Biobanka TransMedRi

Biobanka TransMedRi

Osnivanje Biobanke TransMedRi s danom 01. kolovoza 2011. godine, kao esencijalnog procesa za translacijska istraživanja, predstavlja prikupljanje, identifikaciju i definiranje prirode i porijekla biouzoraka za istraživanja u kliničkom kontekstu.

Sredstvima projekta EU-FP7 Regpot-2010-5 naziva „Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka“ (akronim „TransMedRi“) osigurana su inicijalna sredstva za osnivanje Biobanke čime su stvoreni uvjeti za uključivanje Biobanke TransMedRi u europsku mrežu biobanaka (PATB network
). Financiranje Biobanke TransMedRi se temelji na donacijama i potporama znanstvenim istraživanjima.

Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pod vodstvom prof. dr. sc. Nives Jonjić, organizator je i voditelj osnivanja Biobanke TransMedRi.

Involviranost patologa Zavoda za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u osnivanju Biobanke TransMedRi biouzorcima u Biobanci dodaje znanstvenu vrijednost koja korenspondira intelektualnom vlasništvu Biobanke TransMedRi.

Biobanka TransMedRi je organizirana u segmente:

 • tumora dojke
 • kolorektalnog karcinoma
 • melanoma
 • tumora pluća
 • ginekoloških tumora
 • hematoloških tumora
 • tumora urotrakta i muškog spolnog sustava
 • tumora glave i vrata
 • biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinski indiciranih pobačaja
 • neuroendokrinih tumora
 • dentooralnih i perioralnih biouzoraka.

Osnivanje Biobanke TransMedRi je uvjetovano reguliranjem etičkih i zakonskih odredbi (Osnove dobre kliničke prakse, Nürnberški kodeks, Helsinška deklaracija ) kao što su ishodovanje dobrovoljnog pristanka davatelja uzoraka uz potpunu informiranost značaja, odnosno svrhe Biobanke i osiguranja zaštite osobnih podataka davatelja uzoraka (Obavijest za ispitanike, Informirani pristanak). Etičko povjerenstvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka (Krešimirova 42, Rijeka) i Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Braće Branchetta 20, Rijeka) odobrili su osnivanje i provođenje projekta Biobanke TransMedRi, kao i svih njezinih segmenata.

Ažurirano 01.03.2022.

Skip to content