Izbor predstojnika/ice Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku

16.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 20. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko
vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 06. do 10. listopada 2023. godine, donosi
slijedeću
O D L U K U
I. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku.
II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim stranicama Fakulteta, s danom 16. listopada 2023.
III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.
IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno na USB stick-u kao word doc.).
V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tekst natječaja za predstojnika/ice Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku

Skip to content