoviti studij

Predviđeno trajanje studija: 3 godine, 180 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi: hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva (univ. bacc. sanit. ing.)

Akademski/stručni naziv na engleskom: University Bachelor of Environmental and Public Health (B.EPH)

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu)

Pristup daljnjim razinama studija: Po završetku Sveučilišnog prijediplomskog studija Sanitarno inženjerstvo studiranje se može nastaviti na Sveučilišnom diplomskom studiju Sanitarno inženjerstvo te ostalim srodnim diplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

Mogućnost zapošljavanja: Program studija usklađen je s potrebama tržišta, a popis mogućih poslodavaca i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruga uključuje zapošljavanje u: zdravstvenim ustanovama; komunalnim i javnim poduzećima te tijelima državne uprave i lokalne samouprave (u prvome redu sanitarnoj inspekciji); ustanovama ovlaštenim za rad s otrovima i za provođenje mjera DDD; ustanovama za kontrolu kvalitete hrane, vode i zraka te procjenu utjecaja različitih djelatnosti na okoliš; prehrambenoj i farmaceutskoj industriji; trgovačkim društvima; nastavnim/znanstvenoistraživačkim ustanovama; privatnoj praksi.

Profesionalni status: reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/09, 45/11, 74/14, 82/15, 70/19 i 47/20), a temeljem odluke Ministarstva zdravstva RH iz 2013. godine, diplomanti ovog studija, odnosno prvostupnici struke, uvršteni su u zdravstveno osoblje. Time su standardizirane međunarodne stručne kompetencije, naziv struke (environmental and public health profession) te stupanj prijediplomskog obrazovanja (Bachelor of Environmental and Public Health).

IU1. Povezivati i primjenjivati znanja iz temeljnih prirodnih i medicinskih znanosti u mjeri koja omogućava znanstveni pristup u rješavanju problema na području sanitarne djelatnosti.

IU2. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke potrebne za istraživanje rizičnih čimbenika na zdravlje ljudi primjenom stečenih znanja iz kemije.

IU3. Kritički prosuđivati točnost i preciznost te pravilno tumačiti eksperimentalno dobivene fizikalne i kemijske podatke.

IU4. Primijeniti načela termodinamike, elektrokemije, kemijske kinetike i spektroskopije pri odabiru i tumačenju rezultata fizikalno-kemijskih metoda koje se koriste za praćenje stanja okoliša.

IU5. Primijeniti stečena znanja o građi i funkciji ljudskog tijela u prevenciji bolesti i unaprjeđenju zdravlja.

IU6. Povezati građu biološki važnih molekula s kemijskim reakcijama i promjenama u metaboličkim procesima i opisati pojedine sastojke hrane od njezina unosa, apsorpcije i značenja za organizam.

IU7. Opisati, objasniti i analizirati učinke okolišnih čimbenika na fiziološku funkciju pojedinoga organskog sustava radi očuvanja zdravlja.

IU8. Organizirati i provesti zdravstveni i sanitarni nadzor uz primjenu etičkih, zakonskih i poslovnih smjernica i načela.

IU9. Objasniti i primijeniti zakonske propise i stručne smjernice iz područja zdravstvene zaštite te iz specifičnih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnosti integriranih u područje sanitarne djelatnosti.

IU10. Definirati mikroorganizme uzročnike bolesti, objasniti i povezati njihove izvore i put prijenosa, opisati tijek bolesti, odabrati odgovarajuće metode identifikacije uzročnika te odabrati i primijeniti odgovarajuće mjere za njihovo suzbijanje.

IU11. Prikupiti, obrađivati i analizirati rezultate kontrole faktora čimbenika okoliša (monitoring) te odrediti i provoditi odgovarajuće mjere prevencije bolesti i unaprjeđenja zdravlja.

IU12. Primijeniti osnovna znanja o postupcima obrade hrane, procjene kvalitete hrane te osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane u cilju prevencije bolesti povezanih s opasnostima iz hrane.

IU13. Razlikovati i objasniti vrste odgovora organizma na toksične podražaje (izravno toksično djelovanje – oštećenje tkiva; biokemijsko oštećenje; farmakološki ili fiziološki učinci).

IU14. Provoditi zdravstvenu zaštitu na interdisciplinarnom i multidisciplinarnom nivou, osmišljavati i provoditi javnozdravstvene projekte i kampanje.

IU15. Primijeniti teorijske osnove molekularnih tehnologija u medicini, biotehnologiji i sanitarnoj djelatnosti.

IU16. Organizirati i nadzirati provedbe odgovarajućih epidemioloških mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti.

IU17. Primijeniti znanja o biologiji insekata i glodavaca u njihovom suzbijanju sukladno zakonskim odredbama te procijeniti opravdanost i sigurnost uporabe kemijskih sredstava za njihovo suzbijanje.

IU18. Koristiti informacijsku tehnologiju i baze podataka te odabrati i primijeniti odgovarajuće statističke metode u svrhu nadopune znanja i vještina.

IU19. Prepoznati osobna područja interesa unutar sanitarne djelatnosti temeljem nadopune znanja s iskustvima iz stručne prakse.

IU20. Razviti strategije učenja potrebne za nastavak studiranja na diplomskom studiju te svijest o potrebi cjeloživotnog učenja.*

*Ishodi učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih obveza, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja navedeni su u opisu svakoga pojedinog predmeta iz studijskog programa.

Upis na Sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 

Upisna kvota: 30 redovitih studenata (državljani EU) i 3 studenta stranih državljana  

Prijave  

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta u Rijeci za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju predmeta:

  • Matematika na razini B – 25 % upisnih bodova
  • Hrvatski jezik na razini B – 25 % upisnih bodova
  • strani jezik na razini B – 25 % upisnih bodova

te položen jedan izborni predmet (Biologija, Kemija ili Fizika) – 40 % upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %

Druga posebna postignuća

PostignućeVrjednovanje
Završena srednja škola za sanitarne tehničare s najmanjim prosjekom 4,55,00 %
Završena srednja škola za ekološke tehničare s najmanjim prosjekom 4,55,00 %
Završena srednja škola za kemijske tehničare s najmanjim prosjekom 4,55,00 %

Upisi  

  • ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2023.
  • jesenski rok: 19. i 20. rujna 2023.

Preduvjet za upis:

  • pohađanje predmeta Biologija, Kemija i Fizika najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
  • liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa).

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Parcijalni testovi

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Matematikaobaveznidoc. dr. sc. Ivan Dražić4530159
Biologijaobavezniizv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević3020125
Opća i anorganska kemijaobaveznidoc. dr. sc. Mirna Petković Didović50353510
Fizika i biofizikaobavezniprof. dr. sc. Gordana Žauhar3030307,5
Osnove anatomije i histologijeobavezniizv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić
prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel
30/154,5
Zdravstvena informatikaobavezniizv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić1015153
Komunikacija i kvaliteta interpersonalnih odnosa za sanitarne inženjereobavezniprof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić101051,5
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvuobaveznidr. sc. Matea Butković, predavač/15152
Analitička kemijaobavezniizv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić50552511
Bioetikaobaveznidoc. dr. sc. Igor Eterović15/152
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniviši predavač Viktor Moretti, prof./60/1,5
Izborni predmet 1izborni///1,5
Izborni predmet 2izborni///1,5
Život pod mikroskopomizborniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin//301,5
Teratogeni čimbenici okolišaizborniprof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel//251,5
Komparativna citogenetikaizbornidoc. dr. sc. JadrankaVraneković95111,5
Metode mikroskopije u mikrobiologijiizborniprof. dr. sc. Marina Šantić66181,5

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Parcijalni testovi

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Organska kemija obavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić5030258,5
Fiziologija s patofiziologijomobaveznidoc. dr. sc. Božena Ćurko-Cofek3030 307,5
Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja obavezniizv. prof. dr. sc. Slaven Jurković 1530 /4
Uvod u znanstveni radobaveznidoc. dr. sc. Vanja Pupovac15/152
Biokemijaobaveznidoc. dr. sc. Jelena Marinić3015307
Higijena prehraneobavezniizv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj2010153
Medicina rada obavezniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić25015103
Mikrobiologija s parazitologijomobavezniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin3030158
Opća ekologija obaveznidoc. dr. sc. Jadranka Vraneković1535104
Zdravstvena statistika obavezniprof. dr. sc. Gordana Žauhar2025/4
Zakonski propisi u sanitarnom nadzoruobaveznidoc. dr. sc. Željko Linšak2515203
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvu obaveznidr. sc. Matea Butković/15152
Tjelesna i zdravstvena kultura obavezniviši predavač, Viktor Moretti, prof./60/1,5
Izborni predmet 1izborni
Izborni predmet 2izborni
Metali u biološkim procesimaizborniizv. prof. dr. sc. Marin Tota//301,5
Osnove imunologijeizborniprof. dr. sc. Vesna Barac-Latas //201,5
Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima izborniizv. prof. dr. sc. Neva Girotto //301,5
Uzorkovanje hrane i okoliša izborniizv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić //301,5
Znanstveni rad Iizbornirazni voditelji/2051,5

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Parcijalni testovi

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Molekularna medicina i biotehnologija obavezni
prof. dr. sc. Siniša Volarević

30

60

60

7
Fizikalna kemija obavezni
prof. dr. sc. Srećko Valić
5030258
Mikrobiologija hrane obavezniprof. dr. sc. Marina Šantić1535154
Infektologija obaveznidoc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grubeša 200203
Osnovna znanja iz DDD obaveznidoc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak3015/3
Stručna praksa obaveznidoc. dr. sc. Željko Linšak /60155
Mikrobiologija vodaobavezniprof. dr. sc. Marina Šantić1016103
Opća toksikologijaobaveznidoc. dr. sc. Petra Dolenec 15624 3
Uvod u prehrambene tehnologijeobavezniprof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24/62,5
Epidemiologija obaveznidoc. dr. sc. Vanja Tešić 3030306
Javno zdravstvoobavezniizv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev1515102,5
Izborni predmet 1izborni///1,5
Izborni predmet 2izborni///1,5
Mikrobni toksini*izborni
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
//301,5
Zaštita na raduizborniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić//301,5
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologijeizborniprof. dr. sc. Ines Brajac//301,5
Medicinski otpadizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović//301,5
Prirodni ljekoviti činiteljiizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović //301,5
Proteini i rekombinantni proteini-proizvodnja i analiza izborniizv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš106141,5
Toksikologija hrane i prehrane izbornidoc. dr. sc. Jelena Marinić 10/201,5
Oportunistički patogeni u ustanovama zdravstvene skrbiizborniprof. dr. sc. Ivana Gobin5/201,5
Znanstveni rad IIizbornirazni voditelji/2051,5

*kolegij je u mirovanju u ak.god. 2022/23.

Mentori

doc. dr. sc. Mirna Petković Didović
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

doc. dr. sc. Jadranka Vraneković
Zavod za biologiju i medicinsku genetiku

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Matematikaobaveznidoc. dr. sc. Ivan Dražić4530159
Biologijaobavezniprof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić3020125
Opća i anorganska kemijaobaveznidoc. dr. sc. Mirna Petković Didović50353510
Fizika i biofizikaobavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar3030301,5
Osnove anatomije i histologijeobavezniizv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić
prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel
30/154,5
Zdravstvena informatikaobaveznidoc. dr. sc. Ksenija Baždarić1015153
Komunikacija i kvaliteta interpersonalnih odnosa za sanitarne inženjereobavezniprof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić101051,5
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvuobaveznidr. sc. Matea Butković, predavač/15152
Analitička kemijaobavezniizv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić50552511
Bioetikaobavezniprof. dr. sc. Nada Gosić15/152
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezniviši predavač, Viktor Moretti, prof./60/1,5
Izborni predmet 1izborni///1,5
Izborni predmet 2izborni///1,5
Život pod mikroskopomizborniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin//301,5
Teratogeni čimbenici okolišaizborniprof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel//251,5
Komparativna citogenetikaizbornidoc. dr. sc. Jadranka Vraneković95111,5
Metode mikroskopije u mikrobiologijiizborniprof. dr. sc. Marina Šantić66181,5

Mentori

prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku

doc. dr. sc. Dalibor Broznić
Zavod za kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Organska kemija obavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić5030258,5
Fiziologija s patofiziologijomobavezniizv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac3030 307,5
Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja obaveznidoc. dr. sc. Slaven Jurković 1530 /4
Uvod u znanstveni radobaveznidoc. dr. sc. Vanja Pupovac15/152
Biokemijaobaveznidoc. dr. sc. Jelena Marinić3015307
Higijena prehraneobavezniizv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj2010153
Medicina rada obavezniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić25015103
Mikrobiologija s parazitologijomobavezniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin3030158
Opća ekologija obaveznidoc. dr. sc. Jadranka Vraneković1535104
Zdravstvena statistika obavezniizv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar2025/3,5
Zakonski propisi u sanitarnom nadzoruobavezniprof. dr. sc. Vladimir Mićović Doc. dr. sc. Željko Linšak
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvu obaveznidr. sc. Matea Butković/15152
Tjelesna i zdravstvena kultura obavezniviši predavač, Viktor Moretti, prof./60/1,5
Izborni predmet 1izborni
Izborni predmet 2izborni
Metali u biološkim procesimaizborniizv. prof. dr. sc. Marin Tota//301,5
Osnove imunologijeizborniprof. dr. sc. Vesna Barac-Latas //201,5
Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima izborniizv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković //301,5
Uzorkovanje hrane i okoliša izborniizv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić //301,5
Oportunistički patogeni u ustanovama zdravstvene skrbi izborniizv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 5/201,5
Znanstveni rad Iizbornirazni voditelji/2051,5

Mentori

doc. dr. sc. Mateja Ožanić
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju

doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak
Katedra za zdravstvenu ekologiju

Kolegiji

KolegijStatus kolegijaNositeljPVSECTS
Molekularna medicina i biotehnologija obavezni
prof. dr. sc. Siniša Volarević

30

60

60

7
Fizikalna kemija obavezni
prof. dr. sc. Srećko Valić
5030258
Mikrobiologija hrane obavezniprof. dr. sc. Marina Šantić1535154
Infektologija obaveznidoc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grubeša 200203
Osnovna znanja iz DDD obaveznidoc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak3015/3
Stručna praksa obavezniprof. dr. sc. Vladimir Mićović /60155
Mikrobiologija vodaobavezni1016103
Opća toksikologijaobavezniprof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 15624 3
Uvod u prehrambene tehnologijeobavezniprof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24/62,5
Epidemiologija obaveznidoc. dr. sc. Vanja Tešić 3030306
Javno zdravstvoobavezniizv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev1515102,5
Izborni predmet 1izborni///1,5
Izborni predmet 2izborni///1,5
Mikrobni toksini*izborni
prof. dr. sc. Tomislav Rukavina
//301,5
Zaštita na raduizborniprof. dr. sc. Hrvoje Lalić//301,5
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologijeizborniprof. dr. sc. Ines Brajac//301,5
Medicinski otpadizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović//301,5
Prirodni ljekoviti činiteljiizborniprof. dr. sc. Vladimir Mićović //301,5
Proteini i rekombinantni proteini – proizvodnja i analiza izborniizv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš106141,5
Toksikologija hrane i prehrane izbornidoc. dr. sc. Jelena Marinić 10/201,5
Znanstveni rad IIizbornirazni voditelji/2051,5

* kolegij je u mirovanju u ak. god. 2021./2022.

Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Matematikaobavezni doc. dr. sc. Ivan Dražić 45 30 15 9
Biologijaobavezni prof. dr. sc. Bojana Brajenović-Milić 30 20 15 5
Opća i anorganska kemijaobavezni doc. dr. sc. Mirna Petković Didović 50 35 35 10
Fizika i biofizikaobavezni izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar 30 30 30 7,5
Osnove anatomije i histologijeobavezni izv. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan
prof. dr. sc. Ester Pernjak- Pugel
30 15 4,5
Zdravstvena informatikaobavezni doc. dr. sc. Ksenija Baždarić 10 15 15 3
Komunikacijske vještineobavezni prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić 10 10 5 1,5
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvuobavezni dr. sc. Matea Butković, predavač 15 15 2
Analitička kemijaobavezni izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić 50 55 25 11
Bioetikaobavezni prof. dr. sc. Nada Gosić 15 15 2
Tjelesna i zdravstvena kultura obavezni viši predavač, Viktor Moretti, prof. 60 1,5
Izborni predmet 1 izborni 1,5
Izborni predmet 2 izborni 1,5
Popis izbornih predmeta
Život pod mikroskopom izborni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 30 1,5
Teratogeni čimbenici okoliša izborni prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel 25 1,5
Komparativna citogenetika izborni doc. dr. sc. Jadranka Vraneković 9 5 11 1,5
Metode mikroskopije u mikrobiologiji izborni prof. dr. sc. Marina Šantić 6 6 18 1,5
Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Organska kemijaobavezni izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić 50 30 25 8,5
Fiziologija s patofiziologijomobavezni izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac 30 30 30 7,5
Ionizirajuća i neionizirajuća zračenjaobavezni doc. dr. sc. Slaven Jurković 15 30 4
Uvod u znanstveni radobavezni doc. dr. sc. Vanja Pupovac 15 15 2
Biokemijaobavezni doc. dr. sc. Jelena Marinić 30 15 30 7
Higijena prehraneobavezni izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj 20 10 15 3
Zakonski propisi u sanitarnom nadzoruobavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 25 15 20 3
Medicina radaobavezni prof. dr. sc. Hrvoje Lalić 25 15 10 3
Mikrobiologija s parazitologijomobavezni izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin 30 30 15 8
Opća ekologijaobavezni doc. dr. sc. Jadranka Vraneković 15 35 10 4
Zdravstvena statistikaobavezni izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar 20 25 3,5
Engleski u okolišnom i javnom zdravstvuobavezni dr. sc. Matea Butković, predavač 15 15 2
Tjelesna i zdravstvena kulturaobavezni viši predavač, Viktor Moretti, prof. 60 1,5
Izborni predmet 1 izborni 1,5
Izborni predmet 2 izborni 1,5
Popis izbornih predmeta
Metali u biološkim procesima izborni izv. prof. dr. sc. Marin Tota 30 1,5
Osnove imunologije izborni prof. dr. sc. Vesna Barac Latas 20 1,5
Zaštita osoba i okoliša pri radu s radionuklidima izborni izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković 30 1,5
Uzorkovanje hrane i okoliša izborni izv. prof. dr. sc. Darija Vukić Lušić 30 1,5
Znanstveni rad I izborni razni voditelji 20 5 1,5
Kolegij Status kolegija Nositelj P V S ECTS
Molekularna medicina i biotehnologijaobavezni prof. dr. sc. Siniša Volarević 30 60 30 7
Fizikalna kemijaobavezni prof. dr. sc. Srećko Valić 50 30 25 8
Mikrobiologija hraneobavezni prof. dr. sc. Marina Šantić 15 35 15 4
Infektologijaobavezni doc. dr. sc. Đurđica Cekinović Grubeša 20 0 25 3
Osnovna znanja iz DDDobavezni doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak 30 15 3
Stručna praksaobavezni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 60 15 5
Mikrobiologija vodeobavezni prof. dr. sc. Marina Šantić 10 16 10 3
Opća toksikologijaobavezni prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić 15 6 24 3
Uvod u prehrambene tehnologijeobavezni prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak 24 6 2,5
Epidemiologijaobavezni doc. dr. sc. Vanja Tešić 30 30 30 6
Javno zdravstvoobavezni izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi 15 15 10 2,5
Izborni predmet 1 izborni 1,5
Izborni predmet 2 izborni 1,5
Završni rad obavezni 105 10
Popis izbornih predmeta
Mikrobni toksini* izborni prof. dr. sc. Tomislav Rukavina 30 1,5
Zaštita na radu izborni prof. dr. sc. Hrvoje Lalić 30 1,5
Izabrana poglavlja iz dermatovenerologije izborni prof. dr. sc. Ines Brajac 30 1,5
Medicinski otpad izborni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 1,5
Prirodni ljekoviti činitelji izborni prof. dr. sc. Vladimir Mićović 30 1,5
Proteini i rekombinantni proteini-proizvodnja i analiza izborni izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš 10 6 14 1,5
Toksikologija hrane i prehrane izborni doc. dr. sc. Jelena Marinić 10 20 1,5
Znanstveni rad II izborni razni voditelji 20 5 1,5

Obavijesti

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content