Acta Facultatis Medicae Fluminensis

Časopis je osnovan godine 1966., i do danas je tiskano 27 godišta. Od 1977.-1983. časopis je izlazio kao dodatak gradske posestrime „Medicine“. Dušan Jakac i Mladen Cezner, Anton Burić i Ivica Kraus, Juraj Sepčić i Karlo Stanić, slijed su odgovornih i pomoćnih urednika, a Vladimir Šustić, Božena Kopajtić, Dobrila Rehak, Ante Škrobonja, Đurđica Matić-Glažar, Duje Vukas i Milan Gazdik, gostujući su urednici za suplemente. Lokale teme (godišnjice osnivanja Medicinskog fakulteta u Rijeci, 70. godišnjica života Silvija Novaka, bibliografija kvalifikacijskih radova izrađenih i obranjenih na Medicinskom fakultetu u Rijeci i drugdje djelatnika Fakulteta od 1959. do 1980., povijest medicine riječke makroregije), često i nacionalne medicine (300. godišnjica osnivanja zagrebačkog Sveučilišta, uloga Crkve u povijesti zdravstvene u Hrvata), te teme široke važnosti (supstitucijska terapija bubrežne insuficijencije, klinika i terapija dječje epilepsije) osigurale su glasilu Acta Fac med Flum ugledno mjesto među biomedicinskim časopisima u nacionalnoj, manjoj mjeri i u međunarodnoj područnoj periodici i registrima/indeksima (samo četiri citata u CC-u, SCI-u). Glasilo se tiska dijelom i na stranim jezicima (engleski prevladava), i razmjenjuje se s više desetaka poznatih svjetskih publikacija biomedicinske tematike. Acta Fac med Flum registrirana je u nizu tercijarnih indeksa (Excerpta Medica/EMBASE, Biological abstracts/Biosis, Pascal „M“/CNRS, Bowker intrnational serials database, Referativnij žurnal Akademiji nauk Rasii). Osnovna je funkcija Actae Fac med Flum upoznavanje zainteresiranih čitatelja u zemlji i inozemstvu sa znanstvenim, stručnim i ostalim radovima djelatnika našeg Fakulteta, posebice o Riječkoj medicini, te pomaganje liječnicima i istraživačima u njihovu znanstveno-nastavnom napredovanju.

Unatoč oskudici, Acta Fac med Flum pridonosi biomedicinskoj znanosti i sensu larghiori kulture u nas, a kako je već napisano, samo kultura i znanost u svim svojim pojavnim oblicima temelji su opstojnosti malih naroda.

Preuzeto iz Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci : 1955.-2005. Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta, 2005, str. 232  

Bibliografija

Ažurirano 15.03.2022.

Skip to content