Natječaji za radna mjesta

26.10.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj

A. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno i suradnika u suradničko zvanje iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo

A.1. znanstveno polje kliničke medicinske znanosti

 • jedan redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana neurologija, na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze).
 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze).
 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana patologija, na Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno (za 100% nastavne obveze).
 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 5 sati tjedno (za 25% nastavne obveze).
 • jedan docent, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze)
 • jedan asistent, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimtologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze).
 • jedan naslovni redoviti profesor, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa
 • tri naslovna asistenta, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija, na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • jedan naslovni asistent, znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • jedan naslovni poslijedoktorand, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • tri naslovna asistenta, znanstvena grana onkologija, na Katedri za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • četiri naslovna asistenta, znanstvena grana oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, bez zasnivanja radnog odnosa.

A.2.znanstveno polje temeljne medicinske znanosti

 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana medicinska biokemija, na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • jedan  izvanredni  profesor,  znanstvena  grana  fiziologija  čovjeka,  na  Zavodu  za  fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno (za 50% nastavne obveze).

jedan asistent, znanstvena grana farmakologija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

A.3. znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

 • jedan redoviti profesor, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 • dva naslovna docenta, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • dva naslovna docenta, grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • jedan naslovni docent, znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • dvanaest naslovnih asistenata, znanstvena grana obiteljska medicina, na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.

jedan naslovni asistent, znanstvena grana zdravstvena ekologija, na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, u nastavnoj bazi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, bez zasnivanja radnog odnosa.

A.4. znanstveno polje farmacija

 • jedan asistent, znanstvena grana farmacija, na Zavodu za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

B. za izbor suradnika u suradničko zvanje iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo

B.1. znanstveno polje fizika

 • jedan naslovni asistent, znanstvena grana biofizika i medicinska fizika, na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.

C. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno i suradnika u suradničko zvanje iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti

C.1. znanstveno polje prehrambena tehnologija

 • jedan izvanredni profesor, znanstvena grana sigurnost i kvaliteta hrane, na Katedri za tehnologiju i kontrolu namirnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (N.N. 122/17. od 08.12.2017.).

I. Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje uz prijavu prilažu dokumentaciju prema: Uputama za pisanje prijave za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (nalaze se na WEB stranicama Fakulteta)

–     potpisana prijava, životopis, opis znanstveno-nastavne aktivnosti, dokaz o zaposlenju u nastavnoj bazi, potvrdu o ocijeni studentske ankete (ne odnosi se za izbore u docente), svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor), predaju se u tiskanom obliku i na USB-u uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta isključivo u PDF formatu.Pristupnici na natječaj za izbor u suradničko zvanje uz potpisanu prijavu prilažu:

životopis,

uvjerenje o prosjeku ocjena studija ili dodatak diplomi za izbor u suradničko zvanje asistent,

preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju,

svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).

II. natječajna dokumentacija dostavlja se u tiskanom obliku i u PDF formatu na USB-u.

Pristupnici na natječaj pod točkom: A.1. a), c), d), e), f), h), i), k), m) , A.3. c), f) moraju dostaviti dokaz da su zaposlenici nastavne baze.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN.116/03.)

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)), Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)), dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju tih uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Sve prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Medicinski fakultet u Rijeci

Tekst natječaja

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 1 – objavljeno 20. 12. 2022.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 2 – objavljeno 25.01.2023.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 3 – objavljeno 28.02.2023.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 4 – objavljeno 17.03.2023.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 5 – objavljeno 21.04.2023.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka 6 – objavljeno 15.05.2023.

Skip to content