Centar za istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini

Centar za istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini

Tome Strižića 3, 51 000 Rijeka
tel: +385 51 407 435

Voditelj:

Europska strategija razvoja do 2020. temelji se na pametnom, održivom i uključujućem rastu. Pametan rast podrazumijeva razvoj regionalnih strategija koje uključuju najbolje moguće korištenje svih resursa i povezivanje javnog sektora sa centrima znanja. Sveučilište u Rijeci i Medicinski fakultet od svog osnutka podupiru i promoviraju pomorsku orijentaciju, kao tradiciju našeg kraja, geografsku i gospodarsku specifičnost ali i moguću komparativnu prednost Sveučilišta. Osnivanjem Centra za istraživanja i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini osigurala se institucionalna potpora pomorskoj orijentaciji kroz okupljanje kadrova, ideja, projekata i znanja. KBC Rijeka je financiranjem, izgradnjom i opremanjem Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu te organiziranjem multidisciplinarnog tima liječnika, sestara i tehničara stvorio preduvjete za liječenje i stručno djelovanje na području podvodne i hiperbarične medicine. Osnivanjem Centra dobila se nova dimenzija, stručno profiliranje, stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodna kompetitivnosti te nadogradnja kroz znanstvena istraživanja i edukaciju.

.Aktivnosti Centra su usmjerene prema unapređenju i popularizaciji edukacije na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima medicine, edukaciji ronilaca i opće populacije, edukaciji liječnika, medicinskih sestara i tehničara. Aktivnosti Centra su usmjerene ka ostvarenju znanstveno-razvojnih projekata od strateških interesa za lokalnu zajednicu te integriranje istraživačke politike kojom se potiče ekonomski razvoj temeljen na znanju i održivom razvoju.

Osnovni cilj je okupiti sve zainteresirane stručnjake, znanstvenike, nastavnike, studente medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskoj i na međunarodnoj razini te dati institucionalnu okosnicu za znanstvena istraživanja, razvoj struke i edukacije u podvodnoj, pomorskoj i hiperbaričnoj medicini.

 • Voditelj:
  • doc.dr.sc. Igor Barković dr.med.
 • Zamjenik:
  • Mario Franolić dr.med.
 • Stručni suradnik:
  • Boris Reinić dr.med.
 • Sudjelovanje u predavanjima, seminarima i vježbama postojećih izbornih predmeta: „Pomorska i hiperbarična medicina“, “Hiperbarična oksigenacija u kliničkoj praksi”, “Medicina ronjenja za praktičare”
 • Organizacija ljetne škole “Diving medicine summer school” za strane studente medicine Koja se tradicionalno održava tijekom srpnja u suradnji sa udrugom za razmjenu studenata medicine CroMSIC ( do sada održane 4 ljetne škole ) . Ljetna škola se sastoji od predavanja, seminara i vježbi iz područja podvodne i hiperbarične medicine i tečaja ronjenja. Do sada školu je pohađalo preko 70 studenata iz Singapura, Honkonga, Indonezije, Australije. Egipta i Europskih zemalja. Cilj je da ova ljetna škola postane tradicionalna.
 • Sudjelovanje u organizaciji simpozija u suradnji sa Zavodom za biomedicinske znanosti u Rijeci, Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti.
 • Aktivnosti promidžbe centra unutar KBC Rijeka, Medicinskog fakulteta i Sveučilišta te kroz lokalne medije i društvene mreže.
 • Organiziranje tečajeva u sklopu trajnog životnog učenja na temu podvodne i hiperbarične medicine za liječnike, medicinske sestre i tehničare.
 • Organizacija tečajeva medicine ronjenja i prve pomoći kod ronilačkih nesreća za ronioce.
 • Centar učestvuje i organizira znanstveno istraživanje na temu: Učinak ronjenja na dah na velikim dubinama na funkciju pluća. Cilj ovog istraživanja je procijeniti sigurnost ronjenja na dah na dubinama gdje totalni kapacitet pluća bude smanjen ispod rezidualnog volumena na površini i otkriti fiziološke procese koji se u takvim uvjetima događaju u ljudskom tijelu. U istraživanje su uključeni AIDA Hrvatska i elitni ronioci na dah koji su praćeni u svojim uobičajenim trenažnim procesima i takmičenjima. U 2021. ronioci iz naše skupine postigli su značajne rezultate na svjetskim prvenstvima (svjetski prvaci u nekoliko bazenskih i dubinskih disciplina). Nadamo se da su saznanja koje smo dobili iz istraživanja barem dijelićem pomogla u ostvarenju ovih iznimnih rezultata.
 • Prijava projekata financiranih od strane Sveučilišta, lokalne i državne uprave, međunarodnih fondova.
 • Pravilnik o ustroju i radu centra

Ažurirano 15.03.2022.

Skip to content