Izbor šefa/ice Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju i Katedre za pedijatriju

19.06.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 20. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko
vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 09. do 12. lipnja 2023. godine, donosi
sljedeću


O D L U K U


I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce):
a) Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju
b) Katedre za pedijatriju.


II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim
stranicama Fakulteta, s danom 19. lipnja 2023.


III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.


IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za
mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su
dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve
navedeno na USB stick-u kao word doc.).


V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog
fakulteta u Rijeci

Odluka o pokretanju izbora

Skip to content