Laboratorij za ultrastrukturalnu analizu

Na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, dostupan je Philips MORGAGNI 268 D transmisijski elektronski mikroskop. Elektronski mikroskop je uređaj kojim se, s pomoću uskog snopa elektrona dobiva uvid u mikrostrukturu promatranog uzorka, uz golemo povećanje. U transmisijskoj elektronskoj mikroskopiji snop elektrona prolazi kroz vrlo tanak uzorak kontrastiran teškim metalima. Koristi se u dijagnostičke, znanstvene i nastavne svrhe. Ultrastrukturalna analiza sastavni je dio dijagnostike glomerulopatija, nediferenciranih tumora, bolesti nakupljanja, neuromišićnih i drugih oštećenja (https://hrcak.srce.hr/file/106895).

Ažurirano 03.11.2022.

Skip to content