• Naslovnica
  • /
  • Projekti
  • /
  • Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti

Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti

  • Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, IP-2020-02-7875
  • Trajanja projekta: 22. veljače 2021. do 21. veljače 2025. godine.
  • Ukupna vrijednost projekta: 1.078.400,00 kuna

Voditeljica projekta

Prof.dr.sc. Olga Cvijanović Peloza, dr.med. 

Istraživački tim

Olga Cvijanović Pelozaprof. dr.sc.Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Željka Perić Kačarevićdoc.dr.sc.Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Marija Pejakićdr.med.dent.Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Ivana Gobinizv.prof.dr.sc.Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Gabrijela Begićmag.med.lab.diag.Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sanja Zoričić Cvekprof.dr.sc.Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Sonja Pezelj Ribarićprof.dr.sc.Fakultet dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci
Ana Terezija Jerbić Radetićdr.med.Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Marko Blaškovićdr.med.dent.Poliklinika dr. Blašković, Rijeka; Fakultet dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci
Davor Kuišdr.med.dent.Fakultet dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci
Matko Oguićdr.med.dent.Rident Polyclinic, Rijeka
Branko Trajkovskidr.sc.Charité – Universitätsmedizin Berlin

Sažetak istraživanja:

U natječajnom pozivu IP-2020-02 Hrvatske zaklade za znanost za financiranje prihvaćen projekt “Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti” (IP-2020-02-7875). Ukupna je vrijednost projekta 1.078.400,00 kuna, a razdoblje je provedbe projekta od 22. veljače 2021. do 21. veljače 2025. godine.

Fiziološki proces cijeljenja kosti nakon vađenja zuba uobičajeno ne rezultira optimalnim volumenom alveolarnog grebena potrebnog za implanto-protetsku rehabilitaciju. Svrha je augmentacijskih postupaka korištenjem autolognog dentina ili ksenogenog biomaterijala stvoriti rešetku koja će oponašati nativnu kost i na sebe privući koštane stanice s ciljem postizanja optimalnog volumena koštanog tkiva, što je bitan preduvjet za ugradnju dentalnog implantata. Uspješnost augmentacijskih postupaka i implanto-protetske rehabilitacije ne ovisi samo o kliničkim vještinama terapeuta već i o pravilnom odabiru i korištenju različitih biomaterijala. Upravo je znanost o biomaterijalima jedna od najbrže rastućih disciplina u dentalnoj medicini te je razvoj novih biomaterijala i poboljšanje postojećih svakako područje koje iziskuje istraživačku pozornost. U fokusu istraživanja je novi ksenogeni biomaterijal obogaćen s magnezijem čija će osteokonduktivna svojstva biti uspoređena s devitaliziranim dentinom i komercijalnim životinjskim biomaterijalom. Na animalnom modelu će se nakon augmentacije kritično velikog defekta kalvarije, s novim ksenogenim biomaterijalom usporediti upalni, osteoinduktivni i vaskularni odgovor istog s devitaliziranim dentinom i komercijalnim ksenogenim biomaterijalom. Nadalje će se analizom humanog koštanog tkiva, usporedbom autolognog dentina, komercijalnog ksenogenog biomaterijala i njegove mješavine s autolognom kosti pokušati odgovoriti na pitanje koji je od navedenih biomaterijala najoptimalniji u postupku alveolarne prezervacije. Također će se provesti in vitro analize kako bi se usporedbom dvije najčešće korištene komercijalne sintetske membrane (d-PTFE) dobio bolji uvid u njihova fizikalna svojstva i o tome ovisnu adherenciju oralnih bakterija. Bit će analiziran i mikrobni biofilm istih, po vađenju u postupku alveolarne prezervacije, sve kako bi se doprinijelo manjoj mogućnosti prodora bakterija u alveolarnu šupljinu i osiguralo optimalne uvjete za sigurnu i nekontaminiranu osteogenezu.

Postignuća

Znanstvene publikacije

Jerbić Radetić AT, Zoričić Cvek S, Tomas M, Erjavec I, Oguić M, Perić Kačarević Ž and Cvijanović Peloza O. CSBD Healing in Rats after Application of Bovine Xenogeneic Biomaterial Enriched with Magnesium Alloy. Int J Mol Sci. 2021 Aug 23;122(16):9089. IF 5,923, BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY Q1; citati:1 /WoSCC, originalni znanstveni rad

Kongresna priopćenja

Jerbić Radetić AT, Perić Kačarević Ž, Zoricic Cvek S, Erjavec I, Omrčen H, Cvijanović Peloza O. Bone repair of the rat calvarial defect after application of the xenogeneic biomaterials and dentin. 48th European Calcified Tissue Society Congress. Digital Congress 2021;Abstract book str.4:P011.Begić G, Kuiš D, Cvijanović Peloza O, Gobin I. Dynamics of biofilm formation of Streptococcus mutans, Streptococcus oralis and Veilonellaparvula on saliva coated d-PTFE membranes. 31st European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Digital Congress 2021;Abstract book str.245:79.

Razvojna tehnologija

Ažurirano 24.03.2022.

Skip to content