Društvene i humanističke znanosti u medicini

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet u Rijeci,
Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 688-264

Pročelnik:
prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju
elektronička pošta: amir.muzur@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 688-247

Tajnica:
Marinka Kruljac
elektronička pošta: marinka.kruljac@medri.uniri.hr
tel: +385 (0)51 688-264

 • Studenti se primaju:
  PON – PET 11 – 13 sati, odnosno po dogovoru

Nastava iz društvenih znanosti na Medicinskom fakultetu održava se od 1962., a Katedra za društvene znanosti (od 2010.: društvene i humanističke znanosti u medicini) osnovana je 1976. Do 2008. Katedru vodi Ivan Šegota (1938. – 2011.), a potom Amir Muzur (r. 1969.).

U početku je nastava bila orijentirana na marksizam i samoupravni socijalizam, da bi početkom 1990-ih bila uvedena medicinska sociologija i, prvi puta u Hrvatskoj, medicinska etika (1991./1992.) i bioetika (1993./1994.). Od 1987./1988. organizira se i nastava iz engleskog jezika, a kasnije i iz talijanskog i njemačkog jezika (kao obvezna ili izborna), kao i tjelesne kulture. Odlike Katedre su izrazita interdisciplinarnost i šarolikost formalnog obrazovanja njenih članova te izdavačka produktivnost. Od 1999., izdaju se povremeno Bioetički svesci (dosad 64 broja), a u izdanju Katedre objavljeno je i nekoliko zbornika, monografija i prijevoda klasika bioetike. Od 1999. održavaju se godišnje „Riječki dani bioetike“, uključujući okrugle stolove na aktualne teme, od 2010. i godišnje tribine „Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva“, a neko vrijeme suorganiziraju se i godišnji skupovi „Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici“. Pod okriljem Katedre osnovano je i Hrvatsko bioetičko društvo, Međunarodno društvo za kliničku bioetiku i Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku. Ranim okretanjem prema bioetici, Ivan Šegota uspio je nametnuti se za čitavo desetljeće pionirom ove discipline u Hrvatskoj, uspostaviti značajne kontakte diljem svijeta i 2008. u Rijeci/Opatiji biti domaćinom 9. svjetskog kongresa o bioetici. Članovi Katedre sudjelovali su u pripremi nekoliko strateških dokumenata Medicinskog fakulteta (etičkih kodeksa za nastavnike, studente, odnosno službe, akcijskog plana građenja i promicanja tradicije i ugleda Fakulteta i dr.). Od 2010. Katedra izdaje međunarodni časopis Jahr – European Journal of Bioethics i pokreće projekte fokusirane na europsku bioetiku koji rezultiraju Prvom međunarodnom konferencijom o Fritzu Jahru, „Riječkom deklaracijom o budućnosti bioetike“ i dr.

 • Pročelnik
  • prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju; elektronička pošta: amir.muzur@uniri.hr

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Medicina

 • Uvod u medicinu i povijest medicine, Medicina I, obvezni, voditelj A. Muzur
 • Medicinski engleski I, Medicina I, obvezni, voditeljica A. Krišković
 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Medicina I, obvezni, voditelj V. Moretti
 • Uvod u filozofiju medicine, Medicina I, izborni, voditelj F. Mijatović
 • Od filozofije do etike tijela, Medicina I, izborni, voditelj F. Mijatović
 • Povijest medicine u Rijeci: od hospitala I lazareta do gradske bolnice, voditelj M. Medved
 • Povijest medicine u srednjem vijeku, Medicina I, izborni, voditelj M. Medved
 • Medicinska etika, Medicina II, obvezni, voditeljica G. Pelčić
 • Uvod u znanstveni rad, Medicina II, obvezni, voditeljica V. Pupovac
 • Medicinski engleski II, Medicina II, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Medicina II, obvezni, voditelj V. Moretti
 • Bioetika i kultura dijaloga u medicini, Medicina II, izborni, voditeljica N. Gosić
 • Ljudska seksualnost, Medicina II, izborni, voditelj G. Arbanas
 • Mozak I um: temelji neurofilozofije, Medicina II, izborni, voditelj S. Horvat
 • Medicinski engleski III, Medicina III, obvezni, voditeljica A. Krišković
 • Klinička bioetika, Medicina III, izborni, voditeljica G. Pelčić
 • Medicinski engleski IV, Medicina IV, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 • O zdravlju drugačije, Medicina IV, izborni, voditeljica N. Gosić (u mirovanju)
 • Klinička seksologija, Medicina IV, Izborni, voditelj G. Arbanas
 • Medicinski engleski V, Medicina V, obvezni, voditeljica A. Krišković
 • Medicinska sociologija, Medicina V, obvezni, voditeljica I. Rinčić
 • Medicinski engleski VI, Medicina VI, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha

Integrated undergraduate and graduate study of Medicine in English

 • Introduction to Medicine and History Medicine, 1st year, compulsory, coordinator, A. Muzur
 • Medical English I, 1st year, compulsory, coordinator, M. Butković
 • An Introduction of Philosophy in Medicine, 1st year, elective courses, coordinator, F. Mijatović
 • From Philosophy to Ethics of Body, 1st year, elective courses, coordinator, F. Mijatović
 • Medical Ethics, 2nd year, compulsory, coordinator, G. Pelčić
 • Medical English II, 2nd year, compulsory, coordinator, M. Butković
 • Human sexuality, 2nd year, elective courses, coordinator, G. Arbanas
 • Brain and Mind: Foundations of Neurophilosophy, 2nd year, elective courses, coordinator, S. Horvat
 • Medical English III, 3rd year, compulsory, coordinator, M. Butković
 • Medical English IV, 4th year, compulsory, coordinator, M. Butković
 • Medical English V, 5th year, compulsory, coordinator, M. Butković

Preddiplomski sveučilišni studiji Sanitarno inženjerstvo

 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Sanitarno inženjerstvo I, obvezni, voditelj V. Moretti
 • Strani jezik – Engleski jezik I, Sanitarno inženjerstvo I, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 • Bioetika, Sanitarno inženjerstvo I, izborni, voditeljica N. Gosić
 • Uvod u znanstveni rad, Sanitarno inženjerstvo II, obvezni, voditeljica V. Pupovac
 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Sanitarno inženjerstvo II , obvezni, voditelj V. Moretti Strani jezik – Engleski jezik II, Sanitarno inženjerstvo II, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

 • Etika zdravstvene skrbi, 1. god., obvezni, voditeljica N. Gosić
 • Medicinski engleski, 1. god., obvezni, voditeljica, A. Gjuran-Coha
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 1. god. obvezni, voditelj V. Moretti

Diplomski sveučilišni studiji Sanitarno inženjerstvo

 • Engleski jezik, Sanitarno inženjerstvo I, izborni, voditeljica, A. Krišković
 • Zdravstvena i socijalna politika, Sanitarno inženjerstvo I, izborni, voditeljica, N. Gosić
 • Engleski jezik, Sanitarno inženjerstvo II, izborni, voditeljica, A. Gjuran-Coha

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji Dentalna medicina

 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Dentalna medicina I, obvezni, voditelj V. Moretti
 • Strani jezik – Engleski jezik I, Dentalna medicina I, izborni, voditeljica A. Krišković
 • Strani jezik – Talijanski jezik I, Dentalna medicina I, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 • Tjelesna i zdravstvena kultura, Dentalna medicina II, obvezni, voditelj V. Moretti
 • Strani jezik – Talijanski jezik II, Dentalna medicina II, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 • Strani jezik – Engleski jezik II, Dentalna medicina II, izborni, voditeljica A. Krišković
 • Povijest dentalne medicine, Dentalna medicina IV, obvezni, voditelj I. Eterović
 • Uvod u znanstveni rad, Dentalna medicina V, obvezni, voditeljica V. Pupovac

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo

 • Etika znanstvenog rada, obvezni, voditeljica I. Rinčić

Fakultet zdravstvenih studija

Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 

 • Filozofija i bioetika u sestrinstvu, Sestrinstvo redovni 1. godina, obvezni, voditelj I. Eterović 
 • Filozofija i bioetika u sestrinstvu, Sestrinstvo izvanredni 1. godina, obvezni, voditelj I. Eterović 
 • Sociologija zdravlja, Sestrinstvo redovni 2. godina, obvezni, voditeljica I. Rinčić 
 • Sociologija zdravlja, Sestrinstvo izvanredni 2. godina, obvezni, voditeljica I. Rinčić 
 • Seksualno zlostavljanje djece, Sestrinstvo redovni 3. godina, izborni, voditeljica I. Rinčić (u mirovanju) 
 • Seksualno zlostavljanje djece, Sestrinstvo izvanredni 3. godina, izborni, voditeljica I. Rinčić (u mirovanju) 

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo 

 • Sociologija u primaljstvu, Primaljstvo redovni 1. godina, obvezni,  voditeljica I. Rinčić 
 • Sociologija u primaljstvu, Primaljstvo izvanredni 1. godina, obvezni, voditeljica I. Rinčić 
 • Bioetika u primaljstvu, Primaljstvo redovni 2. godina, obvezni, voditelj I. Eterović 
 • Bioetika u primaljstvu, Primaljstvo izvanredni 2. godina, obvezni, voditelj I. Eterović 
 • Ljudska seksualnost, Primaljstvo redovni, 2. godina, izborni, voditelj G. Arbanas 
 • Ljudska seksualnost, Primaljstvo izvanredni, 2. godina, izborni, voditelj G. Arbanas 

Preddiplomski stručni studij Fizioterapija 

 • Etika zdravstvene skrbi, Fizioterapija redovni 3. godina, obvezni, voditeljica N. Gosić 
 • Medicinska sociologija, Fizioterapija 2. godina, obvezni, voditeljica I. Rinčić 

Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija 

 • Etika zdravstvene skrbi, Radiološka tehnologija redovni 1. godina, obvezni, voditeljica N. Gosić 
 • Etika zdravstvene skrbi, Radiološka tehnologija izvanredni 1. godina, obvezni, voditeljica N. Gosić 
 • Medicinska sociologija, Radiološka tehnologija redovni 1. godina, obvezni, voditeljica I. Rinčić 
 • Medicinska sociologija, Radiološka tehnologija izvanredni 1. godina, obvezni,  voditeljica I. Rinčić 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu 

 • Etika sestrinstva u teoriji i praksi 1. godina, obvezni, voditeljica N. Gosić 
 • Znanost i društvo 1. godina, obvezni, voditelj A. Muzur 
 • Nacrt diplomskog rada 1. godina, obvezni, voditelji A. Muzur i H. Štrucelj 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

 • Znanost i društvo 1. godina, obvezni, voditelj A. Muzur 
 • Nacrt diplomskog rada 1. godina, obvezni, voditelji A. Muzur i H. Štrucelj 
 • Etika sestrinstva u teoriji i praksi 1. godina, izborni, voditeljica N. Gosić 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija 

 • Znanost i društvo 1. godina, obvezni, voditelj A. Muzur 
 • Nacrt diplomskog rada 1. godina, obvezni, voditelji A. Muzur i H. Štrucelj 
 • Etika fizioterapeuta u teoriji i praksi 1. godina, izborni, voditeljica N. Gosić 

Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam 

 • Znanost i društvo 1. godina, obvezni, voditelj A. Muzur 
 • Nacrt diplomskog rada 1. godina, obvezni, voditelji A. Muzur i H. Štrucelj 

 Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo 

 • Etika u znanstvenim istraživanjima i praksi 1. godina, obvezni, voditelj I. Eterović 
 • Znanost i društvo 1. godina,  obvezni, voditelj A. Muzur 
 • Nacrt diplomskog rada 1. godina, obvezni, voditelji A. Muzur i H. Štrucelj 
 • Seksualnost i seksualno zdravlje 2. godina, obavezni, voditelj G. Arbanas

Poslijediplomski specijalistički studiji

Obiteljska medicina 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Oftalmologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Interna medicina 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Kardiologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Gastroenterologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Endokrinologija i dijabetologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Internistička onkologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena ljekova 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Pulmologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 

 • Bioetičke dileme o anesteziologiji, reanimatologiji i intenzivnoj medicini; Osnove znanstvenog rada, voditelj A. Muzur 
 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Klinička radiologija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Opća kirurgija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Hitna medicina 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Abdominalna kirurgija 

 • Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, voditeljica I. Rinčić 
 • Osnove kliničke bioetike, voditeljica I. Rinčić 

Aktivni projekti

 • Public Spaces: Culture and Integration in Europe. HERA Joint Research Programme. PL/PI1 Florian Steger; PI3 Amir Muzur. 2018.-2021.
 • Novi trendovi u bioetici srednje i jugoistočne Europe: istraživanje i umrežavanje resursa (uniri-human-18-4-1130). Sveučilište u Rijeci. 2019.-2022. voditelj A. Muzur  
 • Od različitosti tradicija do zajedničke euromediteranske bioetičke platforme – stvaranje alata za dijalog i djelovanje (EuroBioMed). Hrvatska zaklada za znanost. 2021.-2024. voditelj A. Muzur  
 • Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku; uniri-human-18-49-5431). Voditeljica: Iva Rinčić. Sveučilište u Rijeci. 2019.-2022.
 • The religious experience of children with autism spectrum disorder, 01/03/2021 – 15/05/2022, University of St Andrews / John Templeton Foundation, voditelji projekta: doc.dr.sc. Saša Horvat / Tanja Horvat, dipl. teol. (Centar za autizam, Rijeka)
 • The Dynamic Theodicy Model: understanding God, Evil and Evolution, 1/11/2021 – 01/11/2023, University of Oxford / John Templeton Foundation, voditelji projekta: Piotr Roszak (Nicolaus Copernicus University) / Saša Horvat – https://scire.umk.pl/en/
 • Spremnost na različitost: različitostne kompetencije studentica i studenata zdravstvenih profesija Sveučilišta u Rijeci (uniri-mladi-biomed-22-12). Voditelj: Robert Doričić. Sveučilište u Rijeci. 2022. – 2023. – https://spremnost_razlicitost.uniri.hr/

Završeni projekti u posljednjih 10 godina

 • Medicinska etika u Hrvata (MZOS), voditelj I. Šegota
 • Bioetička edukacija u Hrvatskoj (MZOS), voditelj I. Šegota
 • Bioetika i društvene znanosti – osnivanje sociologije bioetike (MZOS), voditelj I. Šegota
 • Bioetika i politika (MZOS), voditeljica N. Gosić
 • Bioetika i kultura (MZOS), voditeljica N. Gosić
 • Fritz Jahr i europska bioetika: utemeljenje međunarodne mreže znanstvenika (HRZZ), voditelj A. Muzur
 • Klinička bioetika – edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima (MZOS), voditelj I. Šegota (2007.-2012.) i I. Rinčić (2012.-2014.)
 • Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije (MZOS), voditelj A. Škrobonja (2007.-2011.) i A. Muzur (2011.-2014.)
 • Utemeljenje zajedničkog magistarskog studija integrativne bioetike (DAAD/Volkswagen Stiftung), voditelji W. Schweidler (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) i A. Čović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike (Sveučilište u Rijeci), voditeljica N. Gosić
 • Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti (Sveučilište u Rijeci), voditelj A. Muzur
 • Europska bioetika na djelu – EuroBioAct (HRZZ), voditelj A. Muzur
 • Digital social innovation: new educational competences for social inclusion (Erasmus+, Strategic Partnerships). Voditelj: Gilberto Marzano (Udine). Hrvatski partner: Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci (A. Muzur). 2018.-2020.
 • Bioethical aspects of urban(ised) artificial intelligence. Voditelj Sun Yong Byun (Seul). Partneri u projektu A. Muzur i I. Rinčić. Research Institute for Humanities Contents, Chung-Ang University, Seul, Južna Koreja. 2019.-2020.
 • Building an artificial intelligence ecosystem for human-centered values and inclusive society with the perspectives from ethics and law. Voditeljica Jiwon Shim (Seul). Partneri u projektu A. Muzur i I. Rinčić. Research Institute for Humanities Contents, Chung-Ang University, Seul, Južna Koreja. 2020.-2021.

10 najvažnijih publikacija u proteklih pet godina (2017. – 2021.)

 1. Muzur A, Sass H-M, ur. 2017. 1926-2016: Fritz Jahr’s Bioethics – A Global Discourse. Münster: Lit.
 2. Muzur A, Rinčić I. 2018. Bioetička Europa našeg doba: struje, kormilari, sidrišta. Zagreb: Pergamena.
 3. Rinčić I, Muzur A. 2019. Fritz Jahr and the Emergence of European Bioethics. Zürich: Lit. (translated from Croatian)
 4. Muzur A, Rinčić I. 2019. Van Rensselaer Potter and His Place in the History of Bioethics. Zürich: Lit. (translated from Croatian)
 5. Doričić R, Ćorić T, Tomljanović M, Lakošeljac D, Muzur A, Kolarić B. 2018. Mortality characteristics of two populations in the Northern Mediterranean (Croatia) in the period 1960-2012: an ecological study. International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (11), 1-18.
 6. Buterin T, Muzur A, Glažar B. 2021. Saints and “possession”: A case review bordering ethnopsychiatry and cultural diversity. Journal of Religion and Health 60 (2), 1116-1124.
 7. Arbanas G. Uvod u seksualnu medicinu. Jastrebarsko: Slap, 2021.
 8. Rinčić I, Buterin T, Doričić R, Eterović I, Gensabella M, Muzur A. 2021. The right to exit the footnote: a story of rediscovery and revival of Fritz Jahr’s bioethics (with special regard to Italy). Medicina e morale 1, 11-24.
 9. Eterović I. 2021. Grounding Responsibility to Future Generations from a Kantian Standpoint. Environmental Ethics 43 (3) (e-pub).
 10. Orzechowski M, Nowak M, Bielińska K, Chowaniec A, Doričić R, Ramšak M, Łuków P, Muzur A, Zupanič-Slavec Z, Steger F. 2020. Social diversity and access to healthcare in Europe: how does European Union’s legislation prevent from discrimination in healthcare? BMC Public Health 20 (1399) (e-pub).
 • Marko Medved – Godišnja nagrada za društvene i humanističke znanosti u 2020. Zaklade Sveučilišta u Rijeci 
 • Amir Muzur – godišnja nagrada Sveučilišta u Genovi i Talijanskog instituta za bioetiku „Bioetika 2021“ (Premio Bioetica 2021) u povodu Svjetskog dana bioetike 
 • Marko Medved – Godišnja nagrada Grada Rijeke za 2021. „za kapitalno izdanje o riječkim augustincima kojim se nadopunjuje identitet grada Rijeke“

Ažurirano 21.11.2023.

Skip to content