Izbor voditelja/ice Centra za istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini

19.06.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 20. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko
vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 09. do 12. lipnja 2023. godine donosi
slijedeću O D L U K U


I. Pokreće se postupak izbora voditelja/ice:
Centra za istraživanje i edukaciju u podvodnoj, hiperbaričnoj i pomorskoj medicini.

II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim
stranicama Fakulteta, s danom 19. lipnja 2023.


III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.


IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno
razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti
i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno i na
USB stick-u).


V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog
fakulteta u Rijeci

Odluka o pokretanju postupka izbora

Skip to content