Abdominalna kirurgija

Voditelj studija Abdominalna kirurgija: izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  
elektronička pošta: marko.zelic@medri.uniri.hr 


Sveučilišni specijalistički studij Abdominalna kirurgija obvezni je dio programa specijalizacije iz abdominalne kirurgije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz abdominalne kirurgije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist abdominalne kirurgije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Osim u javnom sektoru, specijalisti abdominalne kirurgije mogu se zapošljavati u privatnim klinikama, a polaganjem specijalističkog ispita stječu uvjete za osnivanje vlastitih ordinacija i/ili klinika. Osim specijalizanata abdominalne kirurgije na Klinici za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, propisani dio obaveznoga specijalističkog školovanja iz područja kirurgije pohađaju i specijalizanti kirurgije iz drugih gradova u Republici Hrvatskoj. Ovim sveučilišnim specijalističkim studijem liječnici specijalizanti usvajaju neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene medicinske znanosti i struke na polju opće i abdominalne kirurgije te njihovoj primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Studenti ovoga studija moraju odslušati i položiti sve obvezne kolegije (54 ECTS bodova). Bodove iz kolegija općih kompetencija te ECTS bodove iz izbornih kolegija i izbornih aktivnosti (6 ECTS bodova) polaznici mogu steći na ovom, ali i na drugim poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji uz prethodno odobrenje i dogovor s mentorom za specijalizaciju.

Klinika za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju preddiplomske nastave iz kolegija Opća kirurgija za studente medicine, kao i u izvođenju nastave za studente viših smjerova. Stjecanjem stručnih, znanstvenih, prostornih i kadrovskih uvjeta Klinika za kirurgiju KBC-a Rijeka stekla je uvjete i dobila odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz abdominalne kirurgije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Klinike za kirurgiju kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ažurirano 20.12.2023.

Skip to content